Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Zviedrija

 

Parādu piedziņas procedūra

1. Vai pastāv īpaša procedūra prasībām, kas, visticamāk, netiks apstrīdētas?

Jā, Zviedrijā ar prasību par parādu piedziņu var vērsties parādu piedziņas iestādē (kronofogdemyndighet).

Procedūras piemērošanas joma

1.1. Kāda ir procedūras piemērošanas joma

a) Kāda veida prasības var izskatīt?

Pieteikumā par parādu piedziņas procedūru paredz uzlikt atbildētājam par pienākumu nomaksāt parādu. Parādam jānosaka termiņš un lietā jāatļauj izlīgums.

b) Vai ir noteikta maksimālā robeža summai, par kādu var izskatīt prasību?

Nē.

c) Vai procedūras piemērošana ir obligāta?

Nē, nav obligāti jāiesniedz pieteikums parādu piedziņas procedūrai. Tās vietā var vērsties zemākās instances tiesā.

d) Vai procedūru var piemērot arī tad, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī??

Iespēja izmantot parādu piedziņas procedūras instrumentu pamatojas uz to, ka atbildētāja dzīvesvieta ir Zviedrijā, tomēr ir arī iespējams iesniegt pieteikumu par parādu piedziņas procedūru pret atbildētāju, kura dzīvesvieta ir ārpus Zviedrijas. Saskaņā ar Briseles I regulu lēmumu saistībā ar pieteikumu par parādu piedziņu izpilda citās dalībvalstīs un konvencijas dalībvalstīs.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kompetentā iestāde

Pieteikumu jāiesniedz parādu piedziņas iestādei tajā reģionā, kur ir atbildētāja dzīvesvieta. Parādu piedziņas iestādes ir desmit reģionos un ir sadalītas pa lēņiem. To saraksts pieejams Valsts ieņēmumu dienestā (Riksskatteverket svenska). Pieteikumu var iesniegt arī parādu piedziņas iestādei tajā reģionā, kur atrodas atbildētājam piederošais īpašums vai kur citādi var notikt lēmuma izpilde.

1.3. Formālas prasības pieteikumam

Pieteikumam par parādu piedziņu jābūt rakstiskā veidā un parakstītam. Prasītājam pieteikumā jāizklāsta sava prasība un tās pamatojums. Jānorāda prasītā summa, samaksas termiņš un prasītie procenti, kā arī iespējamās izmaksas, par kurām prasītājs vēlas saņemt atlīdzinājumu. Turklāt pieteikumā jānorāda iesaistītās puses.

a) Vai ir obligāti jāizmanto standartveidlapa?

Nē. Bet tie, kas vēlas, var Valsts ieņēmumu dienestā (Riksskatteverket svenska) aizpildīt pieteikuma veidlapu saskaņā ar norādījumiem.

b) Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, personu, kas iesniedz prasību par parāda piedziņu, nav jāpārstāv advokātam. Persona sevi var pārstāvēt pati, tādējādi nav nepieciešams nekāds pārstāvis vai palīgs.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

c) Cik detalizēti jāizklāsta pamatojums prasībai?

Jāuzrāda pamats formālajai prasībai.

d) Vai jāiesniedz rakstisks pierādījums?

Netiek prasīts iesniegt rakstiskus pierādījumus.

1.4. Noraidīšana

Pamatnoteikums ir tāds, ka prasības pamatotību nepārbauda pirms prasības izskatīšanas. Bet, ja var pieņemt, ka prasītāja prasība nav pamatota, pieteikumu jāizskata tā, it kā atbildētājs būtu to apstrīdējis.

Pieteikumu var noraidīt tā nepareizības dēļ.

1.5. Pārsūdzēšana

Zviedrijas sistēma balstās uz to, ka lietā netiek veikta nekāda pārbaude. Ja prasību apstrīd, pieteikumu nenoraida, bet nodod tiesai tālākai izskatīšanai. Sk. tālāk  1.6 jautājumu. Tādējādi nav noraidoša lēmuma, ko vajadzētu pārsūdzēt.

Ja pieteikumu noraida saskaņā ar 1.4 punktā aprakstīto, šādu noraidošu lēmumu var pārsūdzēt.

1.6. Apstrīdēšana

Laiks, kurā spriedumu var apstrīdēt, ir noteikts saskaņā ar procedūru. Parasti tiek noteikta viena līdz divas nedēļas. Apstrīdēšanai jābūt rakstiskā veidā.

1.7. Apstrīdēšanas sekas

Ja atbildētājs apstrīd pieteikumu, par to nekavējoties paziņo prasītājam. Ja prasītājs vēlas uzturēt prasību, viņš var prasīt, lai tā tiktu nodota izskatīšanai zemākās instances tiesai.

1.8. Sekas tam, ka atbildētājs nav savlaicīgi apstrīdējis pieteikumu?

Ja atbildētājs nav savlaicīgi apstrīdējis pieteikumu, parādu piedziņas iestāde vistuvākajā laikā paziņo lēmumu saskaņā ar pieteikumu. 

a) Kas nepieciešams, lai saņemtu izpildāmu lēmumu?

Parādu piedziņas iestādes lēmums ir izpildāms un, lai lēmumu izpildītu Zviedrijā, nav nepieciešami nekādi papildu pasākumi, kā vien pieprasījums par faktisko izpildi.

b) Vai lēmums ir galīgs vai arī atbildētājam joprojām ir iespējas pārsūdzēt?

Atbildētājs var iesniegt pieteikumu mēneša laikā kopš lēmuma pasludināšanas dienas. Šādos gadījumos lietu nodod tālākai izskatīšanai zemākās instances tiesā.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste