Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Švédsko

Poslední aktualizace: 11-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Švédsko

 

Spory o nižší hodnotu

1. Existuje ve Švédsku soudní řízení pro spory o nižší hodnotu?

Ano, existují speciální soudní řízení, která řádné soudy prvního stupně uplatňují při požadavcích nedosahujících určité minimální sporné hodnoty.

1.1. Minimální sporná hodnota

Minimální sporná hodnota v současnosti (rok 2003) představuje 19 300 SEK.

Minimální sporná hodnota není peněžní částka daná zákonem, nýbrž je spjatá s veličinou nazývanou základní peněžní částka, což znamená, že minimální sporná hodnota se vypočítává se zřetelem k aktuálnímu vývoji cen. Možnost využití tohoto řízení se neomezuje jen na určité typy případů, například jen na spotřebitelské spory. Kritéria uplatnění stanovují, že musí jít o soudní spor a že sporná hodnota nesmí dosáhnout výšky minimální sporné hodnoty. Navíc nesmí jít o rodinný spor.

1.2. Žádost

Povinné jsou speciální předpisy pro drobné spory.

Soud smí na požádání sporné strany uplatnit řádné soudní řízení, pokud strana sporu při prvním podání žádosti o zahájení soudního řízení ve věci požádá o uplatnění všeobecných předpisů, čímž podpoří předpoklad, na jehož základě je pravděpodobné, že se daný spor týká vyšší hodnoty nebo že je jeho výsledek jiným způsobem podstatně významný pro posouzení dalších právních vztahů.

1.3. Standardní formulář

Pro zahájení soudního řízení ve věci sporu o nižší hodnotu neexistuje žádný standardní formulář. Existuje formulář pro žádost o předvolání k soudu v soudním sporu, který je možno použít bez ohledu na spornou hodnotu. Tento formulář najdete na stránce „Žádost o předvolání před soud“ svenska.

back

NahoruNahoru

1.4. Pomoc

Jestliže se obrátíte na okresní soud, může vám daný soud poskytnout pomoc při zahájení soudního řízení. Právním základem této možnosti je všeobecná zákonem stanovená povinnost státních úřadů poskytnout pomoc. Povinnost poskytnout pomoc znamená, že každý může telefonicky kontaktovat nebo navštívit například okresní soud, který je povinný zájemci poskytnout všeobecné rady o soudním řízení a příslušných předpisech. Kromě toho má předseda soudu povinnost během přípravy soudního řízení, podle povahy soudního řízení, působit tak, aby se otázky sporu objasnily a aby sporné strany uvedly vše, na co se chtějí během soudního řízení odvolat. V praxi soudce svou úlohu plní tak, že sporným stranám klade doplňující otázky a upozorňuje je důležitými připomínkami.

1.5. Pravidla pro přebírání důkazů

Ne, neexistují speciální předpisy. Důkazy je možné předkládat jak písemně, tak i ústně. Písemná takzvaná potvrzení svědka jsou přípustná jen v jistých zvláštních situacích.

1.6. Písemné soudní řízení

Ano, soud má možnost vydat rozsudek i jen na základě písemného soudního řízení. Tato možnost se využívá v případech, kdy se zřetelem na vyšetřování ve věci není potřebné ústní soudní řízení a ani o ně žádná ze sporných stran nepožádala.

1.7. Formulace rozsudku

Ne, žádné takové speciální předpisy neexistují.

1.8. Soudní výlohy

Speciální předpisy týkající se soudních výloh představují nejdůležitější charakteristický rys soudních sporů o menší hodnotu. Sporná strana, která spor vyhraje, má právo jen na náhradu nákladů jedné hodiny právního poradenství, poplatku za žádost, nákladů na cestu a pobyt, nákladů na předložení důkazů prostřednictvím svědka včetně nákladů na překlad dokumentů. Náhrada se vyplatí jen pokud byly náhrady použity oprávněně, jedině tehdy může vítězná strana sporu uplatnit své právo. Náhrada za honorář právního zástupce za služby nad jednu hodinu právního poradenství se tedy neposkytuje.

1.9. Odvolání

Ano, proti rozsudku vydanému řádným soudem nižšího stupně, který uplatnil speciální soudní řízení pro soudní spor o nižší spornou hodnotu, je možné se odvolat k vyššímu soudu.

K přezkoumání rozsudku okresního soudu nejvyšším soudem je potřebné povolení k přezkoumání. Povolení k přezkoumání smí být vydáno jen tehdy, pokud má přezkoumání odvolání soudem vyššího stupně význam pro vedení uplatnění speciálního řízení soudem nižšího stupně, pokud se vyskytl důvod ke změně rozhodnutí, ke kterému dospěl okresní soud, nebo pokud existují jiné opodstatněné důvody k přezkoumání odvolání. Sporná strana, která chce podat odvolání proti rozsudku okresního soudu, tak musí učinit písemně a odvolání se musí okresnímu soudu doručit do tří týdnů ode dne vydání rozsudku.

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-04-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království