Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Portugalska

Zadnja sprememba: 12-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Portugalska

 

Postopki za plačilni nalog

1. Obstoj postopka za plačilni nalog

Ali obstaja posebni nesporni postopek za terjatve ali dolgove (postopek za plačilni nalog)?

Da, na Portugalskem obstaja posebni postopek za plačilni nalog.

1.1. Obseg postopka

a) Katere vrste zahtevkov so upravičene?

Postopek se uporabi, ko stranka zahteva izvršbo denarnih obveznosti iz pogodb, ki ne presegajo zneska 14 963,94 EUR, ali obveznosti iz trgovinskih poslov, ne glede na vrednost. V postopku je treba pripraviti listino, ki je podlaga za sodno izvršbo povračila terjatev.

Za namene tega postopka je trgovinsko poslovanje vsaka dejavnost „med podjetji ali med podjetji in osebami javnega prava, ne glede na njihovo naravo, obliko ali ime, ki povzroči dobavo blaga ali zagotavljanje storitev za plačilo“ (člen 3(a) Uredbe št. 32/2003 z dne 17. februarja 2003).

Postopek ne ureja naslednjega trgovinskega poslovanja: „pogodbe s strankami“, „obresti na druga plačila, ki niso bila plačila za trgovinske posle“ ali „plačila nadomestil za civilno odgovornost, vključno s plačili zavarovalnic“ (člen 2(2) Uredbe št. 32/2003).

b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka?

Kot je navedeno v odgovoru na prejšnje vprašanje, je zgornja meja za terjatve denarnih obveznosti iz pogodb 14 963,94 EUR.

Za trgovinske posle ni omejitev.

c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna?

Uporaba tega postopka je izbirna, tj. upniku ni treba uporabiti tega postopka.

back

Na vrh straniNa vrh strani

d) Ali je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Pravni predpisi o postopku za plačilni nalog ne izključujejo primerov, kadar dolžnik živi zunaj Portugalske.

1.2. Pristojno sodišče

„Upnik po lastni presoji predloži zahtevek za plačilni nalog sodišču, kjer je treba izpolniti obveznost, ali sodišču v kraju prebivališča dolžnika.“ (člen 8(1) Pravilnika v prilogi k Uredbi št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

Postopek urejajo posebna pravila, določena z ustrezno pravno listino, področja, ki jih ta pravila ne urejajo, pa urejajo splošna pravila o pravni pristojnosti. 

„Če obstajajo sodišča z določeno pristojnostjo, je treba zahtevek predložiti na sodišče v skladu s pravili o pristojnosti.“ (člen  8(2) Pravilnika zgoraj).

„Prijavni uradi sodišč ali splošni prijavni uradi se lahko ustanovijo za obravnavo postopkov za plačilni nalog.“ (člen 8(4) Pravilnika zgoraj). Splošni prijavni uradi (Secretarias-Gerais) so bili ustanovljeni v Lizboni in Oportu.

Več informacij najdete na spletni strani português, kjer so opisana načela portugalskega sodstva in organizacija sodišč.

1.3. Formalne zahteve

Po členu 10 zgoraj omenjene priloge k Uredbi št. 269/98 mora tožnik v zahtevku za plačilni nalog:

 1. „navesti prijavni urad sodišča, na katerega je naslovljen zahtevek“;
 2. „navesti  stranke“;
 3. „navesti kraj za vročitev prijave kaznivega dejanja, z navedbo, ali gre za kraj prebivališča“, ki je bil dogovorjen v pisni pogodbi;
 4. „kratko in jedrnato opisati dejstva, ki so osnova za zahtevek“;
 5. „oblikovati zahtevo in določiti znesek glavnice, zapadlih obresti in druge plačljive zneske“;
 6. „potrditi, da so sodni stroški plačani“;
 7. „navesti, če je primerno, da zahtevek velja za trgovinski posel“, ki ga ureja pravna listina, ki določa posebne ureditve za zamudo plačil za trgovinske posle (Uredba št. 32/2003 z dne 17. februarja 2003);
 8. „navesti kraj svojega prebivališča“;
 9. „navesti naslov svoje elektronske pošte“, če želi prejemati obvestila ali biti obveščen na ta način;
 10. navesti, če želi v primeru preprečitve prijave kaznivega dejanja nadaljevati postopek kot ugotovitveno tožbo;
 11. „navesti, če želi, da prijavo kaznivega dejanja vroči sodni izvršitelj (solicitador de execução) ali pravni zastopnik, in v primeru zadnjega, navesti ime in poslovni naslov osebe“.;
 12. „podpisati zahtevek“;
 13. določiti „pristojno sodišče za ocenitev listin“, če bo postopek potekal kot ugotovitvena tožba, in da je „pristojni prijavni urad za sprejem zahtevka splošni prijavni urad“;
 14. če je zahtevek podpisal pravni zastopnik, potrditi njegova pooblastila (mandat) in navesti poslovni naslov imenovanega zastopnika.
a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje se ta obrazec lahko dobi?)

Uporabiti je treba obrazec, ki ga je potrdilo Ministrstvo za pravosodje.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Obrazec lahko prenesete v dveh oblikah na tem naslovu português.

Obrazec je na voljo tudi na prijavnih uradih sodišč, pristojnih za sprejem zahtevkov za plačilni nalog.

b) Ali mora osebo zastopati odvetnik?

Tožnik v tem postopku ne potrebuje odvetnika, vendar lahko, če želi, imenuje pravnega zastopnika.

c) Kako podrobno je treba opisati razlog za zahtevek?

Pravna listina, ki določa pravila za postopek za plačilni nalog, od tožnika zahteva samo kratek in jedrnat opis dejstev, ki so osnova za zahtevek.

Če tožnik želi zadevo uspešno uveljavljati kot ugotovitveno tožbo – v primeru preprečitve prijave kaznivega dejanja – mora dejstva, ki so osnova za zahtevek, podrobno in jasno opisati.  

d) Ali je treba predložiti pisni dokaz o spornem zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz?

Predložitev pisnih dokazov o terjatvi ni obvezna.

1.4. Zavrnitev zahtevka

Zahtevek se zavrne, če:

 1. „ni naslovljen na pristojni prijavni urad sodišča“, ali če takrat, ko je za sprejem zahtevka pristojen splošni prijavni urad, tožnik ni določil „pristojnega sodišča za ocenitev listin, če so te priložene za nadaljnjo pošiljanje“;
 2. „ne navaja identitete strank, prebivališča tožnika ali kraja za obvestilo dolžnika;
 3. ni podpisan;
 4. ni napisan v portugalskem jeziku;
 5. ni v skladu z obrazcem, ki ga je z uredbo odobrilo Ministrstvo za pravosodje;
 6. ni navedka o plačilu sodne takse“;
 7. znesek presega 14 963,94 EUR in ni navedeno, da gre za trgovinski posel (glej odgovor na vprašanje 1.1);
 8. „zahtevek ni v skladu z zneskom ali namenom postopka“

(člena 10 in 11 Pravilnika v prilogi k Uredbi št. 269/98).

back

Na vrh straniNa vrh strani

Pri tem postopku ni predhodne ocenitve zahtevka, ker se zahtevek ne predloži pravnemu organu, tj. sodišču v pravem pomenu besede, ampak ga preuči sodni uradnik.

1.5. Pritožba

„Pritožba na odločitev o zavrnitvi zahtevka se lahko vloži pri sodniku ali na sodišču z več sodniki pri pristojnem sodniku.“ (člen 11 Pravilnika v prilogi k Uredbi št. 269/98).

1.6. Ugovor

Če se zahtevek za plačilni nalog odobri, ima toženec na voljo petnajst dni (od datuma veljavnosti prijave kaznivega dejanja) za pritožbo.

Pritožbo je treba predložiti v dvojniku.

Če je tožnikov več, mora toženec zagotoviti toliko kopij pritožbe, kot je tožnikov, ki živijo na različnih naslovih, razen če jih zastopa isti pravni zastopnik.

1.7. Učinek ugovora

Če se toženec pritoži zoper terjatev v ustreznem času, se status izvršljivosti ne odobri; tj. zahtevana izvršba se ne napiše.

Zadeva se nato samodejno obravnava kot ugotovitvena tožba.

1.8. Učinek odsotnosti ugovora

Če se tožnik po obvestilu ne pritoži, registrator k zahtevku za plačilni nalog priloži naslednje besedilo:

„Listina je izvršljiva“ (člen 14(1) Pravilnika v prilogi k Uredbi št. 269/98). To pomeni, da je listina lahko osnova za izvršbo terjatve.

Edina izjema nastopi, če zahtevek ni v skladu z zneskom ali namenom postopka, in v takem primeru registrator ne sme priložiti take izjave.

a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive odločbe?

Dodelitev izvršljivega statusa registratorja ni odvisna od tožnika, ampak nastopi samodejno, ko je jasno, da proti postopku ni bila vložena nobena pritožba.

b) Ali je ta odločba pravnomočna ali ima tožilec še možnost za pritožbo zoper to odločbo?

Na to odločbo se ni mogoče pritožiti.

Poudariti je treba, da dodelitev statusa izvršljivosti ni dejanje sodne pristojnosti, tj. posredovanje sodišča pri obravnavanju zasebnega spora, ampak je samo dejanje dodelitve izvensodne listine, ki jo je mogoče spodbijati v obsegu izvršbe, med drugim tudi z ozirom na dejstvo, ali je obveznost že zapadla ali ne.

Nadaljnje informacije

Dodatne informacije najdete na naslednjih spletnih straneh:

 • http://www.stj.pt English - français - português- Vrhovno sodišče;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Višji sodni svet;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministrstvo za pravosodje;
 • http://trl.pt/ português - Pritožbeno sodišče v Lizboni;
 • http://www.trc.pt/ português - Pritožbeno sodišče v Coimbri;
 • http://www.tre.pt English - français - português- Pritožbeno sodišče v Évori;
 • http://www.trp.pt português - Pritožbeno sodišče v Oportu;
 • http://dre.pt/ português - zakonodaja na spletu;
 • http://www.itij.mj.pt português - pravna podatkovna baza;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português - Generalni direktorat za pravosodje (med drugim zagotavlja kontaktne informacije, informacije o geografski pristojnosti sodišč in dostop do spletne strani sodnih uradnikov);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - spletni portal, kjer najdete obrazec za plačilni nalog;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Urad za pravno politiko in načrtovanje, Ministrstvo za pravosodje;
 • http://www.asjp.pt/ português - Združenje portugalskih sodnikov;
 • http://www.smmp.pt/ português - Združenje tožilcev državnega tožilstva;
 • http://www.oa.pt/ português - Združenje odvetnikov.

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo