Europese Commissie > EJN > Procestermijnen > Estland

Laatste aanpassing: 16-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Procestermijnen - Estland

 

INHOUDSOPGAVE

1. Geef een omschrijving van de verschillende termijnen die in uw lidstaat gelden voor civiele zaken; bijvoorbeeld: procestermijnen, verjarings¬termijnen, vooraf vastgestelde periodes, enz.. 1.
2. Geef een lijst van de verschillende dagen die volgens uw wetgeving worden aangemerkt als niet-werkdagen in de zin van Verordening (EEG, EURATOM) nr. 1182/71 van 3 juni 1971. 2.
3. Welke algemene regels gelden in uw land voor termijnen in civiele procedures? Geef verwijzingen naar toepasselijke wetgeving in civiele zaken. 3.
4. Indien een handeling of formaliteit vóór het einde van een periode moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang – d.w.z. het moment waarop de periode ingaat (dies a quo) – van die handeling of formaliteit? (bijvoorbeeld: de dag van de handeling, van de gebeurtenis, van de beslissing of van de kennisgeving waarop de periode gaat lopen). 4.
5. Wanneer begint de looptijd van een periode: 5.
6. Wanneer verstrijken dergelijke termijnen? 6.
7. Indien de periode afloopt op een zaterdag, en zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt de termijn dan verlengd tot de volgende werkdag? Geldt deze verlenging ook als de bewuste periode aanvangt als een gebeurtenis in de toekomst zich voordoet? 7.
8. Als het verzoek wordt gericht aan een jurisdictie met zetel in het moederland van de lidstaat (in lidstaten die gebieden hebben die buiten het moederland liggen of geografisch gescheiden gebieden 1), worden de termijnen dan verlengd voor personen die in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? Zo ja, welke verlenging geldt er dan? 8.
9. Omgekeerd, als het verzoek wordt gericht aan een jurisdictie met zetel in een van die gebieden die geografisch gescheiden zijn van het moederland, worden de termijnen dan verlengd voor personen die niet in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? 9.
10. Zijn er termijnen voor beroepsprocedures in bepaalde civiele zaken? 10.
11. Kunnen rechtbanken in noodgevallen of om een andere reden de verschijningstermijnen verkorten of een speciale verschijningsdatum vaststellen? Omgekeerd, kunnen deze termijnen worden verlengd? 11.
12. Indien van een beslissing die is gericht tot een partij die verblijft op een plaats waar hij/zij in aanmerking komt voor een verlenging van een termijn, kennisgeving plaatsvindt op een plaats waar degenen die daar verblijven niet in aanmerking komen voor een dergelijke verlenging, heeft die persoon dan geen recht op verlenging? 12.

 

1. Geef een omschrijving van de verschillende termijnen die in uw lidstaat gelden voor civiele zaken; bijvoorbeeld: procestermijnen, verjarings¬termijnen, vooraf vastgestelde periodes, enz..

In het Estlandse civiele recht gelden de volgende begrippen voor “termijnen”:

 • Termijn: een (bij wet of overeenkomst) vastgelegde periode waaraan rechtsgevolgen gebonden zijn. Een termijn kan worden vastgesteld in jaren, maanden, weken, dagen, uren of kortere tijdseenheden of worden verbonden aan een gebeurtenis die zich zeker zal voordoen. De looptijd van een termijn begint op de dag volgend op de kalenderdag waarop de termijn moet aanvangen of op de kalenderdag volgend op de dag waarop de bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, tenzij bij wet of overeenkomst anders is bepaald. Een termijn loopt af op de vervaldatum.
  De uitoefening van een recht (vordering) kan aan een (vooraf vastgestelde) termijn worden gebonden; dat wil zeggen dat het recht vervalt (nietig wordt) als de termijn (datum) verstreken is.
 • Procestermijn: een subcategorie van het algemene begrip termijn in het civiele recht. Een procestermijn is een vastgestelde periode waaraan de gevolgen van de civiele procedure gebonden zijn. Procestermijnen worden vastgesteld in jaren of dagen of verbonden aan gebeurtenissen die zich zeker zullen voordoen. Procedurele handelingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden verricht. Het recht om een procedurele handeling te verrichten, loopt af met het verstrijken van de termijn. Beroepen en andere stukken die worden ingediend na het verstrijken van de termijn, worden genegeerd en geretourneerd. Een termijn kan door een rechtbank opnieuw worden ingesteld of worden verlengd.
 • Verjaringstermijn: het recht om een vordering jegens een derde in te dienen, wordt in de tijd beperkt tot een bij wet vastgestelde termijn (de verjaringstermijn, die bij overeenkomst kan worden gewijzigd). Met het verstrijken van de verjaringstermijn vervalt de vordering als zodanig niet, maar de persoon voor wie de verplichting geldt, mag weigeren deze na te komen als de vordering is verstreken. Een rechtbank houdt alleen op verzoek van de tot de verplichting gehouden persoon rekening met een verjaring.

2. Geef een lijst van de verschillende dagen die volgens uw wetgeving worden aangemerkt als niet-werkdagen in de zin van Verordening (EEG, EURATOM) nr. 1182/71 van 3 juni 1971.

 1. 1 januari – Nieuwjaarsdag;
 2. Goede Vrijdag;
 3. Eerste Paasdag;
 4. 1 mei – Dag van de Arbeid;
 5. Pinksteren;
 6. 23 juni – Dag van de Overwinning;
 7. 24 juni – Midzomerdag;
 8. 20 augustus – Dag van het Herstel van de Onafhankelijkheid;
 9. 25 december – Eerste Kerstdag;
 10. 26 december – Tweede Kerstdag;
 11. 25 februari – Onafhankelijkheidsdag, verjaardag van de Republiek Estland.

3. Welke algemene regels gelden in uw land voor termijnen in civiele procedures? Geef verwijzingen naar toepasselijke wetgeving in civiele zaken.

Krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is “een procestermijn een vastgestelde periode waaraan de gevolgen van de procedure gebonden zijn” (§ 40 van het Wetboek). Procestermijnen worden vastgesteld in jaren of dagen of verbonden aan gebeurtenissen die zich zeker zullen voordoen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een procedurele handeling moet binnen een bij wet vastgestelde termijn worden verricht. Indien een termijn in een procedure niet bij wet is vastgesteld, stelt de rechtbank een redelijke termijn vast. De vervaldag voor het verrichten van een procedurele handeling wordt aangegeven door een datum, een gebeurtenis die zich zeker zal voordoen of een bepaalde periode. In het laatste geval moet een procedurele handeling gedurende de bedoelde periode worden verricht.

De looptijd van een termijn in jaren, maanden of dagen begint op de dag volgend op de kalenderdag waarop de termijn moet aanvangen of op de kalenderdag volgend op de dag waarop de bedoelde gebeurtenis plaatsheeft. Een termijn in dagen loopt af op de laatste dag van de termijn. Een termijn in jaren loopt af op de overeenkomstige dag van het laatste jaar van de termijn. Valt een vervaldag niet op een werkdag, dan loopt de termijn af op de volgende werkdag.

Het recht om een procedurele handeling te verrichten, loopt af met het vervallen van de termijn. Een bij wet vastgestelde lopende termijn in een procedure wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de omstandig¬heden zich voordoen die de grondslag vormen voor opschorting van de procedure. De termijn in een procedure begint weer te lopen op de dag waarop de procedure wordt hervat. Een rechtbank mag een bij wet vastgestelde termijn in een procedure opnieuw instellen als deze om gegronde redenen niet is nageleefd. Een verzoek om hernieuwde instelling van een termijn die niet is nageleefd, moet worden ingediend bij de rechtbank waar de procedurele handeling moest worden verricht. Het verzoek wordt gehoord door dezelfde rechtbank, tenzij de wet anders bepaalt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Indien een handeling of formaliteit vóór het einde van een periode moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang – d.w.z. het moment waarop de periode ingaat (dies a quo) – van die handeling of formaliteit? (bijvoorbeeld: de dag van de handeling, van de gebeurtenis, van de beslissing of van de kennisgeving waarop de periode gaat lopen).

De looptijd van een termijn in jaren, maanden of dagen begint op de dag volgend op de kalenderdag waarop de termijn moet aanvangen of op de kalenderdag volgend op de dag waarop de bedoelde gebeurtenis plaatsheeft. Indien een procestermijn (voor het verrichten van een handeling of formaliteit) is vastgesteld voor de duur van een periode (het tijdsbestek tussen een voorval of gebeurtenis en het volgende voorval of de volgende gebeurtenis, bijvoorbeeld: 10 dagen na de ontvangst van een document), mag de procedurele handeling gedurende de vastgestelde periode worden verricht. Het moment waarop de periode ingaat, wordt dan bepaald door het voorval of de gebeurtenis waaraan de aanvang van de periode is gekoppeld.

5. Wanneer begint de looptijd van een periode:

 1. Als die periode in dagen is vastgesteld? Telt de dag zelf van de handeling, van de gebeurtenis, van de beslissing of van de kennisgeving waarop de periode ingaat mee?
 2. En als die periode in maanden of in jaren is vastgesteld?

Indien een periode in dagen is vastgesteld, vangt de periode aan op de dag volgend op de kalenderdag waarop de aanvang van de periode is bepaald. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin de periode is vastgesteld in maanden of jaren: de periode vangt aan op de dag volgend op de kalenderdag waarop de aanvang van de periode is bepaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien een procestermijn (voor het verrichten van een handeling of formaliteit) is vastgesteld voor de duur van een periode (het tijdsbestek tussen een voorval of gebeurtenis en het volgende voorval of de volgende gebeurtenis, bijvoorbeeld: 10 dagen na de ontvangst van een document), wordt het moment waarop de periode ingaat, bepaald door het voorval of de gebeurtenis waaraan de aanvang van de periode is gekoppeld (bijvoorbeeld: de ontvangst van een bepaald document).

6. Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?

De termijnen verstrijken bij het bereiken van de vervaldatum. Een termijn in dagen loopt af op de laatste dag van de termijn. Een termijn in jaren loopt af op de overeenkomstige dag van het laatste jaar van de termijn. Valt een vervaldag niet op een werkdag, dan loopt de termijn af op de volgende werkdag.

Procedurele handelingen die binnen een vastgestelde periode moeten worden verricht, moeten zijn verricht op de laatste dag van de termijn om 24:00 uur. Indien een procedurele handeling in de rechtbank moet worden verricht, geldt het einde van de werkdag van de rechtbank als het einde van de termijn.

Een document wordt geacht binnen de termijn te zijn ingediend als het op de laatste dag van de termijn vóór 24:00 uur ter verzending bij een postkantoor is aangeboden. Het aanleveren van een tekst of document per fax of met behulp van een ander communicatie¬middel staat gelijk aan het aanbieden daarvan bij een postkantoor.

7. Indien de periode afloopt op een zaterdag, en zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt de termijn dan verlengd tot de volgende werkdag? Geldt deze verlenging ook als de bewuste periode aanvangt als een gebeurtenis in de toekomst zich voordoet?

Valt een vervaldag niet op een werkdag, dan loopt de termijn altijd af op de volgende werkdag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Als het verzoek wordt gericht aan een jurisdictie met zetel in het moederland van de lidstaat (in lidstaten die gebieden hebben die buiten het moederland liggen of geografisch gescheiden gebieden 1), worden de termijnen dan verlengd voor personen die in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? Zo ja, welke verlenging geldt er dan?

In de Republiek Estland gelden in procedures dezelfde voorwaarden voor alle betrokkenen, onafhankelijk van hun verblijfplaats; een rechtbank kan een door de rechtbank vastgestelde termijn in een procedure echter verlengen en heeft ook de mogelijkheid een bij wet vastgestelde termijn in een procedure opnieuw in te stellen als deze om gegronde redenen niet is nageleefd.

9. Omgekeerd, als het verzoek wordt gericht aan een jurisdictie met zetel in een van die gebieden die geografisch gescheiden zijn van het moederland, worden de termijnen dan verlengd voor personen die niet in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven?

In de Republiek Estland gelden in procedures dezelfde voorwaarden voor alle betrokkenen, onafhankelijk van hun verblijfplaats; een rechtbank kan een door de rechtbank vastgestelde termijn in een procedure echter verlengen en heeft ook de mogelijkheid een bij wet vastgestelde termijn in een procedure opnieuw in te stellen als deze om gegronde redenen niet is nageleefd.

10. Zijn er termijnen voor beroepsprocedures in bepaalde civiele zaken?

Voor alle civiele zaken gelden dezelfde beroepstermijnen.

11. Kunnen rechtbanken in noodgevallen of om een andere reden de verschijningstermijnen verkorten of een speciale verschijningsdatum vaststellen? Omgekeerd, kunnen deze termijnen worden verlengd?

Een rechtbank mag een door de rechtbank vastgestelde termijn in een procedure ver�lengen en heeft tevens de mogelijkheid een bij wet vastgestelde termijn in een procedure opnieuw in te stellen als deze om gegronde redenen niet is nageleefd. Een verzoek om hernieuwde instelling van een termijn die niet is nageleefd, moet worden ingediend bij de rechtbank waar de procedurele handeling moest worden verricht. Een procedurele handeling waarvoor om een nieuwe termijn wordt verzocht, moet tegelijkertijd met het indienen van het verzoek om hernieuwde instelling van de termijn worden verricht.

12. Indien van een beslissing die is gericht tot een partij die verblijft op een plaats waar hij/zij in aanmerking komt voor een verlenging van een termijn, kennisgeving plaatsvindt op een plaats waar degenen die daar verblijven niet in aanmerking komen voor een dergelijke verlenging, heeft die persoon dan geen recht op verlenging?

In dit geval beslist de rechtbank over het al dan niet verlengen van de termijn.

Nadere inlichtingen

________________________

1 Bijvoorbeeld: de Azoren of Madeira voor Portugal, de overzeese departementen en gebiedsdelen voor Frankrijk, de Canarische Eilanden voor Spanje, enz...

« Procestermijnen - Algemene informatie | Estland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 16-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk