Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Rumeenia

Viimati muudetud: 06-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Rumeenia

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlused Maksekäsu menetlused
1. Maksekäsu menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kasutatakse (nt ainult rahaliste nõuete puhul, ainult lepingust tulenevate nõuete puhul)? a)
b) Kas on kehtestatud nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus. Millisele kohtule (või ametile) tuleks maksekäsu menetluse avaldus esitada? 1.2.
1.3. Vorminõuded. Millised on maksekäsu menetluse avalduse vorminõuded? 1.3.
a) Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?) a)
b) Kas advokaadi kaasamine esindajana on kohustuslik? b)
c) Kui üksikasjalikult peab nõuet põhjendama? c)
d) Kas nõude kohta peab esitama kirjalikke tõendeid? Kui peab, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad? d)
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine. Millistel tingimustel jäetakse maksekäsu avaldus rahuldamata? Kas kohus uurib enne maksekäsu tegemist avalduse aluseid? 1.4.
1.5. Edasikaebamine. Kas nõude esitaja saab maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise peale kaebuse esitada? 1.5.
1.6. Vastuväide. Millise tähtaja jooksul võib kostja nõude vaidlustada, kui maksekäsk on tehtud? Millised on vastuväite vorminõuded (kui sellised vorminõuded on kehtestatud)? 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed. Mis juhtub, kui kostja vaidlustab nõude õigeaegselt? Kas asi läheb üle tavapäraseks hagimenetluseks automaatselt või vastavasisulise avalduse alusel? 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed. Mis juhtub, kui kostja ei vaidlusta nõuet õigeaegselt? 1.8.
a) Mida tuleb teha täitedokumendi saamiseks? a)
b) Kas see otsus on lõplik või on kostjal võimalik see veel edasi kaevata? b)
Väiksemate kohtuvaidluste menetlus Väiksemate kohtuvaidluste menetlus
1. Väiksemate kohtuvaidluste erimenetluse olemasolu. Kas väiksemate nõuete menetlemiseks on Rumeenias erikord (s.t tavapärasest menetlusest lihtsam erimenetlus, mida kohaldatakse teatud künnissummast väiksemate nõuete puhul või nõude suurusest olenemata teatavat liiki nõuete puhul)? 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Tüüpvormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise kord 1.5.
1.6. Kirjalik menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

Täiendav informatsioon

Kui vastus 1. küsimusele on eitav (s.t puudub erimenetlus väiksemate kohtuvaidluste menetlemiseks), ent väiksemate nõuete (teatavast künnissummast väiksemate nõuete või nõude suurusest olenemata teatavat liiki nõuete) puhul on võimalik rakendada teatavat lihtsustatud menetlust, siis palume kirjeldada seda lihtsustatud menetlust sama skeemi kohaselt, vastates samadele küsimustele, mis esitati väiksemate nõuete menetluse kohta, kui need küsimused on asjakohased.

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Rumeenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik