Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Rumunsko

Posledná úprava: 06-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Rumunsko

 

OBSAH

Konanie o platobnom rozkaze Konanie o platobnom rozkaze
1. Existencia konania o platobnom rozkaze 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké druhy pohľadávok sú oprávnené (napríklad len peňažné pohľadávky, len zmluvné pohľadávky)? a)
b) Je stanovená horná hranica hodnoty pohľadávky? b)
c) Je uplatnenie konania dobrovoľné alebo povinné? c)
d) Je konanie vhodné, aj keď žalovaná strana žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Súdna príslušnosť. Ktorému súdu (alebo orgánu) by sa mala adresovať žiadosť o vydanie platobného rozkazu? 1.2.
1.3. Formálne náležitosti. Aké formálne náležitosti musí mať žiadosť o vydanie platobného rozkazu? 1.3.
a) Je použitie jednotného formulára povinné? (Ak áno, kde možno taký formulár získať?) a)
b) Musí ma zastupovať právnik? b)
c) Ako podrobne musím opísať dôvod pohľadávky? c)
d) Musím predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, aké dokumenty sú prípustné ako dôkaz? d)
1.4. Zamietnutie žiadosti. Za akých okolností sa žiadosť o platobný rozkaz zamieta? Skúma súd pred vydaním platobného rozkazu dôvody podania žiadosti? 1.4.
1.5. Odvolanie. Môže sa sťažovateľ proti zamietnutiu platobného rozkazu odvolať? 1.5.
1.6. Podanie odporu. Ak je vydaný platobný rozkaz, dokedy môže odporca vyjadriť podať odpor? Aké právne náležitosti musí odpor spĺňať? 1.6.
1.7. Účinky odporu. Čo sa stane, ak odporca odmietne nárok včas? Postúpi sa prípad na vyriešenie podľa obvyklých postupov automaticky alebo na základe žiadosti? 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu. Čo sa stane, ak sa odporcovi nepodarí napadnúť nárok včas? 1.8.
a) Čo je potrebné urobiť na získanie vykonateľného rozsudku? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné alebo má odporca ešte vždy možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu? b)
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
1. Existencia osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Je v Rumunsku zavedené konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. osobitný postup, jednoduchší ako obvyklý postup, ktorý sa uplatňuje na sumy nedosahujúce určitú finančnú hranicu alebo na určité druhy pohľadávok, bez ohľadu na finančnú hranicu)? 1.
1.1. Rozsah konania, hraničná hodnota sporu 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

Bližšie informácie

Ak je odpoveď na otázku 1 záporná (t. j. žiadne osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu neexistuje), avšak ešte vždy sa uplatňujú určité procesné zjednodušenia vo veciach s nižšou hodnotou sporu (konkrétne, vo veciach pod určitou finančnou hranicou alebo pokiaľ ide o určité druhy nárokov, bez ohľadu na finančnú hranicu), opíšte také zjednodušenia podľa toho istého vzoru a odpovedzte na tie isté otázky, ako v prípade konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, v rozsahu, v akom sú uplatniteľné.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo