Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Ispanija

Naujausia redakcija: 16-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Ispanija

 

Nedidelių ieškinių procedūros

1. Ar Ispanijoje yra numatyta nedidelių ieškinių procedūra?

Taip, bylos nagrinėjimas žodžiu, kai ieškiniuose reikalaujama suma nėra didesnė kaip 3 000 eurų.

Kokioms byloms ji yra taikoma?

Ieškiniams, kuriuose reikalaujama suma nėra didesnė kaip 3 000 eurų.

1.1. Procedūros taikymo sritis ir  ribos

Žodinis bylos nagrinėjimas taikomas ieškiniams, kuriuose reikalaujama suma nėra didesnė kaip 3 000 eurų. Ši procedūra taip pat taikoma kitų rūšių bylinėjimuisi dėl sprendžiamo dalyko pobūdžio, pavyzdžiui, išnuomoto turto išreikalavimas dėl nuomos nemokėjimo, nuomos laikotarpio pabaiga, turto išieškojimas, kai nuoma tęsiama tyliu sutikimu, išlaikymo ieškiniai ir kt.

1.2. Procedūros taikymas

Ar ši procedūra yra privaloma?

Tai procedūra, kuri turi būti taikoma šiai nedidelių ieškinių rūšiai, nors kai kuriose bylose gali būti taikoma vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra.

Ar šalys gali pakeisti nedidelių ieškinių bylai taikomą nedidelių ieškinių procedūrą į įprastą procedūrą?

Ne.

1.3. Formos

Pareiškimą galima pateikti pasinaudojant standartiniu blanku, jei ieškinyje reikalaujama suma yra mažesnė nei 900 eurų. Šių blankų galima gauti pirmosios instancijos teismuose. Blanko reikia tik pareiškimo dokumentui parengti, bet jo naudojimas yra neprivalomas. Blanką galima parsisiųsti iš Teismų generalinės tarybos (isp. „Consejo General del Poder Judicial“ español) tinklalapio.

back

viršųviršų

1.4. Pagalba

Jeigu ieškinyje reikalaujama suma nėra didesnė kaip 900 eurų, atstovavimas pagal įstatymą nėra privalomas. Jeigu ieškinyje reikalaujama suma yra didesnė už šią sumą, atstovavimas pagal įstatymą yra privalomas.

1.5. Įrodymų pateikimo tvarka

Įrodymų pateikimo tvarkai taikytinos bendrosios taisyklės, išskyrus išnuomoto turto išreikalavimo dėl nemokėjimo atvejį, kai įrodymų priemonėms yra taikomas apribojimas.

1.6. Rašytinė ar žodinė procedūra

Procedūra yra žodinė. Vienintelis rašytinis dokumentas yra pareiškimas. Su procedūra ir bylos esme susiję argumentai pateikiami žodžiu ir iš karto sprendžiami procedūriniai klausimai. Nesutinkanti šalis reiškia prieštaravimą ir turi teisę pakartoti jį antrosios instancijos teisme. Be to, nagrinėjimo metu yra pateikiami įrodymai ir išklausomi glausti žodiniai parodymai, užbaigiant nagrinėjimą šalių pareiškimais (šių pareiškimų taikymas šiuo metu yra svarstomas).

1.7. Sprendimo turinys

Sprendimas oficialiai yra lygiavertis sprendimui, kuris yra priimamas taikant įprastą procedūrą, nors kai kuriose bylose sprendimas negali turėti galutinio teismo sprendimo poveikio (res judicata), būtent supaprastintuose procesuose, kuriuose galimybės pateikti pareiškimą yra apribotos konkrečių dalykų, o klausimas paliekamas neišspręstas, kad jis būtų svarstomas atitinkamame bylos nagrinėjime, ir dėl tos priežasties jis negali būti aptariamas (pavyzdžiui, procedūros dėl savininko turto išreikalavimo dėl nuomos mokesčio nemokėjimo arba reikalavimas dėl nekilnojamojo turto valdymo gynimo supaprastinta tvarka).

back

viršųviršų

1.8. Išlaidų atlyginimas

Jeigu atstovavimas pagal įstatymą yra privalomas ir įsakyta atlyginti išlaidas, šalis, kurios naudai yra priimamas tam tikras nutarimas, gali pateikti prašymą dėl teisinių išlaidų atlyginimo, jas įvertinus ir taikant trečdalio išlaidų sumos apribojimą, išskyrus atvejį, kai teisėjas paskelbia, kad šalies, kuriai įsakyta atlyginti išlaidas, požiūris yra nerimtas arba kelia apmaudą, ir šiuo atveju šis apribojimas netaikomas (tai pasitaiko retais atvejais). Šis apribojimas taikomas procedūros išlaidoms, kitaip tariant, išlaidoms, kurios buvo patirtos prieš priimant sprendimą. Teismo sprendimo vykdymo išlaidoms jis netaikomas.

1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka

Sprendimas gali būti apskųstas per penkias dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos. Apeliaciniam skundui pateikti reikalingų priemonių rengimas ir atlikimas iš esmės nesiskiria nuo bendrųjų taisyklių. Pavyzdžiui, apie ketinimą pateikti apeliacinį skundą yra raštu pranešama parengiamajame dokumente, kuris yra pateikiamas ketinimą apskųsti sprendimą, priėmusiai įstaigai per penkias dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos. Jei yra įvairių skundžiančiųjų šalių, laikotarpiai yra apskaičiuojami atskirai. Šiame dokumente būtina nurodyti ketinimą apskųsti sprendimą, kuris yra laikomas žalingu. Paskui teisėjas patikrina, ar buvo laikomasi termino ir ar sprendimas gali būti apskųstas. Jeigu taip, skundžiančiajai šaliai pranešama, kad ji gali per ateinančias dvidešimt dienų pateikti pareiškimą apeliaciniam skundui pareikšti. Šiame pareiškime ji turi išdėstyti formos ir esmės pagrindus, kuriuos, jos nuomone, pažeidė sprendimas, ir juos pagrįsti. Tada šis pareiškimas perduodamas kitoms šalims, kurios per dešimt dienų turi pateikti dokumentą su prieštaravimu apeliaciniam skundui ar konkretaus sprendimo klausimo, kuris, jų nuomone, yra joms žalingas, užginčijimu. Abiem atvejais dokumente turi būti pateiktos priežastys ir pagrindai. Pateikus šiuos pareiškimus, bylos nagrinėjimas perduodamas aukštesniajam teismui, o šalys šaukiamos į jį atvykti.

Jei apeliacinis skundas yra priimamas, bylose, kurių padarinys yra iškeldinimas, reikalaujama, kad atsakovas galėtų įrodyti sumokėjęs reikiamą nuomos mokestį ir dėl nuomos jo mokėtinas sumas.

Bylose, kuriose reikalaujama atlyginti dėl kelių eismo nelaimės patirtą žalą, šalis, kuriai nurodyta atlyginti žalą, turi įrodyti deponavusi nutartyje nurodytą sumą, įskaitant palūkanas ir įstatymuose nustatytus mokėjimus.

Bylose, kurių tikslas yra nurodyti turto savininkui sumokėti savininkų asociacijos reikalaujamą sumą, šalis, kuriai nurodyta sumokėti, turi įrodyti sumokėjusi arba deponavusi sprendime, kurį ketinama skųsti, nurodytą sumą.

Papildoma informacija

 • Žodinis bylos nagrinėjimas (atstovavimas pagal įstatymą nėra būtinas, kai bylinėjimosi suma nėra didesnė kaip 900 eurų): Teisingumo ministerijos español ir Teismų generalinės tarybos español tinklalapiai.
 • Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra: Teisingumo ministerijos español ir Teismų generalinės tarybos español tinklalapiai.

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 16-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė