Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Portugalsko

Posledná úprava: 10-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Portugalsko

 

Konanie o vydanie platobného rozkazu

1. Existencia konania o vydanie platobného rozkazu

Existuje konanie osobitne určené na uplatnenie pohľadávok alebo dlhov, proti ktorým odporca s veľkou pravdepodobnosťou nebude namietať (konanie o vydanie platobného rozkazu)?

Áno, v Portugalsku existuje osobitné konanie o vydanie platobného rozkazu.

1.1. Rozsah konania

a) Aké druhy pohľadávok možno uplatniť v tomto konaní?

Toto konanie možno použiť vždy, keď si účastník želá, aby bol vydaný exekučný titul na základe žiadosti o plnenie peňažných záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmlúv, vo výške najviac 14 963,94 eur alebo záväzkov, ktoré vyplývajú z obchodných transakcií, bez ohľadu na ich výšku. Vyžaduje sa predloženie listiny, ktorú možno použiť ako podklad pre vymáhanie pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia.

Na účely tohto konania sa obchodnou transakciou rozumie akýkoľvek obchod „medzi podnikateľmi alebo medzi podnikateľmi a verejnoprávnymi subjektmi, bez ohľadu na ich povahu, právnu formu alebo označenie, ktorý smeruje k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služieb za odplatu“ (článok 3 písm. a) zákona vydaného formou dekrétu č. 32/2003 zo 17. februára 2003).

Pokiaľ ide o obchodné transakcie, toto konanie sa nevzťahuje na „zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi“, „úroky z iných platieb, ktoré neboli uskutočnené za účelom poskytnutia odplaty za obchodné transakcie,“ alebo „platby, ktoré boli uskutočnené za účelom náhrady škody vyplývajúcej z občianskoprávnej zodpovednosti, vrátane platieb poisťovní“ (článok 2 ods. 2 zákona vydaného formou dekrétu č. 32/2003).

back

HoreHore

b) Existuje maximálna hodnota pohľadávky?

Ako je uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, maximálna hodnota pohľadávok z peňažných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv je 14 963,94 eur.

Na obchodné transakcie sa nevzťahuje žiadna maximálna hodnota pohľadávky.

c) Je použitie tohto konania fakultatívne alebo obligatórne?

Použitie tohto konania je fakultatívne, t. j. veriteľ nie je povinný toto konanie použiť.

d) Možno toto konanie použiť, ak má odporca bydlisko v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Právne predpisy, ktoré upravujú konanie o vydanie platobného rozkazu, nevylučujú prípady, v ktorých má dlžník bydlisko mimo územia Portugalska.

1.2. Súdna príslušnosť

„Návrh na vydanie platobného rozkazu sa podáva podľa výberu veriteľa buď na register súdu, v obvode ktorého sa má záväzok splniť, alebo na register súdu, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko dlžníka“ (článok 8 ods. 1 predpisov, ktoré sú uvedené v prílohe zákona vydaného formou dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998).

Na toto konanie sa vzťahujú osobitné predpisy uvedené v príslušnom právnom predpise a na otázky, ktoré tieto predpisy neupravujú, sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnej príslušnosti.

„Ak existujú súdy so špecializovanou pôsobnosťou alebo osobitnou pôsobnosťou, návrh sa podáva na register podľa príslušných predpisov, ktoré upravujú súdnu príslušnosť“ (článok 8 ods. 2 vyššie citovaných predpisov).

back

HoreHore

„Na vedenie konania o vydanie platobného rozkazu možno zriadiť súdne registre alebo všeobecné registre“ (článok 8 ods. 4  citovaných predpisov). Všeobecné registre (Secretarias-Gerais) boli v súlade s týmto ustanovením zriadené v mestách Lisabon a Oporto.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke português, ktorá popisuje zásady portugalského justičného systému a organizácie súdov.

1.3. Formálne požiadavky

Podľa článku 10 uvedenej prílohy zákona vydaného formou dekrétu č. 269/98 je navrhovateľ  povinný v návrhu na vydanie platobného rozkazu:

 1. „uviesť register súdu, ktorému je návrh určený“;
 2. „uviesť účastníkov konania“;
 3. „uviesť miesto, kde sa má doručiť oznámenie, a uviesť, či ide o bydlisko“ dohodnuté v písomnej zmluve;
 4. „stručne popísať skutočnosti, ktoré svedčia o existencii uplatňovanej pohľadávky“;
 5. „sformulovať petit a uviesť výšku istiny, splatné úroky a iné splatné čiastky“;
 6. „potvrdiť, že došlo k uhradeniu súdnych poplatkov“;
 7. „uviesť, ak sa to vzťahuje na daný prípad, že pohľadávka sa týka obchodnej transakcie,“ na ktorú sa vzťahuje právny predpis, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pre meškanie platby v prípade obchodných transakcií (zákon vydaný formou dekrétu č. 32/2003 zo 17. februára 2003);
 8. „uviesť svoje bydlisko“;
 9. „uviesť svoju adresu elektronickej pošty“, ak si želá, aby sa mu týmto spôsobom doručovali správy alebo informácie;
 10. uviesť, či si želá, aby v prípade, ak dôjde k zmareniu oznámenia, konanie pokračovalo ako deklaratórne konanie;
 11. „uviesť, či si želá, aby oznámenie doručil exekútor (solicitador de execução) alebo právny zástupca a v prípade, ak si želá takéto doručenie, uviesť aj meno a pracovnú adresu tejto osoby“;
 12. „podpísať návrh“;
 13. uviesť „súd, ktorý je príslušný posúdiť listiny“, ak má konanie pokračovať ako deklaratórne konanie, a „register príslušný prijať návrh je všeobecný register“;
 14. ak návrh podpísal právny zástupca, potvrdiť, že mu udelil plnomocenstvo, ktoré trvá, a uviesť pracovnú adresu ustanoveného zástupcu.
a) Je použitie štandardného formulára obligatórne? (Ak áno, kde je možné tento formulár získať?)

Je potrebné použiť formulár návrhu schválený ministerstvom spravodlivosti.

back

HoreHore

Tento formulár je možné stiahnuť v dvoch bežne používaných elektronických formátoch na tejto adrese português.

Tento vzorový formulár je na požiadanie k dispozícii aj na súdnych registroch, ktoré sú príslušné prijímať návrhy na vydanie platobného rozkazu.

b) Musím byť zastúpený advokátom?

V tomto konaní nemusíte byť zastúpený advokátom, ale navrhovateľom nič nebráni v tom, aby si ustanovili právneho zástupcu, ak si to želajú.

c) Ako podrobne musím opísať dôvod pohľadávky?

Právny predpis, ktorým sa stanovujú predpisy pre konanie o vydanie platobného rozkazu, vyžaduje len to, aby navrhovateľ stručne popísal skutočnosti, ktoré svedčia o existencii pohľadávky, ktorú uplatňuje.

Ak si však navrhovateľ želá, aby sa v prípade zmarenia upovedomenia odporcu vec úspešne prejednala v deklaratórnom súdnom konaní, musí podrobne a jasne uviesť skutočnosti, ktoré svedčia o existencii uplatňovanej pohľadávky.

d) Musím predložiť písomné dôkazy o existencii predmetnej pohľadávky? Ak áno, ktoré dokumenty sú prípustné ako dôkazy?

Predloženie písomných dôkazov o existencii pohľadávky sa nevyžaduje.

1.4. Zamietnutie návrhu

Návrh možno zamietnuť, iba ak:

 1. „nie je adresovaný príslušnému súdnemu registru,“ alebo ak je register príslušný pre prijatie návrhu všeobecným registrom, navrhovateľ neuviedol „súd, ktorý je príslušný posúdiť listiny, ak sa tieto listiny predkladajú na postúpenie tomuto súdu“;
 2. „neobsahuje žiadne údaje týkajúce sa totožnosti účastníkov, bydliska navrhovateľa alebo miesta, kde sa má odporcovi doručiť oznámenie;
 3. nie je podpísaný;
 4. nie je napísaný v portugalčine;
 5. nezodpovedá vzoru, ktorý dekrétom schválilo ministerstvo spravodlivosti;
 6. nie je uvedené, že došlo k uhradeniu súdnych poplatkov“;
 7. sporná čiastka je vyššia ako 14 963,94 eur a nie je uvedené, že ide o obchodnú transakciu (pozri odpoveď na otázku č. 1.1);
 8. „návrh nezodpovedá čiastke alebo účelu konania“

(články 10 a 11 predpisov uvedených v prílohe zákona vydaného formou dekrétu č. 269/98).

back

HoreHore

Dôvody návrhu sa predbežne neposudzujú, keďže v tomto konaní sa návrh nepodáva na súdny orgán, t. j. na súd v pravom zmysle slova, ale preskúmava ho iba súdny úradník.

1.5. Odvolanie

„Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu možno podať odvolanie do rúk sudcu, alebo ak má súd viacerých sudcov, do rúk povereného sudcu“ (článok 11 predpisov uvedených v prílohe zákona vydaného formou dekrétu č. 269/98).

1.6. Odpor

V prípade prijatia návrhu na vydanie platobného rozkazu môže odporca do pätnástich dní (odo dňa, keď za oznámenie považuje za platné) vyjadriť svoj nesúhlas s pohľadávkou.

Odpor sa musí podať v dvoch vyhotoveniach.

Ak je navrhovateľov viacero, odporca musí predložiť odpor v počte vyhotovení, ktorý zodpovedá počtu navrhovateľov žijúcich v samostatnej domácnosti, pokiaľ ich nezastupuje ten istý právny zástupca.

1.7. Účinky odporu

Ak odporca včas poprie pohľadávku, neudelí sa exekučný titul, t. j. nedôjde k vydaniu navrhovaného rozhodnutia o vymáhateľnosti pohľadávky.

Vec sa následne automaticky prejedná v deklaratórnom konaní.

1.8. Účinky nepodania odporu

Ak odporca po upovedomení nepodá odpor, registrový úradník pripojí k návrhu na vydanie platobného rozkazu túto vetu: „Táto listina je exekučným titulom“ (článok 14 ods. 1 predpisov uvedených v prílohe zákona vydaného formou dekrétu č. 269/98). Znamená to, že táto listina sa môže použiť ako základ pre súdne vymáhanie pohľadávky.

Jedinou výnimkou z tohto pravidla je, že ak návrh nezodpovedá hodnote alebo účelu konania, registrový úradník listinu nemusí týmto spôsobom vyhlásiť za exekučný titul.

a) Čo je potrebné urobiť na získanie vykonateľného rozhodnutia?

Na to, aby registrový úradník vyhlásil listinu za exekučný titul, nemusí navrhovateľ vykonať žiadny osobitný úkon, ale dochádza k nemu automaticky, ak je jasné, že v tomto konaní nebolo podaný odpor.

b) Je toto rozhodnutie konečné, alebo ešte existuje možnosť, aby sa odporca proti tomuto rozhodnutiu odvolal?

Proti tomto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Je však potrebné pripomenúť, že vyhlásenie listiny za exekučný titul nepredstavuje úkon súdu, t. j. zásah súdu s cieľom vyriešiť súkromný spor, ale ide len o úkon, pri ktorom sa vydáva mimosúdna listina, ktorú možno z tohto dôvodu poprieť v rámci exekučného opatrenia, okrem iného aj z hľadiska splatnosti vymáhaného záväzku.

Bližšie informácie

Bližšie informácie môžete získať na týchto internetových stránkach:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Najvyšší súd;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Vyššia súdna rada;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravodlivosti;
 • http://trl.pt/ português - Odvolací súd v Lisabone;
 • http://www.trc.pt/ português - Odvolací súd v Coimbre;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Odvolací súd v Évore;
 • http://www.trp.pt português - Odvolací súd v Oporte;
 • http://dre.pt/ português - internetový prístup k právnym predpisom;
 • http://www.itij.mj.pt português - právna databáza;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ português - Generálne riaditeľstvo pre justíciu (okrem iného poskytuje informácie o kontaktných údajoch a miestnej príslušnosti súdov a prístup na internetovú stránku súdnych zamestnancov);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - internetový portál, kde nájdete formulár návrhu na vydanie platobného rozkazu;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Úrad pre legislatívnu politiku a plánovanie, ministerstvo spravodlivosti;
 • http://www.asjp.pt/ português - profesijné združenie portugalských sudcov;
 • http://www.smmp.pt/ português - profesijné združenie zamestnancov prokuratúry;
 • http://www.oa.pt/ português - združenie advokátov.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 10-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo