Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Slovinsko

Posledná úprava: 17-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Slovinsko

 

OBSAH

ROZKAZNÉ KONANIE ROZKAZNÉ KONANIE
1. Existencia rozkazného konania 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aký druh nárokov je prípustný (napr. iba peňažné nároky, iba zmluvné nároky atď.)? a)
b) Existuje nejaká horná hranica, pokiaľ ide o výšku nároku? b)
c) Je použitie takéhoto konania dobrovoľné alebo povinné? c)
d) Je toto konanie k dispozícii v prípade, že odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je povinné použitie štandardného formulára? (Ak áno, kde získam takýto formulár?) a)
b) Musí ma zastupovať advokát? b)
c) Ako podrobne musím opísať dôvod nároku? c)
d) Musím predložiť písomné dôkazy o uplatňovanom nároku? d)
1.4. Zamietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Podanie odporu 1.6.
1.7. Účinky podania odporu 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu 1.8.
2. V prípade zápornej odpovede na otázku I opíšte najrýchlejšie a z hľadiska nákladov najefektívnejšie konanie na riešenie pravdepodobne nesporných nárokov. Ak je to možné, pri opise dodržte rovnakú štruktúru a odpovedzte na rovnaké otázky, aké sú uvedené pre rozkazné konanie. 2.
KONANIE VO VECI DROBNÝCH NÁROKOV KONANIE VO VECI DROBNÝCH NÁROKOV
1. Existencia osobitného konania vo veci drobných nárokov 1.
1.1. Rozsah konania, hodnotová hranica 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá predkladania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.
2. V prípade zápornej odpovede na otázku I (t. j. ak neexistuje osobitné konanie vo veci drobných nárokov), ak napriek tomu existujú určité procedurálne zjednodušenia pre prípady drobných nárokov (napr. pre spory, ktoré nepresahujú určitú hodnotovú hranicu, alebo pre určité typy sporov bez ohľadu na hodnotovú hranicu), opíšte tieto procedurálne zjednodušenia. Ak je to možné, pri opise dodržte rovnakú štruktúru a odpovedzte na rovnaké otázky, aké sú uvedené pre konanie vo veci drobných nárokov. 2.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo