Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Slovēnija

 

MAKSĀJUMA RĪKOJUMA PROCEDŪRA

1. Maksājuma rīkojuma procedūras pastāvēšana

1.1. Procedūras ietvari
a) Kāda veida prasībām var piemērot šo procedūru (piem., tikai prasības, kas saistītas ar naudu, tikai ar līgumiem saistītas prasības, utt.)?

Tikai prasības, kas saistītas ar naudu un kas ir pamatotas ar autentisku dokumentu (ar oriģinālu vai ar apliecinātu kopiju).

b) Vai pastāv kāda prasības summas augstākā robeža?

Maksājuma rīkojumiem nav augstākās robežas. Taču likums paredz, ka par prasību summām, kas pienākas un kas nepārsniedz 200.000,00 SIT, tiesa izsniedz maksājuma rīkojumu pat tad, ja prasībā nav iekļauts autentisks dokuments, bet minēts tikai tiesiskais pamatojumu un parāda summu kopā ar liecībām, ka šie apgalvojumi ir patiesi.

c) Vai šīs procedūras piemērošana ir obligāta vai neobligāta?

Tiesa izsniedz maksājuma rīkojumu pat tad, ja prasītājs nav to pieprasījis, ar nosacījumu, ka pastāv nosacījumi tā izsniegšanai.

d) Vai šī procedūra ir pieejama, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī?

Nav īpašas procedūras attiecība uz maksājuma rīkojumiem gadījumos, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī. Taču likums paredz īpašus noteikumus par procedūru visos tiesas strīdos, kad atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī (t.i., noteikumi par tādu ārzemju pušu pārstāvēšanu, kurām nav pilnvarotā pārstāvja Slovēnijas Republikā, par garantijas naudas iemaksāšanu par atbildētāja tiesvedības izdevumiem, ja prasītājs ir no ārzemēm; noteikumi par kompetenci).

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kompetentā tiesa
 • Vietējā tiesa par prasībām, kuru summa nepārsniedz 2.000.000,00 SIT, un
 • Rajona tiesa par prasībām, kuru summa pārsniedz minēto summu, un tirdzniecības strīdu gadījumos.

Šo procedūru regulē vispārīgie noteikumi par tiesu kompetenci.

1.3. Formālās prasības
a) Vai ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa? (ja jā, kur šo veidlapu var dabūt?)

Nē.

b) Vai mani obligāti jāpārstāv advokātam?

Nē, ņemot vērā vispārīgos noteikumus par pārstāvniecību tiesā.

c) Cik sīki man ir jāapraksta prasības pamatojums?

Skatīt iepriekš punktus "1.1.a" un "1.1.b".

d) Vai man ir jāiesniedz rakstveida liecība par prasības objektu?

Jā, saskaņā ar "1.1.a" un "1.1.b" punktu.

Ja jā, kādus dokumentus var iesniegt kā pierādījumus?

Tiesa uzskata par autentiskiem dokumentiem (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) šādus dokumentus, bet nosaukti nav visi:

 1. oficiāli dokumenti,
 2. privāti dokumenti, uz kuriem parādnieka parakstu par autentisku ir atzinusi institūcija, kurai ir tiesības apliecināt autentiskumu,
 3. vekseļi vai čeki kopā ar vekseļa protestu un maksājuma apliecinājumu, ja pēdējais ir nepieciešams prasības formulēšanai,
 4. apliecināti paziņojumi par nenokārtotiem parādiem,
 5. rēķini,
 6. citi rakstveida dokumenti, kas, ņemot vērā īpašus noteikumus, ir pielīdzināmi oficiāliem dokumentiem.
1.4. Pieteikuma atteikums

Tiesa noraida novēlojušās vai nepilnīgas, vai nepieņemamas prasības tiesvedības ar vienas puses piedalīšanos.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasību pēc būtības neizskata. Ja prasība atbilst procesuālajiem nosacījumiem par pieņemamību, tiesa izsniedz maksājuma rīkojumu.

1.5. Apelācijas sūdzība

Nevar iesniegt apelācijas sūdzību pret lēmumu noraidīt pieteikumu par maksājuma rīkojuma izsniegšanu.

1.6. Iebilduma iesniegums

Iebilduma iesniegumu var iesniegt 8 dienu laikā no maksājuma rīkojuma nodošanas atbildētājam.

Nav formālu prasību attiecībā uz iebilduma iesniegumu.

1.7. Iebilduma iesnieguma sekas

Lietu pārtop parastā tiesvedībā un tiesa izlemj, vai maksājuma rīkojumam saglabāt spēkā esamību pilnībā vai daļēji, vai arī to anulēt.

Lietas  pārtapšana parastā tiesvedībā notiek automātiski.

1.8. Iebilduma iesnieguma neiesniegšanas sekas

Maksājuma rīkojums ir izpildāms piespiedu kārtā, ja atbildētājs noteiktā laika termiņā neapstrīd prasību, un pēc termiņa izbeigšanās, kurā parādniekam vajadzētu būt apmierinājušam prasību un samaksājušam noteikto naudas summu (astoņas dienas pēc maksājuma rīkojuma nodošanas). Strīdos, kas saistīti ar vekseļiem vai čekiem, šis apmaksas termiņš ir trīs dienas.

Ja atbildētājs laikā neapstrīd prasību, maksājuma rīkojums kļūst galīgs.

2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva, lūdzu, aprakstīt ātrāko un lētāko pieejamo prasību izskatīšanas procedūru, kas, ļoti iespējams, var palikt neapstrīdēta, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūru, ja tāda tiek piemērota.

n/a

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste