Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Espanja

Uusin päivitys: 28-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Espanja

 

Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely

Espanjan oikeusjärjestelmään sisältyy menettelyitä, joissa yksinkertaisuuden ja lyhyiden prosessuaalisten määräaikojen avulla pyritään nopeuttamaan tuomioistuinten ratkaisuja riita-asioissa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi maksusuoritusmääräykseen sovellettavissa menettelyissä, tuomion välitön täytäntöönpano on mahdollinen, jos velallinen ei vastusta vaatimusta, ja joissakin tapauksissa, kuten suullisessa menettelyssä, vaaditaan vain vähän toimenpiteitä ja tuomio annetaan välittömästi. Tällainen menettely sopii sekä määrältään vähäisiin vaatimuksiin (enintään 3 000 euroa) että sellaisiin, jotka aiheensa vuoksi vaativat pikaista oikeudellista ratkaisua.

1. Onko olemassa menettely nopean maksusuoritusmääräyksen saamiseksi?

Kyllä, se tunnetaan nimellä proceso monitorio.

Onko olemassa yksinkertaistettu menettely kantajan saatavien perimiseksi?

Kyllä, se on maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely (proceso monitorio).

1.1. Menettelyn soveltamisala

Menettelyä voi käyttää velkoja, joka hakee suoritusta saatavalleen.

a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu?

Sellaisten erääntyneiden velkojen perintään, jotka edustavat tiettyä rahamäärää ja jotka eivät ylitä 30 000 euroa.

b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja?

Kyllä, 30 000 euroa.

c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Vapaaehtoista. Velkoja voi käyttää joko tätä menettelyä tai tavanomaista menettelyä vaatimuksen määrästä riippuen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa?

Ei sovellu.

1.2. Toimivaltainen tuomioistuin

Mille tuomioistuimelle maksusuoritusmääräystä koskeva hakemus on esitettävä?

Velallisen kotipaikan tai asuinpaikan alioikeuden tuomarille.

Pätevätkö tähän menettelyyn yleiset alueellista toimivaltaa koskevat säännöt?

Eivät päde, sillä hakemusta ei voi jättää muulle kuin laissa määrätylle tuomioistuimelle, ei nimenomaisesti eikä hiljaisesti.

1.3. Muotovaatimukset

Menettely pannaan vireille hakemuskirjelmällä, jossa velkojan on ilmoitettava velallisen henkilöllisyys, velkojan ja velallisen kotipaikka tai asuinpaikka sekä velan alkuperä ja määrä.

a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista?

Ei ole, edellyttäen että hakemus täyttää edellä esitetyt vaatimukset. Hakemuksen voi tehdä kaavakkeella tai lomakkeella. Tämän kaavakkeen español voi tulostaa yleisen oikeusneuvoston (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ español) verkkosivustolta.

b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Ei täydy, mutta tämä koskee vain hakemuksen jättämistä. Muissa vaiheissa asianajajan ja valtuutetun asiamiehen osallistuminen on pakollista, mikäli vaateen määrä on yli 900 euroa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

c) Miten saatavan olemassaolo on todistettava?

Hakemuskirjelmään on liitettävä elinkeinotoiminnassa tavanomaiset asiakirjat, jotka todistavat velan olemassaolon.

d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Kyllä, hakemukseen on liitettävä joko velallisen allekirjoittamat tai tämän leimalla varustetut taikka painetut asiakirjat, joista käy ilmi velan olemassaolo, tai laskut, toimitusasiakirjat, sähkeet, faksit tai muut vahvistukset, jotka tavallisesti todistavat velkojan ja velallisen väliset saatavat, vaikka niissä ei ole velallisen allekirjoitusta. Jos nämä edellytykset eivät täyty, velan todistavassa asiakirjassa on oltava liitteenä kaupalliset asiakirjat, joista käy ilmi liikesuhteen jatkuminen.

e) Jos hakemus hyväksytään, miten maksusuoritusmääräyksen saa?

Jos hakemus hyväksytään, tuomioistuin vaatii velallista maksamaan hakijan saatavan 20 päivän kuluessa tai ilmoittamaan syyt, joiden vuoksi tämä ei katso olevansa velvollinen maksamaan vaadittua summaa. 

1.4. Hakemuksen hylkääminen

Missä tapauksissa maksusuoritusmääräystä koskeva hakemus voidaan hylätä? Tarkastaako tuomioistuin ennen maksusuoritusmääräyksen antamista, että velka on näytetty toteen?

Kyllä. Tuomioistuin voi hylätä hakemuksen, jos se katsoo, että sille esitetyt asiakirjat eivät riitä todisteeksi hakijan oikeudesta.

1.5. Muutoksenhaku

Maksusuoritusmääräyksestä voi valittaa viiden päivän kuluessa siitä, kun hakemuksen hyväksyvä päätös on annettu tiedoksi.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Jos hakemus hyväksytään, (ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuin vaatii velallista maksamaan hakijan saatavan 20 päivän kuluessa tai ilmoittamaan syyt, joiden vuoksi tämä ei katso olevansa velvollinen maksamaan vaadittua summaa.

Velallisen on vastustettava maksuvaatimusta kirjallisesti ilmoittamalla syyt, joiden vuoksi hän ei katso olevansa velvollinen maksamaan kyseistä summaa. Jos vaateen määrä ylittää 900 euroa, kirjelmä on annettava asianajajan ja asiamiehen välityksellä.

1.7. Vastustamisen vaikutus

Asia ratkaistaan suullisessa menettelyssä, jos vaadittu määrä on enintään 3 000 euroa, ja tavanomaisessa menettelyssä, jos mainittu summa ylittyy.

Jos määrä ei ylitä 3 000 euroa, aloitetaan suoraan suullinen käsittely. Jos mainittu summa ylittyy, velkojan on esitettävä kanne kuukauden kuluessa vastustuskirjelmän tiedoksisaannista.

1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos velallinen ei maksa eikä esitä vastustustaan, annetaan tuomiota vastaava määräys, joka voidaan täytäntöönpanna velallista vastaan velkamäärän suorittamiseksi.

a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Velkojan on haettava annetun tuomion täytäntöönpanoa, tosin täytäntöönpano on automaattinen, jos velallinen ei vastusta maksuvaatimusta eikä noudata asianmukaisia muotomääräyksiä.

b) Voiko tästä päätöksestä valittaa?

Kantaja voi valittaa täytäntöönpanohakemuksen hylkäämisestä viiden päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta (hakemuksen hylänneeltä tuomarilta voi niin ikään pyytää asian uudelleenkäsittelyä, ja sama tuomari käsittelee valituksen sekä vastapuolen viiden päivän kuluessa ratkaisusta mahdollisesti esittämät väitteet).

Jos täytäntöönpanopäätös on myönteinen, velallinen voi valittaa kohtuuttomiksi katsomistaan täytäntöönpanokeinoista tai vastustaa itse täytäntöönpanomääräystä, jos siinä on prosessivirheitä, taikka vastustaa täytäntöönpanoperustetta painavista syistä, kun velka on esimerkiksi maksettu tai vanhentunut.

Lisätietoja

 • Suullinen menettely (asianajajan ja asiamiehen osallistuminen ei ole pakollista, kun kiistanalainen määrä ei ylitä 900 euroa): oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.
 • Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely: oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 28-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta