Europos Komisija > ETIT > Procesiniai terminai > Estija

Naujausia redakcija: 16-04-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Procesiniai terminai - Estija

 

TURINIO LENTELE

1. Pateikite įvairių terminų, kurie taikomi Jūsų valstybėje narėje nagrinėjant civilines bylas, apibrėžimus; pvz., procesiniai terminai, įgyjamosios senaties arba ieškinio senaties terminai, teismo nustatyti terminai ir t. t. 1.
2. Pateikite įvairių nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašą. 2.
3. Kokios bendrosios terminų taisyklės yra taikomos Jūsų valstybėje nagrinėjant įvairias civilines bylas? Nurodykite teisės aktus, kurie taikomi nagrinėjant civilines bylas. 3.
4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba sutvarkyti formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo atlikimo arba formalumo sutvarkymo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (dies aquo)? (Pvz., veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo arba pranešimo data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas.) 4.
5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti: 5.
6. Kada pasibaigia tokie terminai? 6.
7. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinę švenčių dieną arba nedarbo dieną, ar jis yra pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu? 7.
8. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę narę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos 1), ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena arba yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami? 8.
9. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba kurie gyvena arba yra užsienyje? 9.
10. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo pateikimo terminų tam tikrose civilinėse bylose? 10.
11. Ar gali teismai, esant būtinumui arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti? 11.
12. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu? 12.

 

1. Pateikite įvairių terminų, kurie taikomi Jūsų valstybėje narėje nagrinėjant civilines bylas, apibrėžimus; pvz., procesiniai terminai, įgyjamosios senaties arba ieškinio senaties terminai, teismo nustatyti terminai ir t. t.

Estijos civilinėje teisėje vartojamos šios terminų sąvokos:

 • Terminas – konkretus (įstatymo arba sutarties nustatytas) laiko tarpas, per kurį galima ir privaloma atlikti tam tikrus teisinius veiksmus. Terminas gali būti nustatomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ar trumpesniais laiko vienetais arba apibrėžiamas įvykiu, kuris būtinai turi įvykti. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos arba nuo įvykio, kuriuo apibrėžta termino pradžia, išskyrus atvejus, kai įstatyme arba sutartyje yra nustatyta kitaip. Terminas pasibaigia atitinkamą dieną.
  Teisės (reikalavimo) įgyvendinimą gali apriboti (nustatytas) terminas; tai reiškia, kad teisė pasibaigia (nustoja egzistuoti) pasibaigus terminui (laikotarpiui).
 • Procesiniai terminai yra bendros civilinės teisės terminų sąvokos kategorija. Procesinis terminas yra konkretus laiko tarpas, per kurį galima ir privaloma atlikti procesinius veiksmus. Procesiniai terminai nustatomi metais ar dienomis arba apibrėžiami įvykiu, kuris būtinai turi įvykti. Procesiniai veiksmai turi būti atliekami per konkrečiai nustatytą terminą. Prašymai ir kiti dokumentai, pateikti pasibaigus terminui, nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Teismas gali terminą atnaujinti arba pratęsti.
 • Ieškinio senaties terminas – teisė pateikti ieškinį kitam asmeniui išnyksta per įstatymo nustatytą terminą (ieškinio senaties terminas žinomas kaip įgyjamosios senaties terminas; šis terminas gali būti nustatomas sutartyje). Praleidus ieškinio senaties terminą, teisė pareikšti ieškinį nepanaikinama, tačiau pareigą turintis asmuo gali atsisakyti įvykdyti pareigą remdamasis tuo, kad suėjo ieškinio pareiškimo senaties terminas. Teismas turi atsižvelgti į senaties terminą, tik kai to prašo pareigą turintis asmuo.

2. Pateikite įvairių nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašą.

 1. Sausio 1 d. – Naujųjų metų diena;
 2. – Didysis penktadienis;
 3. – Velykų sekmadienis;
 4. gegužės 1 d. – Gegužės pirmoji;
 5. Sekminės;
 6. birželio 23 d. – Pergalės diena;
 7. birželio 24 d. – Joninės;
 8. rugpjūčio 20 d – Nepriklausomybės atkūrimo diena;
 9. gruodžio 25 d. – Kalėdos;
 10. gruodžio 26 d. – Kalėdų antroji diena;
 11. vasario 25 d. – Nepriklausomybės diena, Estijos Respublikos metinės.

3. Kokios bendrosios terminų taisyklės yra taikomos Jūsų valstybėje nagrinėjant įvairias civilines bylas? Nurodykite teisės aktus, kurie taikomi nagrinėjant civilines bylas.

Pagal Civilinio proceso kodeksą „procesinis terminas (laiko tarpas) yra konkretus laikotarpis, per kurį galima ir privaloma atlikti procesinius veiksmus“ (Kodekso 40 straipsnis). Procesiniai terminai nustatomi metais ar dienomis arba apibrėžiami įvykiu, kuris būtinai turi įvykti.

viršųviršų

Procesinis veiksmas turi būti atliekamas per įstatymo nustatytą terminą. Jeigu įstatyme tikslus procesinis terminas nenustatytas, šį terminą nustato teismas. Tinkama procesinio veiksmo atlikimo data turi būti nurodoma konkrečia data, apibrėžiama įvykiu, kuris būtinai turi įvykti, arba konkrečiu laikotarpiu. Šiuo atveju procesinis veiksmas gali būti atliekamas per konkrečiai nurodytą laikotarpį.

Metais, mėnesiais arba dienomis nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos arba nuo įvykio, kuriuo buvo apibrėžta termino pradžia. Dienomis skaičiuojamas terminas pasibaigia paskutinę termino dieną. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų dieną. Jeigu paskutinė termino diena yra nedarbo diena, terminas pasibaigia po šios dienos einančią darbo dieną.

Teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus terminui. Įstatymuose nustatytas termino skaičiavimas nagrinėjant bylą sustabdomas tą dieną, kurią paaiškėja aplinkybės, esančios pagrindu sustabdyti terminą. Terminas vėl pradedamas skaičiuoti nuo bylos nagrinėjimo atnaujinimo dienos. Nagrinėdamas bylą teismas gali įstatymų nustatytą terminą atnaujinti, jeigu jis buvo praleistas dėl pateisinamos priežasties. Prašymas atnaujinti praleistą terminą pateikiamas teismui, kuriame reikėjo atlikti procesinį veiksmą. Prašymą nagrinėja tas pats teismas, išskyrus atvejus, kai įstatymas nustato kitaip

4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba sutvarkyti formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo atlikimo arba formalumo sutvarkymo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (dies aquo)? (Pvz., veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo arba pranešimo data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas.)

Terminas (laiko tarpas), nustatytas metais, mėnesiais arba dienomis, pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos arba nuo įvykio, kuriuo apibrėžta termino pradžia. Jeigu procesinis terminas (skirtas veiksmui arba formalumui atlikti) apibrėžtas konkrečiu laikotarpiu (laiko tarpas nuo vieno reiškinio / įvykio iki kito; pvz., 10 dienų nuo dokumento gavimo), procesinis veiksmas gali būti atliekamas per šį laikotarpį. Termino pradžia nustatoma pagal konkretų įvykį, su kuriuo buvo susieta termino pradžia.

viršųviršų

5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti:

 1. Kai šis terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo arba pranešimo diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą?
 2. Kai toks terminas yra skaičiuojamas mėnesiais arba metais?

Jeigu terminas skaičiuojamas dienomis, jis pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos. Ta pati taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais: terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos.

Jeigu procesinis terminas (skirtas veiksmui arba formalumui atlikti) apibrėžtas konkrečiu laikotarpiu (laiko tarpas nuo vieno reiškinio (įvykio) iki kito; pvz., 10 dienų nuo dokumento gavimo), termino pradžia nustatoma pagal konkretų įvykį, su kuriuo buvo susieta termino pradžia (pvz., atitinkamo dokumento gavimas).

6. Kada pasibaigia tokie terminai?

Terminai pasibaigia atėjus termino pabaigos dienai. Dienomis skaičiuojamas terminas pasibaigia paskutinę termino dieną. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų dieną. Jeigu paskutinė termino diena yra nedarbo diena, terminas pasibaigia po šios dienos einančią darbo dieną.

Procesiniai veiksmai, kuriems atlikti yra nustatytas terminas, gali būti atliekami iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Jeigu procesinį veiksmą reikia atlikti teisme, termino pabaiga laikoma teismo darbo dienos pabaiga.

viršųviršų

Dokumentas laikomas pateiktu nepraleidus termino, jeigu jis paštu išsiunčiamas paskutinę termino dieną iki dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Dokumento teksto pateikimas faksimile arba naudojant kitas ryšio priemones laikomas lygiaverčiu dokumentų siuntimui paštu.

7. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinę švenčių dieną arba nedarbo dieną, ar jis yra pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu?

Jeigu terminas pasibaigia nedarbo dieną, šis terminas visada pasibaigia po to einančią darbo dieną.

8. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę narę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos 1), ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena arba yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami?

Estijoje tie patys terminai nagrinėjant bylą taikomi visiems byloje dalyvaujantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, tačiau teismas, nagrinėdamas bylą, gali pratęsti teismo nustatytą terminą arba atnaujinti įstatymo nustatytą terminą, jeigu toks terminas buvo praleistas dėl pateisinamos priežasties.

viršųviršų

9. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba kurie gyvena arba yra užsienyje?

Estijoje tie patys terminai nagrinėjant bylą taikomi visiems byloje dalyvaujantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, tačiau teismas, nagrinėdamas bylą, gali pratęsti teismo nustatytą terminą arba atnaujinti įstatymo nustatytą terminą, jeigu toks terminas buvo praleistas dėl pateisinamos priežasties.

10. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo pateikimo terminų tam tikrose civilinėse bylose?

Tie patys apeliacinio skundo pateikimo terminai taikomi nagrinėjant visas civilines bylas.

11. Ar gali teismai, esant būtinumui arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti?

Teismas, nagrinėdamas bylą, gali pratęsti teismo nustatytą terminą arba atnaujinti įstatymo nustatytą terminą, jeigu toks terminas buvo praleistas dėl pateisinamos priežasties. Prašymas atnaujinti praleistą terminą pateikiamas teismui, kuriame reikėjo atlikti procesinį veiksmą. Procesinis veiksmas, dėl kurio prašoma atnaujinti praleistą terminą, turi būti atliekamas prašymo dėl termino atnaujinimo pateikimo metu.

12. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Šiuo atveju termino pratęsimo klausimą sprendžia teismas.

Papildoma informacija

________________________

1 Pavyzdžiui: Portugalijai priklausančios Azorų ir Madeiros salos, Prancūzijai priklausantys užjūrio departamentai ir teritorijos, Ispanijai priklausančios Kanarų salos ir t. t.

« Procesiniai terminai - Bendro pobūdžio informacija | Estija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 16-04-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė