Evropská komise > ESS > Procesní lhůty > Estonsko

Poslední aktualizace: 16-04-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Procesní lhůty - Estonsko

 

OBSAH

1. Definujte různé lhůty použitelné ve vašem členském státu v civilních věcech; například procesní lhůty, vydržecí lhůty nebo promlčecí lhůty, předem určené lhůty atd. 1.
2. Uveďte seznam různých dnů, které jsou podle vašich právních předpisů dny pracovního klidu podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971. 2.
3. Jaká obecná pravidla o lhůtách se používají u civilního řízení ve vašem státě? Uveďte odkazy na použitelné právní předpisy pro civilní věci. 3.
4. Má-li být úřední nebo jiný úkon proveden před uplynutím lhůty, co je počátkem tohoto úředního nebo jiného úkonu – tj. počátečním okamžikem, od něhož začíná lhůta běžet („dies a quo“) (např. den provedení úkonu, den skutečnosti, den rozhodnutí nebo den oznámení). 4.
5. Odkdy začíná lhůta běžet: 5.
6. Kdy taková lhůta uplyne? 6.
7. Jestliže je posledním dnem lhůty sobota, neděle, státní svátek nebo jiný den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do nejbližšího prvního pracovního dne? Použije se toto prodloužení, i když je počátkem lhůty skutečnost, která v budoucnu nastane? 7.
8. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na metropolitním území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené 1), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho? 8.
9. Naopak, jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, který se zeměpisně liší od metropole, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? 9.
10. Existují časové lhůty pro odvolání týkající se určitých civilních věcí? 10.
11. Mohou soudy v případě tísně nebo z jiného důvodu zkrátit lhůty pro dostavení se k soudu nebo pro dostavení se k soudu určit zvláštní datum? A naopak, lze tyto lhůty prodloužit? 11.
12. Jestliže úkon zamýšlený pro stranu s bydlištěm v místě, kde by tato strana – osoba – mohla využít prodloužení lhůty, je oznámen v místě, kde osoby toto prodloužení využít nemohou, ztratí tato osoba možnost prodloužení lhůty využít? 12.

 

1. Definujte různé lhůty použitelné ve vašem členském státu v civilních věcech; například procesní lhůty, vydržecí lhůty nebo promlčecí lhůty, předem určené lhůty atd.

Podle estonského civilního práva se používají tato pojetí „lhůty”:

 • Lhůta – určené časové období (zákonem či smluvně), v jehož rámci jsou závazné právní důsledky. Lhůtu lze určit v rocích, měsících, týdnech, dnech, hodinách nebo kratších časových jednotkách anebo skutečností, která jistě nastane. Lhůta začíná běžet v den následující po kalendářním dni nebo poté, kdy nastala skutečnost určující počátek lhůty, nestanoví-li zákon nebo smlouva jinak. Lhůta končí posledním dnem lhůty.
  Výkon práva (nárok) může být omezen (předem určenou) lhůtou; to znamená, že po uplynutí této lhůty (data) právo zanikne (přestane existovat) .
 • Procesní lhůta: podkategorie obecného pojmu lhůty v civilním právu. Procesní lhůta je určené časové období, v jehož rámci jsou závazné důsledky civilního procesu. Procesní lhůty se určují v rocích nebo dnech nebo skutečností, která jistě nastane. Procesní úkony musejí být vykonány do konce stanovené lhůty. Právo provést procesní úkon po uplynutí lhůty zaniká. Na odvolání a jiné dokumenty podané po uplynutí lhůty není brán zřetel a jsou vraceny. Soud může lhůtu obnovit nebo prodloužit.
 • Promlčecí lhůta – právo vznést nárok vůči jiné osobě je časově omezen lhůtou stanovenou zákonem (promlčecí lhůta, vydržecí lhůta; lze je upravit smluvně). Uplynutím promlčecí lhůty nezaniká nárok jako takový, ale povinný může po promlčení nároku odmítnout plnění povinnosti. Soud zvažuje promlčení pouze na žádost povinného.

2. Uveďte seznam různých dnů, které jsou podle vašich právních předpisů dny pracovního klidu podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

 1. 1. ledna – Nový rok;
 2. – Velký pátek;
 3. – Velikonoční neděle;
 4. 1. květen – Svátek práce;
 5. Svatodušní svátky;
 6. 23. června – Den vítězství;
 7. 24. června – Slunovrat;
 8. 20. srpna – Den obnovení nezávislosti;
 9. 25. prosince – 1. svátek vánoční;
 10. 26. prosince – 2. svátek vánoční;
 11. 25. února – Den nezávislosti, výročí založení Estonské republiky.

3. Jaká obecná pravidla o lhůtách se používají u civilního řízení ve vašem státě? Uveďte odkazy na použitelné právní předpisy pro civilní věci.

Podle Občanského soudního řádu: „procesní lhůta (omezené časové období) je určené časové období, v jehož rámci jsou závazné právní důsledky řízení” (§ 40 Občanského soudního řádu). Procesní lhůty se určují v rocích nebo dnech nebo skutečností, která jistě nastane.

NahoruNahoru

Procesní úkon musí být vykonán do konce lhůty stanovené zákonem. Jestliže lhůtu v řízení zákon nestanoví, určí přiměřenou lhůtu soud. Poslední den lhůty pro provedení procesního úkonu je určen datem, skutečností, která jistě nastane nebo časovým obdobím. V posledním případě může být procesní úkon vykonán během celého určeného časového období.

Lhůta určená v rocích, měsících nebo dnech začíná běžet v den následující po kalendářním dni nebo poté, kdy nastala skutečnost určující počátek lhůty. Lhůta určená ve dnech uplyne v poslední den lhůty. Lhůta určená v rocích uplyne v odpovídající den posledního roku lhůty. Jestliže poslední den lhůty nepřipadá na pracovní den, uplyne lhůta pracovním dnem následujícím.

Právo na provedení procesního úkonu po uplynutí lhůty zaniká. Běh lhůty při řízení stanovené zákonem se pozastavuje ode dne, v němž vyjdou zřetelně najevo okolnosti, které jsou důvodem pro pozastavení řízení. Běh lhůty při řízení pokračuje dnem opětovného zahájení řízení. Soud může obnovit lhůtu při řízení stanovenou zákonem, jestliže byla zmeškána z omluvitelného důvodu. Žádost o obnovení lhůty, která byla zmeškána, se podává u soudu, u něhož má dojít k provedení procesního úkonu. Žádost zváží tento soud, nestanoví-li zákon jinak.

4. Má-li být úřední nebo jiný úkon proveden před uplynutím lhůty, co je počátkem tohoto úředního nebo jiného úkonu – tj. počátečním okamžikem, od něhož začíná lhůta běžet („dies a quo“) (např. den provedení úkonu, den skutečnosti, den rozhodnutí nebo den oznámení).

Lhůta (časové období) určená v rocích, měsících nebo dnech začíná běžet v den následující po kalendářním dni nebo poté, kdy nastala skutečnost určující počátek lhůty. Jestliže byla (pro provedení úředního nebo jiného úkonu) určena procesní lhůta (časový úsek mezi tím, kdy nastala jedna skutečnost a kdy nastala skutečnost další; příklad: do 10 dní od obdržení písemnosti), může být procesní úkon proveden během určené lhůty. Počátek lhůty je určen skutečností, k níž se váže.

NahoruNahoru

5. Odkdy začíná lhůta běžet:

 1. je-li vyjádřena ve dnech? Začíná lhůta běžet dnem provedení vlastního úkonu, dnem skutečnosti, dnem rozhodnutí nebo dnem oznámení?
 2. je-li taková lhůta vyjádřena v měsících nebo v rocích?

Je-li lhůta vyjádřena ve dnech, začíná běžet v den následující po kalendářním dni, jímž byl počátek lhůty určen. To samé platí v případech, kdy je lhůta vyjádřena v měsících nebo v rocích; lhůta začíná běžet v den následující po kalendářním dni, jímž byl její počátek určen.

Jestliže byla (pro provedení úředního nebo jiného úkonu) určena procesní lhůta (časový úsek mezi tím, kdy nastala jedna skutečnost a kdy nastala skutečnost další; příklad: do 10 dní od obdržení písemnosti), je počátek lhůty určen skutečností, k níž se váže (např. obdržení příslušné písemnosti).

6. Kdy taková lhůta uplyne?

Lhůta uplyne v poslední den lhůty. Lhůta určená ve dnech uplyne v poslední den lhůty. Lhůta určená v rocích uplyne v odpovídající den posledního roku lhůty. Jestliže poslední den lhůty nepřipadá na pracovní den, končí lhůta v následující pracovní den.

Procesní úkony, pro jejichž provedení byla určena lhůta, mohou být provedeny do 24:00 hod. posledního dne lhůty. Pokud musí být procesní úkon proveden u soudu, považuje se za konec lhůty konec pracovní doby soudu.

Písemnost musí být ve lhůtě podána na poště k odeslání před 24:00 hod. posledního den lhůty. Podání písemnosti na poště k odeslání odpovídá dodání textu písemnosti faxem nebo jiným prostředkem komunikace.

NahoruNahoru

7. Jestliže je posledním dnem lhůty sobota, neděle, státní svátek nebo jiný den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do nejbližšího prvního pracovního dne? Použije se toto prodloužení, i když je počátkem lhůty skutečnost, která v budoucnu nastane?

Jestliže poslední den lhůty nepřipadá na pracovní den, lhůta vždy končí následující pracovní den.

8. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na metropolitním území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené 1), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho?

Co se týče Estonské republiky, na všechny účastníky řízení bez ohledu na jejich bydliště se použijí stejné lhůty při řízení; soud však může prodloužit lhůtu při řízení určenou soudem a může také obnovit lhůtu při řízení stanovenou zákonem, jestliže byla zmeškána z omluvitelného důvodu.

9. Naopak, jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, který se zeměpisně liší od metropole, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy?

Co se týče Estonské republiky, na všechny účastníky řízení bez ohledu na jejich bydliště se použijí stejné lhůty při řízení; soud však může prodloužit lhůtu při řízení určenou soudem a může také obnovit lhůtu při řízení stanovenou zákonem, jestliže byla zmeškána z omluvitelného důvodu.

10. Existují časové lhůty pro odvolání týkající se určitých civilních věcí?

Na všechny civilní věci se použijí stejné lhůty pro odvolání.

11. Mohou soudy v případě tísně nebo z jiného důvodu zkrátit lhůty pro dostavení se k soudu nebo pro dostavení se k soudu určit zvláštní datum? A naopak, lze tyto lhůty prodloužit?

Soud může prodloužit lhůtu při řízení určenou soudem a také obnovit lhůtu při řízení určenou soudem, jestliže byla zmeškána z omluvitelného důvodu. Žádost o obnovení lhůty, která byla zmeškána, se podává u soudu, u něhož má dojít k provedení procesního úkonu. Procesní úkon, na nějž se použije obnova lhůty, je proveden zároveň s podáním žádosti o obnovu lhůty.

12. Jestliže úkon zamýšlený pro stranu s bydlištěm v místě, kde by tato strana – osoba – mohla využít prodloužení lhůty, je oznámen v místě, kde osoby toto prodloužení využít nemohou, ztratí tato osoba možnost prodloužení lhůty využít?

V tomto případě rozhoduje o prodloužení lhůty soud.

Bližší informace

________________________

1 Příklad: Azorské ostrovy nebo Madeira pro Portugalsko, zámořské departmenty a území pro Francii, Kanárské ostrovy pro Španělsko atd.)

« Procesní lhůty - Obecné informace | Estonsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-04-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království