Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Portugal

Senaste uppdatering: 15-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Portugal

 

Betalningsföreläggande

1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande?

Finns det ett särskilt förfarande avsett för sådana fordringar som sannolikt inte kommer att bestridas (betalningsföreläggande)?

Ja, i Portugal finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande.

1.1. Förfarandet räckvidd

a) Vilka slags anspråk kan prövas?

Det här förfarandet tillämpas när en part ansöker om en exekutionstitel (dvs. ett dokument som kan ligga till grund för indrivning av en fordran) för ett betalningskrav som uppkommit till följd av ett avtal till ett värde understigande 14 963,94 euro eller en handelstransaktion oavsett belopp.

Inom ramen för detta förfarande avses med handelstransaktion varje transaktion "mellan företag eller mellan företag och offentliga organ, oavsett karaktär, form eller beteckning, som ligger till grund för tillhandahållandet av varor eller tjänster mot ersättning" (artikel 3 a i förordning (decreto-lei) 32/2003 av den 17 februari).

När det gäller handelstransaktioner täcker förfarandet inte "avtal ingångna med konsumenter", "räntor på andra betalningar gjorda som ersättning för handelstransaktioner" och "betalningar gjorda som ersättning för civilrättsligt ansvar, inklusive dem som gjorts av försäkringsbolag" (artikel 2 andra stycket i förordning 32/2003).

b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Såsom påpekades i föregående svar avses ekonomiska fordringar som uppkommit till följd av ett avtal understigande 14 963,94 euro, enligt bestämmelserna om betalningsföreläggande i portugisisk rätt.

Rygg

Till börjanTill början

Vid handelstransaktioner finns inte någon sådan övre gräns.

c) Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är frivilligt, dvs. fordringsägaren är inte skyldig att tillämpa det.

d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land?

Förfarandet utesluter inte de fall då gäldenären bor utanför Portugal.

1.2. Behörig domstol

"Ansökan om betalningsföreläggande inges efter borgenärens val till kansliet vid domstolen på den plats där förpliktelsen skall infrias eller till kansliet vid domstolen på borgenärens hemort" (artikel 8 punkt 1 i bilagan till förordning (decreto-lei) 269/98 av den 1 september).

Förfarandet följer de särskilda bestämmelser som fastställs i de relevanta lagarna, och då inget annat anges, de allmänna bestämmelserna om domstols behörighet.

"När det finns specialdomstolar skall ansökan inges till kansliet i enlighet med bestämmelserna om respektive domstols behörighet" (artikel 8 punkt 2 i ovanstående rättsakt).

"Domstolskanslier (secretarias judiciais) eller allmänna kanslier (secretarias-gerais) med uppgift att handlägga betalningsförelägganden får upprättas" enligt samma förordning. Allmänna kanslier har i enlighet därmed upprättats i domsagorna Lissabon och Porto.

Mer information finns på webbplatsen om principerna för rättsskipningen och domstolarnas organisation.

1.3. Formella krav på ansökan

Enligt artikel 10 i bilagan till ovannämnda förordning 269/98, skall sökanden i sin ansökan

Rygg

Till börjanTill början

 1. "ange namnet på det domstolskansli som han eller hon inger ansökan till",
 2. "ange parternas namn",
 3. "ange den plats där delgivningen skall ske, med angivande av om det rör sig om gäldenärens hemort" såsom fastställts i ett skriftligt kontrakt,
 4. "lämna en kort redogörelse för de sakförhållanden som ligger till grund för kravet",
 5. "närmare precisera ansökan, med angivande av det nominella värdet, förfallna räntor och andra utestående belopp",
 6. "bekräfta att domstolsavgift inbetalts",
 7. "ange, i förekommande fall, att det rör sig om en handelstransaktion" som omfattas av rättsakten om särskilda bestämmelser avseende betalningsförseningar vid handelstransaktioner (förordning (decreto-lei) 32/2003 av den 17 februari),
 8. "ange sin hemort",
 9. "ange e-postadress", om han eller hon önskar "motta meddelanden och underrättelser via detta medium",
 10. ange om han eller hon önskar gå vidare med en fastställelsetalan, om delgivningen inte kan utföras,
 11. "ange om han eller hon önskar att delgivningen sker via förrättningsman (solicitador de execução) eller ombud och, i förekommande fall, ange dennes namn och tjänsteadress",
 12. "underteckna ansökan",
 13. ange "den domstol som är behörig att pröva dokumenten" i fall av en fastställelsetalan, om "kansliet med befogenhet att motta ansökan om betalningsföreläggande är ett allmänt kansli",
 14. om ansökan undertecknats av ett ombud, lämna en bekräftelse av fullmakten och ombudets tjänsteadress.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? Om ja, var kan man få tag på detta?

Det är obligatoriskt att använda det formulär som är godkänt av justitieministeriet.

Rygg

Till börjanTill början

Detta formulär kan laddas ned från Internet i två olika vanligt förekommande digitala format.

Formuläret kan även på begäran tillhandahållas av domstolskanslierna med behörighet att ta emot ansökningar om betalningsföreläggande.

b) Måste jag företrädas av en advokat?

Förfarandet förutsätter inte att sökanden företräds av advokat, men han eller hon har rätt att låta sig företrädas av ett ombud om han eller hon önskar det.

c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges?

I lagen föreskrivs endast att sökanden kortfattat redogör för de sakförhållanden som ligger till grund för kravet.

Om sökanden emellertid anser att saken med framgång kan föras vidare som en fastställelsetalan, bör han eller hon, om delgivningen inte kan genomföras, klart och tydligt ange de sakförhållanden som ligger till grund för kravet.

d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? Om ja, vilka dokument kan godtas som bevismedel?

Det är inte obligatoriskt att framlägga skriftliga bevis för fordran.

1.4. Avvisning

"Ansökan kan endast avvisas om

 1. den inte ges in till det behöriga domstolskansliet eller, om det behöriga domstolskansliet för ingivande är ett allmänt kansli (secretaria-geral), sökanden inte har angivit "den domstol som är behörig att bedöma dokumenten om dessa är avsedda för distribution",
 2. parterna, sökandens hemort eller orten för delgivning av gäldenären inte anges,
 3. den inte har undertecknats,
 4. den inte har skrivits på portugisiska,
 5. den inte följer den mall för ansökan om betalningsföreläggande som godkänts av justitieministeriet,
 6. det inte kan visas att domstolsavgiften har betalts",
 7. fordrans värde överstiger 14 963,94 euro, utan att det framgår att det rör sig om en handelstransaktion, såsom behandlas under fråga 1.1.1,
 8. "ansökan inte är i överensstämmelse med beloppet eller föremålet för förfarandet"

(artiklarna 10 och 11 i bilagan till ovannämnda förordning 269/98).

Rygg

Till börjanTill början

Det företas inte någon inledande undersökning av grunden för ansökan, eftersom den inom ramen för detta förfarande inte inges till någon rättslig myndighet, dvs. till en domstol i egentlig bemärkelse, utan endast granskas av en rättstjänsteman (funcionário de justiça).

1.5. Överklagande

"Avslag kan överklagas till domaren eller, i fall av domstol med flera domare, till den domare som står i tur att handlägga målet" (artikel 11 i ovannämnda förordning 269/98).

1.6. Bestridande

När ansökan har godtagits får svaranden inom 15 dagar (räknat från dagen för delgivning med gäldenären) bestrida denna.

Bestridandet skall inges i två exemplar.

När det rör sig om flera sökande skall svaranden inge lika många exemplar av sitt bestridande som det finns sökande, utom då sökandena företräds av samma ombud.

1.7. Effekten av ett bestridande

Om svaranden bestrider ansökan inom utsatt tid, fattas inget beslut om att verkställighet skall ske, dvs. ingen exekutionstitel utfärdas.

Ärendet kommer då automatiskt att behandlas som en fastställelsetalan.

1.8. Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan?

Om den svarande efter delgivningen inte gör något bestridande förser domstolskansliet ansökan om betalningsföreläggande med följande förklaring: "Detta dokument är verkställbart." (se artikel 14 punkt 1 i bilagan till förordning 269/98). Detta innebär att dokumentet kan ligga till grund för indrivning av fordran.

Det enda undantaget är om ansökan inte uppfyller förfarandets krav beträffande belopp och föremål. I så fall bör domstolskansliet inte förse dokumentet med ovanstående förklaring.

a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Huruvida domstolskansliet förser ansökan med ovanstående förklaring om verkställighet är inte avhängigt av den sökandes eget initiativ. Det sker automatiskt om inga invändningar görs.

b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Beslutet kan inte överklagas.

Beslutet om verkställighet utgör inte ett domstolsavgörande, dvs. innebär inte något handlande från rättens sida för att bilägga en tvist mellan privatpersoner, utan endast ett handlande som ger upphov till en utomrättslig handling. Därför kan invändningar göras mot själva dokumentet inom ramen för en verkställighetstalan bl.a. i fråga om huruvida fordran har förfallit.

Ytterligare information

Mer information finns på följande webbplatser:

 • http://www.stj.pt English - français - português- Supremo Tribunal de Justiça (högsta domstolen)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (högsta domstolsrådet)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português- Ministério da Justiça (justitieministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appellationsdomstolen i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appellationsdomstolen i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appellationsdomstolen i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação de Porto (appellationsdomstolen i Porto)
 • http://dre.pt/ português - Lagstiftning online
 • http://www.itij.mj.pt português - rättsdatabaser
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português Direcção-Geral da Administração da Justiça (central förvaltningsmyndighet för rättsväsendet; här finns bland annat information om domstolarna, domstolarnas geografiska behörighetsområden och exekutionsväsendet)
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - Portalen TribunaisNet (från denna portal kan du ladda ner formuläret för ansökan om betalningsföreläggande)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitieministerns lagstiftnings- och planeringsavdelning)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Portugisiska domarsamfundet)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (åklagarsamfundet)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket