Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Slovenia

Uusin päivitys: 17-08-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Slovenia

 

MAKSUSUORITUSMÄÄRÄYKSEEN SOVELLETTAVA MENETTELY

1. Maksusuoritusmääräykseen sovellettavan menettelyn olemassaolo

1.1. Menettelyn soveltamisala
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Vain erääntyneisiin rahasaataviin, joista on todisteena autenttinen asiakirja (alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös).

b) Onko saatavan arvolle asetettu yläraja?

Maksusuoritusmääräyksille ei ole asetettu ylärajaa. Laissa säädetään kuitenkin, että tuomioistuin antaa maksusuoritusmääräyksen erääntyneille enintään 200 000 tolarin vaatimuksille, vaikka vaatimukseen ei sisälly autenttista asiakirjaa, vaan ainoastaan oikeusperuste ja velan määrä sekä todiste väitteiden totuudenmukaisuudesta.

c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Tuomioistuin antaa maksusuoritusmääräyksen, vaikka kantaja ei ole sitä pyytänyt ehdolla, että edellytykset sen antamiseen ovat olemassa.

d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Tapauksille, joissa vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, ei ole olemassa erityistä menettelyä. Laissa on kuitenkin erityisiä prosessisäännöksiä, jotka koskevat kaikkia tuomioistuimessa ratkaistavia riitoja, joissa vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa (eli säännöt sellaisten ulkomaalaisten asianosaisten edustamisesta, joilla ei ole asiamiestä Slovenian tasavallassa; vakuuden asettamisesta vastaajan oikeudenkäyntikulujen varalta, jos kantaja on toisesta maasta; tuomiovaltaa koskevat säännöt).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

1.2. Toimivaltainen tuomioistuin
 • Paikallinen tuomioistuin enintään 2 000 000 tolarin saataville ja
 • alueellinen tuomioistuin mainitun summan ylittäville määrille ja kaupallisissa riita-asioissa.

Tätä menettelyä säännellään tuomioistuinten toimivaltaa koskevin yleisssäännöin.

1.3. Muotovaatimukset
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? (Jos on, mistä lomakkeita saa?)

Ei ole.

b) Täytyykö käyttää lakimiestä?

Ei tarvitse, ellei oikeusedustusta koskevissa yleissäännöissä toisin määrätä.

c) Kuinka yksityiskohtaisesti vaatimuksen peruste on kuvattava?

Ks. edellä kohdat 1.1 a ja 1.1 b.

d) Onko saatavasta esitettävä kirjallista näyttöä?

Kyllä, ellei kohdissa 1.1 a ja 1.1 b muuta todeta.

Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Tuomioistuin katsoo autenttisiksi asiakirjoiksi (alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös) muun muassa seuraavat asiakirjat:

 1. viralliset asiakirjat;
 2. yksityiset asiakirjat, joissa velallisen allekirjoituksen on todistanut elin, jolla on siihen oikeus;
 3. vekselit tai shekit protesti- ja maksutodistuksineen silloin kun se on tarpeen saatavan alkuperän osoittamiseksi;
 4. vahvistetut ilmoitukset maksamattomista veloista;
 5. laskut;
 6. muut kirjalliset ilmoitukset, jotka ovat erityissäädösten nojalla virallisen asiakirjan luonteisia.
1.4. Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin hylkää vanhentuneen, puutteellisen tai hyväksymiskelvottoman hakemuksen yksipuolisessa käsittelyssä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaatimuksen asiasisältöä ei tutkita. Jos vaatimus täyttää hyväksyttävyydelle asetetut prosessiedellytykset, tuomioistuin antaa maksusuoritusmääräyksen.

1.5. Muutoksenhaku

Oikeuden päätökseen hylätä maksusuoritusmääräyksen antamista koskeva hakemus ei voi hakea muutosta.

1.6. Vaatimuksen vastustaminen

Vaatimuksen vastustamisilmoitus on jätettävä kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun maksusuoritusmääräys annettiin tiedoksi vastaajalle.

Vastustamisilmoitukselle ei ole asetettu muotovaatimuksia.

1.7. Vastustamisen vaikutus

Tavanomaiseen oikeudenkäyntiin siirryttäessä tuomioistuin päättää, pidetäänkö määräys voimassa kokonaan tai osittain vai peruutetaanko se.

Tapaus siirretään automaattisesti tavanomaisessa oikeudenkäynnissä käsiteltäväksi.

1.8. Vastustamatta jättämisen vaikutus

Maksusuoritusmääräys on täytäntöönpantavissa, jollei vastaaja vastusta vaatimusta oikeassa ajassa ja sen päivän jälkeen, jona velallisen olisi ollut suoritettava vaatimus ja maksettava määrätyt kulut (kahdeksan päivää maksusuoritusmääräyksen tiedoksiannosta). Vekseli- ja shekkiasioissa maksuaika on kolme päivää.

Jollei vastaaja vastusta kyseessä olevaa vaatimusta oikeassa ajassa, maksusuoritusmääräyksestä tulee lopullinen.

2. Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, kuvatkaa nopein ja kustannustehokkain käytettävissä oleva menettely sellaisten vaatimusten käsittelemiseksi, jotka todennäköisesti jäävät riitauttamatta, samalla tavalla ja vastaamalla samoihin kysymyksiin, jotka esitettiin edellä maksusuoritusmääräykseen sovellettavasta menettelystä, siltä osin kuin ne ovat sovellettavissa.

Eivät ole sovellettavissa.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 17-08-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta