Eiropas Komisija > ETST > Procesuālie termiņi > Igaunija

Pēdējo reizi atjaunots: 16-04-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Procesuālie termiņi - Igaunija

 

SATURS

1. Definējiet dažādus termiņus, ko civillietās piemēro jūsu dalībvalstī; piemēram, procesuālos laika ierobežojumus, noilguma tiesību vai ierobežojumu periodus, iepriekšnoteiktos periodus, utt.?  1.
2. Dariet zināmu to dienu sarakstu, kuras jūsu normatīvie akti paredz kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71. 2.
3. Kādus laika ierobežojumus piemēro civilprocesos jūsu valstī? Miniet atsauces uz piemērojamiem tiesību aktiem civillietās. 3.
4. Ja kāda darbība vai formalitāte ir jāveic līdz kāda perioda beigām, kāds ir šīs darbības vai šīs formalitātes sākuma laiks – t.i., sākuma moments, no kura periods sākas (“dies a quo”)? (piemēram: darbības datums, notikuma datums, lēmuma datums vai paziņojuma datums, no kura tas sākas). 4.
5. No kura brīža šis periods sākas: 5.
6. Kad šādi izpildes termiņi izbeidzas? 6.
7. Ja periods beidzas sestdienā, svētdienā, valsts svētkos vai brīvdienā, vai to pagarina līdz pirmajai sekojošai darbadienai? Vai šo pagarinājumu piemēro pat tad, ja attiecīgā perioda sākumpunkts ir kāds nākotnes notikums? 7.
8. Ja prasība ir iesniegta jurisdikcijā, kura aptver dalībvalsts metropoles teritoriju (tām valstīm, kurām ir teritorijas vēl bez metropoles vai kurām ir ģeogrāfiski atdalītas teritorijas 1), vai personām, kuras dzīvo/uzturas vienā no šīm teritorijām, vai tām, kuras dzīvo/uzturas ārzemēs, pagarina izpildes termiņus? Ja tā notiek, tad uz cik ilgu laiku? 8.
9. Un pretēji, ja prasība ir iesniegta jurisdikcijā, kura aptver vienu no šajām teritorijām, kas ģeogrāfiski atdalīta no metropoles, vai personām, kuras nedzīvo/neuzturas šajās teritorijās, un personām, kuras dzīvo/uzturas ārzemēs, izpildes termiņus pagarina? 9.
10. Vai pastāv īpaši laika ierobežojumi apelāciju iesniegšanai noteiktās civillietās? 10.
11. Vai galējas nepieciešamības gadījumā vai kāda cita iemesla dēļ tiesas var saīsināt atbildes iesniegšanas laika ierobežojumus vai noteikt konkrētu iesniegšanas datumu? Un otrādi, vai šādus periodus var pagarināt? 11.
12. Ja par dokumentu, kas adresēts pusei, kura dzīvo vietā, kurā viņš/viņa varētu izmantot laika ierobežojuma pagarinājumu, ir paziņots vietā, kurā tie, kas tur dzīvo, nevar izmantot šādu pagarinājumu, vai šī persona zaudē iespēju iegūt šādu laika ierobežojuma pagarinājumu? 12.

 

1. Definējiet dažādus termiņus, ko civillietās piemēro jūsu dalībvalstī; piemēram, procesuālos laika ierobežojumus, noilguma tiesību vai ierobežojumu periodus, iepriekšnoteiktos periodus, utt.?  

Saskaņā ar Igaunijas Civillikumu izmanto šādus ‘izpildes termiņu’ jēdzienus:

 • Termiņš – (ar likumu vai pēc vienošanās) noteikts laika periods, līdz kuram tiesiskās sekas ir spēkā. Termiņu var noteikt gados, mēnešos, nedēļās, dienās, stundās vai īsākās laika vienībās, vai līdz kādam notikumam, kas noteikti notiks. Termiņš sākas dienā pēc tās kalendāra dienas, kad noticis notikums, no kura ir noteikts termiņa sākums, ja likumā vai vienojoties nav noteikts citādāk. Termiņš beidzas atbilstīgajā datumā.
  Tiesību (prasības) izpildi var ierobežot līdz (iepriekšnoteiktam) termiņam; tas nozīmē, ka tiesības beidzas (kļūst par neesošām) pēc šī termiņa (datuma) paiešanas.
 • Procesuālā laika ierobežojums: termiņa jēdziena galvenā apakškategorija civillikumā. Procedūras termiņš ir noteikts laika periods, līdz kuram civilprocesuālās sekas ir spēkā. Procesuālos termiņus nosaka gados vai dienās, vai līdz notikumiem, kuri obligāti notiks. Procesuālās darbības ir jāveic noteiktajos termiņos. Tiesības veikt procesuālo darbību beidzas līdz ar termiņa izbeigšanos. Apelācijas un citus dokumentus, kas iesniegti pēc termiņa beigām, neņem vērā un atdod atpakaļ. Termiņu var atjaunot vai pagarināt tiesa.
 • Ierobežojuma periods – tiesības iesniegt prasību pret citu personu kļūst ierobežotas laikā likuma paredzētā termiņa ietvaros (ierobežojuma periodu, kas pazīstams arī kā noilguma periods, var grozīt pēc vienošanās). Ierobežojuma perioda beigšanās neizbeidz prasību kā tādu, bet persona, kurai uzliktas saistības, var atteikties izpildīt saistības pēc prasības noilguma. Tiesa noilgumu ņem vērā tikai, ja to pieprasa persona, kurai uzliktas saistības.

2. Dariet zināmu to dienu sarakstu, kuras jūsu normatīvie akti paredz kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71.

 1. 1. janvāris – Jaungada diena;
 2. – Lielā Piektdiena;
 3. – Lieldienu svētdiena;
 4. 1. maijs – Maija diena;
 5. Vasarsvētki;
 6. 23. jūnijs – Uzvaras diena;
 7. 24. jūnijs – Vasaras saulgrieži;
 8. 20. augusts – Neatkarības atjaunošanas diena;
 9. 25. decembris – Ziemassvētku diena;
 10. 26. decembris – “Dāvanu diena”;
 11. 25. februāris – Neatkarības diena, Igaunijas Republikas dibināšanas diena.

3. Kādus laika ierobežojumus piemēro civilprocesos jūsu valstī? Miniet atsauces uz piemērojamiem tiesību aktiem civillietās.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu, “procedūras termiņš (laika ierobežojums) ir noteikts periods, līdz kuram procedūras sekas ir spēkā” (Likuma 40. paragrāfs). Procesuālos termiņus nosaka gados vai dienās, vai līdz notikumiem, kuri noteikti notiks.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procesuālā darbība ir jāveic likumā noteiktajā termiņā. Ja likumā nav noteikts kādas darbības termiņš, tiesa nosaka saprātīgu termiņu. Īsto procesuālo darbības veikšanas datumu nosaka līdz datumam, kad kāds notikums obligāti notiks, vai nosaka laika periodu. Pēdējā gadījumā procesuālo darbību var veikt šajā laika periodā.

Termiņš, kas noteikts gados, mēnešos vai dienās, sākas dienā pēc kalendāra dienas vai pēc tam, kad noticis notikums, no kura tiek skaitīts termiņa sākums. Termiņš, kas noteikts dienās, beidzas pēdējā termiņa dienā. Termiņš, kas noteikts gados, beidzas termiņa pēdējā gada attiecīgajā dienā. Ja atbilstīgais datums neiekrīt darbadienā, termiņš beidzas nākamajā darbadienā.

Tiesības veikt procesuālo darbību beidzas līdz ar termiņa izbeigšanos. Ar likumā noteiktā procesuālā termiņa darbību atliek, sākot no dienas, kad kļūst zināmi apstākļi, uz kuriem pamatota procedūras atlikšana. Procesuālā termiņa darbība turpinās, sākot no procedūras atsākšanas. Tiesa var atjaunot likumā noteikto procesuālo termiņu, ja tas nav ievērots pamatotu iemeslu dēļ. Lūgumu, lai atjaunotu termiņu, kas nav ievērots, iesniedz tai tiesai, kurā bija jāveic procesuālā darbība. Lūgumu izskata tā pati tiesa, ja likums neparedz citādāk.

4. Ja kāda darbība vai formalitāte ir jāveic līdz kāda perioda beigām, kāds ir šīs darbības vai šīs formalitātes sākuma laiks – t.i., sākuma moments, no kura periods sākas (“dies a quo”)? (piemēram: darbības datums, notikuma datums, lēmuma datums vai paziņojuma datums, no kura tas sākas).

Termiņš (periods), kas noteikts gados, mēnešos vai dienās, sākas dienā pēc kalendāra dienas vai pēc tam, kad noticis notikums, pēc kura ir noteikts termiņa sākums. Ja procesuālais laika ierobežojums (kādas darbības vai formalitātes izpildei) ir noteikts, nosakot laika periodu (laika segmentu no viena atgadījuma/notikuma līdz citam, piemēram: 10 dienas no dokumenta saņemšanas), procesuālo darbību var veikt šajā periodā. Perioda sākuma momentu tādā gadījumā nosaka no notikuma, ar kuru perioda sākums ir saistīts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. No kura brīža šis periods sākas:

 1. Ja šāds periods ir izteikts dienās? Vai to sāk skaitīt no faktiskā darbības, notikuma, lēmuma pieņemšanas vai paziņojuma datuma?
 2. Ja šāds periods ir izteikts mēnešos vai gados?

Ja periods ir izteikts dienās, periods sākas dienā pēc kalendāra dienas, ar kuru ir noteikts perioda sākums. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad periods ir izteikts mēnešos vai gados: sākas dienā pēc kalendāra dienas, ar kuru ir noteikts perioda sākums.

Ja procesuālais laika ierobežojums (kādas darbības vai formalitātes izpildei) ir noteikts, nosakot laika periodu (laika segmentu no viena atgadījuma/notikuma līdz citam, piemēram: 10 dienas no dokumenta saņemšanas), perioda sākuma momentu nosaka no notikuma, ar kuru perioda sākums ir saistīts (piemēram: attiecīgā dokumenta saņemšana).

6. Kad šādi izpildes termiņi izbeidzas?

Izpildes termiņi beidzas atbilstīgajā datumā. Termiņš, kas noteikts dienās, beidzas termiņa pēdējā dienā. Termiņš, kas noteikts gados, beidzas termiņa pēdējā gada attiecīgajā dienā. Ja atbilstīgais datums neiekrīt darbadienā, termiņš beidzas nākamajā darbadienā.

Procesuālās darbības, kuru izpildes laiks ir noteikts, var izpildīt līdz termiņa pēdējās dienas plkst. 24.00. Ja procesuālā darbība ir jāizpilda tiesā, tiesas darbadienas beigas uzskata par termiņa beigām.

Dokumentu uzskata par iesniegtu laikā, ja to iesniedz pasta nodaļā nosūtīšanai pirms plkst. 24.00 termiņa pēdējā dienā. Teksta vai dokumenta nosūtīšana pa faksu vai pa citiem sakaru līdzekļiem ir pielīdzināma dokumenta iesniegšanai pasta nodaļā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Ja periods beidzas sestdienā, svētdienā, valsts svētkos vai brīvdienā, vai to pagarina līdz pirmajai sekojošai darbadienai? Vai šo pagarinājumu piemēro pat tad, ja attiecīgā perioda sākumpunkts ir kāds nākotnes notikums?

Ja īstais datums neiekrīt darbadienā, termiņš vienmēr beidzas nākošajā darbadienā.

8. Ja prasība ir iesniegta jurisdikcijā, kura aptver dalībvalsts metropoles teritoriju (tām valstīm, kurām ir teritorijas vēl bez metropoles vai kurām ir ģeogrāfiski atdalītas teritorijas 1), vai personām, kuras dzīvo/uzturas vienā no šīm teritorijām, vai tām, kuras dzīvo/uzturas ārzemēs, pagarina izpildes termiņus? Ja tā notiek, tad uz cik ilgu laiku?

Igaunijas Republikā vieni un tie paši darbības termiņi attiecas uz visiem tiesvedības dalībniekiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, taču tiesa var pagarināt tiesas noteikto darbības termiņu un tiesa var atjaunot ar likumu noteiktās darbības termiņu, ja tas nav ievērots pamatotu iemeslu dēļ.

9. Un pretēji, ja prasība ir iesniegta jurisdikcijā, kura aptver vienu no šajām teritorijām, kas ģeogrāfiski atdalīta no metropoles, vai personām, kuras nedzīvo/neuzturas šajās teritorijās, un personām, kuras dzīvo/uzturas ārzemēs, izpildes termiņus pagarina?

Igaunijas Republikā vieni un tie paši darbības termiņi attiecas uz visiem tiesvedības dalībniekiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, taču tiesa var pagarināt tiesas noteikto darbības termiņu un tiesa var atjaunot ar likumu noteiktās darbības termiņu, ja tas nav ievērots pamatotu iemeslu dēļ.

10. Vai pastāv īpaši laika ierobežojumi apelāciju iesniegšanai noteiktās civillietās?

Uz visām civillietām attiecas vieni un tie paši apelāciju iesniegšanas termiņi.

11. Vai galējas nepieciešamības gadījumā vai kāda cita iemesla dēļ tiesas var saīsināt atbildes iesniegšanas laika ierobežojumus vai noteikt konkrētu iesniegšanas datumu? Un otrādi, vai šādus periodus var pagarināt?

Tiesa var pagarināt tiesas noteikto darbības termiņu, un tiesa var atjaunot ar likumu noteiktās darbības termiņu, ja tas nav ievērots pamatotu iemeslu dēļ. Lūgumu atjaunot termiņu, kas nav ievērots, iesniedz tai tiesai, kurā bija jāveic procesuālo darbību. Procesuālo darbību, attiecībā uz kuru tiek lūgta termiņa atjaunošana, veic vienlaicīgi ar lūguma iesniegšanu par termiņa atjaunošanu.

12. Ja par dokumentu, kas adresēts pusei, kura dzīvo vietā, kurā viņš/viņa varētu izmantot laika ierobežojuma pagarinājumu, ir paziņots vietā, kurā tie, kas tur dzīvo, nevar izmantot šādu pagarinājumu, vai šī persona zaudē iespēju iegūt šādu laika ierobežojuma pagarinājumu?

Šajā gadījumā par termiņa pagarināšanu lemj tiesa.

Cita informācija

________________________

1 Piemēram, Portugāles Azoru salas vai Madeiras salas, Francijas Aizjūras departamenti un teritorijas, Spānijas Kanāriju salas, utt.)

« Procesuālie termiņi - Vispārīgas ziņas | Igaunija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-04-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste