Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Espanja

Uusin päivitys: 28-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Espanja

 

Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt

1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo

On olemassa suullinen käsittely (juicio verbal) vaatimuksille, jotka ovat määrältään enintään 3 000 euroa.

Minkälaisiin tapauksiin sitä sovelletaan?

Vaatimuksiin, joiden määrä ei ylitä 3 000 euroa.

1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Suullista käsittelyä sovelletaan vaatimuksiin, joiden määrä ei ylitä 3 000 euroa. Menettelyä voidaan soveltaa muihinkin riita-asioihin ratkaistavan riidan aiheesta riippuen, kuten vuokratun kiinteistön hallinnan palauttamiseen maksamattomien vuokrien tai vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi taikka omistajan hiljaisella suostumuksella luovutetun kiinteistön hallinnan palauttamiseen, elatusvaateisiin jne.

1.2. Menettelyn aloittaminen

Onko suullinen käsittely pakollinen vai vapaaehtoinen?

Tätä menettelyä on käytettävä silloin, kun on kyse määrältään vähäisistä vaatimuksista, tosin eräissä tapauksissa voidaan käyttää maksusuoritusmääräykseen sovellettavaa menettelyä.

Voivatko osapuolet vaihtaa vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn johonkin toiseen menettelyyn?

Eivät voi.

1.3. Lomakkeet

Hakemuksen voi laatia vakiolomaketta käyttäen, jos vaadittu määrä on alle 900 euroa. Lomakkeita saa alioikeuksista. Lomaketta käytetään vain hakemuskirjelmänä, ja sen käyttäminen on vapaaehtoista. Lomakkeen voi tulostaa myös yleisen oikeusneuvoston (Consejo General del Poder Judicial español) verkkosivustolta.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

1.4. Neuvonta

Jos vaatimus on määrältään enintään 900 euroa, asianajajan tai asiamiehen osallistuminen ei ole pakollista. Jos vaadittu määrä on yli 900 euroa, edellisten osallistuminen on pakollista.

1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todisteluun sovelletaan yleisiä sääntöjä, paitsi jos haetaan vuokratun kiinteistön hallinnan palauttamista maksamattomien vuokrien takia, jolloin todistelukeinoja on rajoitettu.

1.6. Suullinen tai kirjallinen menettely

Käsittely on suullinen, ainoastaan hakemus on kirjallinen. Prosessi- ja asiaväitteet esitetään suullisesti, prosessikysymykset ratkaistaan itse käsittelyssä, menettelyyn tyytymätön osapuoli voi vastustaa sitä ja toistaa väitteet seuraavassa oikeusasteessa. Myös näyttö esitetään ja vastaanotetaan suullisesti tiivistetyssä muodossa kuulustelussa, joka päätetään osapuolten loppulausumilla (loppulausumien aiheellisuudesta keskustellaan parhaillaan).

1.7. Tuomion sisältö

Tuomio vastaa muodoltaan tavanomaisen menettelyn ratkaisua, tosin tietyissä tapauksissa, kuten summaarisissa menettelyissä, joissa väitemahdollisuudet rajataan konkreettisiin kohtiin ja joissa pääasiaa ei ratkaista, vaan se jätetään käsiteltäväksi vastaavassa oikeudenkäynnissä, koska se ei voi olla summaaristen menettelyiden kohteena (esimerkiksi tapaukset, joissa haetaan vuokratun kiinteistön hallinnan palauttamista maksamattoman vuokran takia tai omistuksen väliaikaista suojaamista), tuomiolla ei ole oikeusvoimaa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

1.8. Kulusäännökset

Kun asianajajan ja asiamiehen käyttö on pakollista ja oikeudenkäyntikuluista on tehty päätös, se, jonka hyväksi päätös on tehty, voi vaatia oikeudenkäyntikulujen korvaamista niiden arvioimisen jälkeen kulumäärän kolmasosaa koskevin rajoituksin, ellei tuomari ole todennut maksuvelvollisen osapuolen toimivan kiusantekomielessä, jolloin rajoitus ei päde (ei ole kovinkaan yleistä). Tätä rajoitusta sovelletaan tuomioon asti kertyviin käsittelykustannuksiin), eikä se koske täytäntöönpanoa.

1.9. Muutoksenhakumahdollisuus

Tuomioon voi hakea muutosta viiden päivän kuluessa tiedoksiannosta. Muutoksenhaun laadinnasta ja perustelemisesta ei ole annettu erityissääntöjä. Muutoksenhakuaikomuksesta ilmoitetaan siis kirjallisesti tuomion antaneelle elimelle ja muutosta on haettava viiden työpäivän kuluessa ratkaisun tiedoksiannosta. Jos valittajia on useita, määräaika lasketaan kullekin erikseen. Mainitussa kirjelmässä on mainittava aikomus valittaa ratkaisusta, jonka katsotaan loukkaavan etuja. Tämän jälkeen tuomari tarkastaa, onko määräaikaa koskevia vaatimuksia noudatettu ja onko ratkaisu sellainen, että siihen voi hakea muutosta. Myönteisessä tapauksessa valittajalle ilmoitetaan, että hänen on seuraavien 20 päivän kuluessa esitettävä valituskirjelmä. Tässä kirjelmässä ilmaistaan ja eritellään muoto- ja asiaseikat, joiden perusteella ratkaisun katsotaan loukkaavan etuja. Kirjelmä annetaan tiedoksi muille osapuolille, joiden on kymmenen päivän kuluessa kirjallisesti ilmoitettava vastustavansa valitusta tai moittivansa päätöksen jotakin kohtaa, joka loukkaa heidän etujaan. Molemmissa tapauksissa kirjelmä on eriteltävä ja perusteltava. Kun nämä väitteet on esitetty, asiakirjat toimitetaan ylemmälle oikeusasteelle, joka kutsuu osapuolet oikeuden eteen.

Prosesseissa, joissa haetaan häätöä, muutosta voidaan hakea vain edellyttäen, että vastaaja todistaa suorittaneensa erääntyneet vuokrat ja muut sopimuksen mukaan maksettavat määrät.

Prosesseissa, joissa vaaditaan korvausta moottoriajoneuvojen aiheuttamista liikennevahingoista, tuomitun on todistettava tallettaneensa tuomitun määrän laillisine korkoineen ja kuluineen.

Prosesseissa, joissa omistajaa vaaditaan maksamaan velkansa yhteisomistajille, tuomitun on todistettava suorittaneensa tai tallettaneensa siinä päätöksessä mainitun määrän, josta on tarkoitus valittaa.

Lisätietoja

 • Suullinen menettely (asianajajan ja asiamiehen osallistuminen ei ole pakollista, kun kiistanalainen määrä ei ylitä 900 euroa): oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.
 • Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely: oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 28-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta