Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Estónsko

Posledná úprava: 16-04-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Estónsko

 

OBSAH

1. Definujte rôzne lehoty uplatňované vo Vašom členskom štáte v občianskoprávnych veciach, napríklad procesné lehoty, vydržacie lehoty alebo premlčacie lehoty, vopred stanovené lehoty a podobne... 1.
2. Uveďte zoznam dní, ktoré Vaše právne predpisy považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971. 2.
3. Aké všeobecné pravidlá týkajúce sa lehôt sa uplatňujú vo Vašom členskom štáte? Uveďte odkazy na platnú právnu úpravu v občianskoprávnych veciach. 3.
4. Ak sa má procesný alebo formálny úkon vykonať pred uplynutím lehoty, aký je začiatok plynutia lehoty, t.j. počiatočný okamih odkedy začína plynúť lehota („dies a quo“) pre tento procesný alebo formálny úkon? (napríklad deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, od ktorého plynie). 4.
5. Kedy táto lehota začína plynúť: 5.
6. Ktorým dňom tieto lehoty uplynú? 6.
7. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou? 7.
8. Ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom na metropolitnom území členského štátu (pri členských štátoch, ktoré majú oddelené zámorské územia, alebo ktoré sú geograficky rozdelené 1), predlžujú sa lehoty pre osoby s bydliskom alebo pobytom v týchto oddelených častiach alebo s bydliskom alebo pobytom v zahraničí? Ak áno, potom o koľko? 8.
9. Naopak, ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom v jednej z tých častí, ktoré sú geograficky oddelené od metropolitného územia, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo pobyt v týchto oddelených častiach alebo ktoré majú bydlisko alebo pobyt v zahraničí? 9.
10. Existujú osobitné lehoty na odvolanie v niektorých občianskoprávnych veciach? 10.
11. Môžu súdy v naliehavých alebo iných prípadoch skrátiť lehoty na podanie alebo stanoviť osobitnú lehotu na podanie? Naopak, môžu sa tieto lehoty predĺžiť? 11.
12. Ak sa úkon určený pre stranu s bydliskom v mieste, kde by mohla využiť predĺženie lehoty, má oznámiť v mieste, kde tí, ktorí tam majú bydlisko, nemôžu využiť takéto predĺženie, stráca táto osoba nárok na predĺženie tejto lehoty? 12.

 

1. Definujte rôzne lehoty uplatňované vo Vašom členskom štáte v občianskoprávnych veciach, napríklad procesné lehoty, vydržacie lehoty alebo premlčacie lehoty, vopred stanovené lehoty a podobne...

Podľa estónskeho občianskeho práva sa uplatňujú tieto inštitúty plynutia času:

 • Lehota – (právnymi predpismi alebo zmluvou) stanovené obdobie, s ktorým sú spojené právne dôsledky. Lehota sa môže stanoviť v rokoch, mesiacoch, týždňoch, dňoch, hodinách alebo kratších časových jednotkách alebo prostredníctvom budúcej udalosti, ktorá určite nastane. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok, ak sa právnymi predpismi alebo zmluvou neustanoví inak. Lehota skončí v posledný deň jej trvania.
  Výkon práva (nároku) môže byť obmedzený určitou (vopred stanovenou) lehotou, čo znamená, že toto právo po uplynutí danej lehoty zanikne.
 • Procesná lehota: osobitný druh lehôt v občianskom práve. Procesná lehota je stanovené obdobie, s ktorým sú spojené právne dôsledky v občianskoprávnom konaní. Procesné lehoty sa stanovujú v rokoch alebo dňoch alebo prostredníctvom budúcej udalosti, ktorá určite nastane. Procesné úkony sa musia vykonať v rámci stanovených lehôt. Po uplynutí tejto lehoty právo na vykonanie procesného úkonu zanikne. Na odvolania a iné dokumenty podané po uplynutí lehoty sa neprihliada a vrátia sa späť. Súd môže lehotu navrátiť alebo predĺžiť.
 • Premlčacia lehota – právo uplatniť nárok voči inej osobe sa premlčí v lehote stanovenej právnymi predpismi (premlčaciu lehotu je možné zmeniť dohodou). Uplynutím premlčacej lehoty právo samotné nezaniká, ale povinná osoba môže odmietnuť splniť povinnosť po premlčaní nároku. Súd prihliada na premlčanie iba na návrh povinnej osoby.

2. Uveďte zoznam dní, ktoré Vaše právne predpisy považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

 1. 1. január – Nový rok,
 2. – Veľký piatok,
 3. – Veľkonočná nedeľa,
 4. 1. máj,
 5. Turíce,
 6. 23. jún– Deň víťazstva,
 7. 24. jún – Letný slnovrat,
 8. 20. august – Deň obnovenia nezávislosti,
 9. 25. december – 1. sviatok vianočný,
 10. 26. december – 2. sviatok vianočný,
 11. 25. február – Deň nezávislosti, Výročie Estónskej republiky.

3. Aké všeobecné pravidlá týkajúce sa lehôt sa uplatňujú vo Vašom členskom štáte? Uveďte odkazy na platnú právnu úpravu v občianskoprávnych veciach.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku je procesná lehota „stanoveným obdobím, s ktorým sú spojené procesné účinky“ (§ 40 Občianskeho súdneho poriadku). Procesné lehoty sa stanovujú v rokoch alebo dňoch alebo prostredníctvom budúcej udalosti, ktorá určite nastane.

HoreHore

Procesný úkon sa musí vykonať v lehote stanovenej právnymi predpismi. Ak lehota v konaní nie je stanovená právnymi predpismi, súd určí primeranú lehotu. Deň na vykonanie procesného úkonu sa stanoví určitým dátumom, udalosťou, ktorá určite nastane, alebo lehotou. V prípade lehoty sa úkon môže vykonať počas jej plynutia.

Lehota stanovená v rokoch, mesiacoch alebo dňoch začína plynúť dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok. Lehota stanovená v dňoch skončí posledným dňom jej trvania. Lehota stanovená v rokoch skončí rovnakým dňom posledného roku jej trvania. Ak má lehota skončiť v deň, ktorý nie je pracovným dňom, skončí nasledujúcim pracovným dňom.

Právo na vykonanie procesného úkonu zanikne uplynutím lehoty. Plynutie procesnej lehoty stanovenej právnymi predpismi sa preruší v deň, kedy nastanú udalosti rozhodujúce pre prerušenie konania. Plynutie procesnej lehoty sa obnoví v deň pokračovania konania. Súd môže lehotu stanovenú právnymi predpismi navrátiť, ak sa nemohla z primeraných dôvodov dodržať. Návrh na navrátenie lehoty, ktorá sa nedodržala, sa podáva súdu, na ktorom sa mal procesný úkon vykonať. O návrhu koná ten istý súd, ak právne predpisy neustanovia inak.

4. Ak sa má procesný alebo formálny úkon vykonať pred uplynutím lehoty, aký je začiatok plynutia lehoty, t.j. počiatočný okamih odkedy začína plynúť lehota („dies a quo“) pre tento procesný alebo formálny úkon? (napríklad deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, od ktorého plynie).

Lehota stanovená v rokoch, mesiacoch alebo dňoch začína plynúť dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok. Ak sa procesná lehota (na vykonanie procesného alebo formálneho úkonu) stanoví ako časový úsek (ktorý uplynie medzi dvoma udalosťami, napríklad 10 dní po doručení dokumentu), môže sa úkon vykonať počas celého trvania lehoty. Počiatočný okamih lehoty je potom určený udalosťou, s ktorou je spojený začiatok jej plynutia.

HoreHore

5. Kedy táto lehota začína plynúť:

 1. Ak je stanovená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia?
 2. Ak je táto lehota stanovená v mesiacoch alebo rokoch?

Ak je lehota stanovená v dňoch, začína plynúť dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, ktorý je rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty. To isté platí pre lehoty stanovené v mesiacoch alebo rokoch: lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, ktorý je rozhodujúci pre začiatok lehoty.

Ak sa procesná lehota (na vykonanie procesného alebo formálneho úkonu) stanoví ako časový úsek (ktorý uplynie medzi dvoma udalosťami, napríklad 10 dní po doručení dokumentu), počiatočný okamih lehoty je určený udalosťou, s ktorou je spojený začiatok jej plynutia (napríklad doručenie príslušného dokumentu).

6. Ktorým dňom tieto lehoty uplynú?

Lehoty uplynú v deň ich skončenia. Lehota stanovená v dňoch uplynie posledným dňom lehoty. Lehota stanovená v rokoch skončí rovnakým dňom posledného roku jej trvania. Ak má lehota skončiť v deň, ktorý nie je pracovným dňom, skončí nasledujúcim pracovným dňom.

Procesné úkony, ktoré sa majú vykonať v stanovenej lehote, sa môžu vykonať až do 24,00 hod. posledného dňa lehoty. Ak sa procesný úkon musí vykonať na súde, za koniec lehoty sa považuje skončenie pracovného času na súde.

Dokument sa považuje sa podaný v lehote, ak sa odovzdá pošte na doručenie do 24,00 hod. posledného dňa lehoty. Doručenie textu dokumentu faxom alebo inými komunikačnými prostriedkami je rovnocenné s podaním dokumentu na pošte.

HoreHore

7. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou?

Ak má lehota skončiť v deň, ktorý nie je pracovným dňom, vždy skončí nasledujúcim pracovným dňom.

8. Ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom na metropolitnom území členského štátu (pri členských štátoch, ktoré majú oddelené zámorské územia, alebo ktoré sú geograficky rozdelené 1), predlžujú sa lehoty pre osoby s bydliskom alebo pobytom v týchto oddelených častiach alebo s bydliskom alebo pobytom v zahraničí? Ak áno, potom o koľko?

V Estónskej republike sa na všetkých účastníkov uplatňujú rovnaké procesné pravidlá konania bez ohľadu na ich bydlisko, avšak súd môže predĺžiť procesnú lehotu stanovenú súdom a navrátiť procesnú lehotu stanovenú právnymi predpismi, ak sa nemohla z primeraných dôvodov dodržať.

9. Naopak, ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom v jednej z tých častí, ktoré sú geograficky oddelené od metropolitného územia, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo pobyt v týchto oddelených častiach alebo ktoré majú bydlisko alebo pobyt v zahraničí?

V Estónskej republike sa rovnaké procesné pravidlá uplatňujú na všetkých účastníkov konania bez ohľadu na ich bydlisko, avšak súd môže predĺžiť procesnú lehotu stanovenú súdom a navrátiť procesnú lehotu stanovenú právnymi predpismi, ak sa nemohla z primeraných dôvodov dodržať.

10. Existujú osobitné lehoty na odvolanie v niektorých občianskoprávnych veciach?

Rovnaké lehoty platia vo všetkých občianskoprávnych veciach.

11. Môžu súdy v naliehavých alebo iných prípadoch skrátiť lehoty na podanie alebo stanoviť osobitnú lehotu na podanie? Naopak, môžu sa tieto lehoty predĺžiť?

Súd môže predĺžiť procesnú lehotu stanovenú súdom a navrátiť lehotu stanovenú právnymi predpismi, ak sa nemohla z primeraných dôvodov dodržať. Návrh na navrátenie lehoty, ktorá sa nedodržala, sa podáva súdu, na ktorom sa mal procesný úkon vykonať. Procesný úkon, pre ktorý sa navrhuje navrátenie lehoty, sa vykoná spolu s podaním návrhu na navrátenie lehoty.

12. Ak sa úkon určený pre stranu s bydliskom v mieste, kde by mohla využiť predĺženie lehoty, má oznámiť v mieste, kde tí, ktorí tam majú bydlisko, nemôžu využiť takéto predĺženie, stráca táto osoba nárok na predĺženie tejto lehoty?

V tomto prípade rozhodne o predĺžení lehoty súd.

Bližšie informácie

________________________

1 Napríklad: Azorské ostrovy alebo Madeira pre Portugalsko, zámorské departementy a územia pre Francúzsko, Kanárske ostrovy pre Španielsko a podobne.

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Estónsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-04-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo