Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Rumænien

Seneste opdatering : 19-02-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Rumænien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Betalingspåkrav Betalingspåkrav
1. Findes der en procedure for betalingspåkrav? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde. 1.1.
a) Hvilken type krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav, kun kontraktskrav)? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldneren ikke bor i Rumænien? d)
1.2. Den kompetente domstol. Hvilken domstol (eller myndighed) skal anmodningen om betalingspåkrav indleveres til? 1.2.
1.3. Formkrav. Hvilke formkrav gælder for en anmodning om betalingspåkrav? 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en standardblanket? (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have en advokat? b)
c) Hvor udførligt skal kravet begrundes? c)
d) Skal der fremlægges skriftlig dokumentation for de krav, som gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af anmodningen. Under hvilke omstændigheder afvises en anmodning om betalingspåkrav? Undersøger domstolen begrundelsen for kravet, inden den udsteder en kendelse om betalingspåkrav? 1.4.
1.5. Appelmuligheder. Kan kreditor appellere en afgørelse om afvisning af anmodningen? 1.5.
1.6. Indsigelse. Hvis der udstedes en kendelse om betalingspåkrav, hvor lang en frist har sagsøgte så til at anfægte kravet? Hvilke formkrav gælder for indsigelse? 1.6.
1.7. Hvad sker der, hvis sagsøgte rejser indsigelse rettidigt? Vil sagen da automatisk eller efter anmodning blive behandlet efter de normale procedurer? 1.7.
1.8. Hvad sker der, hvis sagsøgte ikke kan rejse indsigelse rettidigt? 1.8.
a) Hvad kræves der for at få udstedt en afgørelse, som kan fuldbyrdes? a)
b) Er denne afgørelse endelig, eller kan skyldner appellere den? b)
Småkravsprocedurer Småkravsprocedurer
1. Findes der en småkravsprocedure i Rumænien (dvs. en særlig, forenklet procedure, der anvendes i sager under en bestemt værdi eller sager af en bestemt art uden hensyn til deres værdi)? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde (sagens værdi) 1.1.
1.2. Anvendelse af proceduren 1.2.
1.3. Blanketter 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Regler om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Dommens indhold 1.7.
1.8. Godtgørelse af omkostninger 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

Yderligere oplysninger

Hvis svaret på spørgsmål 1 er benægtende (dvs. at der ikke findes en særlig småkravsprocedure), men der alligevel findes visse procedureforenklinger i sager vedrørende små krav (dvs. sager under en bestemt beløbsgrænse eller visse typer retssager uanset beløbets størrelse), bedes De beskrive disse procedureforenklinger ved at følge den samme opstilling og besvare de samme spørgsmål som nævnt ovenfor vedrørende småkravsprocedurer, for så vidt som de er relevante.

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-02-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige