Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Portugal

Seneste opdatering : 15-01-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Portugal

 

Småsager

1. Findes der en særlig procedure for krav, der vedrører mindre beløb (dvs. en særlig forenklet procedure i forhold til den sædvanlige procedure, og som finder anvendelse på sager, hvis værdi ikke overstiger en nærmere angivet tærskel, eller sager af en særlig karakter, uanset pengeværdi)?

Det gør der. Der findes en særlig forenklet procedure, der anvendes på ovennævnte tilfælde.

1.1. Procedurens anvendelsesområde

Proceduren finder anvendelse på inddrivelse af krav indenfor en beløbsmæssig grænse eller på inddrivelse af krav opstået inden for rammerne af forretningsmæssige transaktioner. Grænsen beløber sig til 14 963,94 EUR.

1.2. Indledning af proceduren

Proceduren er fuldstændig frivillig.

Loven indeholder ingen bestemmelserne om ovenfor nævnte overgang til en anden procedure.

Sagsøger kan imidlertid trække sig tilbage, og hvis tilbagetrækningen godkendes, kan sagsøger på et senere tidspunkt indlede den sædvanlige procedure.

1.3. Formularer

Det portugisiske retssystem har ikke forudset anvendelse af specifikke formularer vedrørende disse småsagskrav.

1.4. Bistand

I sager, hvis værdi ikke overstiger 3 740,98 EUR, og hvis parterne ikke har nogen befuldmægtiget eller den befuldmægtigede ikke giver møde ved retsmødet, er det dommeren, der foretager høringen af vidneudsagn og således bistår sagsøger og sagsøgte med bevisoptagelsen.

1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse

Procedurens regler om bevisoptagelse er mindre strenge og mere fleksible, end reglerne i den sædvanlige procedure.

Igen

TopTop

De mindre strenge krav kommer til udtryk i følgende regler for undersøgelsen af kravet:

 1. Beviserne fremlægges på et retsmøde under tilstedeværelse af kun tre vidner, hvis kravet ikke overstiger 3 740,98 EUR, ellers fem vidner. Der kan imidlertid indkaldes højst tre vidner for hver omstændighed, der skal bevises, idet de vidner, som erklærer ikke at have kendskab til omstændighederne, ikke tælles med.
 2. Retsmødet afholdes inden for en frist på 30 dage. Hvis sagens værdi ikke overstiger 3 740,98 EUR fastlægges datoen for retsmødet uden tilsagn fra en eventuel befuldmægtiget, der måtte være udpeget.
 3. Selv om en af parterne skulle udeblive, herunder også med lovligt forfald, udsættes sagen ikke. Hvis den eller de befuldmægtigede ikke giver møde, herunder også med lovligt forfald, giver dette heller ikke anledning til udsættelse af sagen, hvis dens værdi ikke overstiger 3 740,98 EUR.
 4. Hvis sagens værdi overstiger dette beløb og sagen udsættes, afholdes retsmødet inden for en frist på højst 30 dage, uden at sagen kan udsættes yderligere.
 5. “Hvis dommeren finder det hensigtsmæssigt at træffe visse foranstaltninger med henblik på en behørig afgørelse af sagen, opsættes sagen på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og der fastsættes med det samme en frist for sagens genoptagelse. I sådanne tilfælde træffes afgørelsen imidlertid senest 30 dage efter opsættelsen”, se artikel 4 i lovdekret nr. 269/98.
 6. Ved bevisoptagelsen medvirker kun én enkelt ekspert.
 7. Når først bevisoptagelsen har fundet sted, kan de befuldmægtigede kun fremsætte en kortfattet mundtlig fremstilling af sagens omstændigheder.

1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure

Som andre procedurer er denne procedure mundtlig.

Igen

TopTop

De befuldmægtigede har altid ret til at fremsætte en kortfattet mundtlig fremstilling af sagens omstændigheder.

Vidner afhøres og mundtlige vidneudsagn og forklarende erklæringer optages under retsmødet, bortset fra tilfælde hvor sådanne vidneudsagn ikke kræves af sagens parter eller af dommeren.

1.7. Udformning af dommen

Bestemmelserne om udformningen af dommen er faktisk endnu mere fleksible, da der kun stilles krav til et kortfattet, dvs. et præcist resumé af sagens omstændigheder.

Hertil kommer, at det ikke kræves, at dommeren nedfælder sin afgørelse skriftligt, men blot kan diktere den til optagelse i protokollen.

Afgørelser, der skal træffes i sager, hvor sagsøgte ikke har bestridt kravet, selv om han har fået en personlig stævning, har også en forenklet struktur. Dommeren kan begrænse sig til at give eksekutionskraft til begæringen, dvs. erkende indholdet.

Undtagelsestilfælde, som forlænger proceduren (processuelle mangler, der gør, at dommeren i sidste ende ikke kan træffe anden afgørelse end at give sagsøger medhold) eller afvisning af kravet som ubegrundet, forekommer kun i oplagte tilfælde.

1.8. Omkostningsgodtgørelse

Der findes ingen specifikke restriktioner for godtgørelse af omkostningerne for den part, som har lagt ud for retsgebyrer og advokathonorarer (som i øvrigt også tjener til godtgørelse af befuldmægtigedes omkostninger) eller lagt ud til afholdelse af kommende udgifter.

Den generelle regel (snarere end nogen specifik regel for denne form for procedure) er, at retsgebyrer under 44,50 EUR ikke godtgøres.

1.9. Mulighed for at anke

Da der ikke findes ankeregler for denne procedure, er der således ikke nogen undtagelser eller specifikke grænser for ankemulighederne.

Yderligere oplysninger

På følgende internetadresser findes yderligere oplysninger:

 • http://www.stj.pt  English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (højesteret)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (det øverste råd for retsmagistraten)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitsministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français -português Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (appelretten i Porto)
 • http://dre.pt/ português - Legislação «on-line» (on-line lovdatabase)
 • http://www.itij.mj.pt português - Bases de dados jurídicos (database med retsinformation)
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português - Direcção-Geral da Administração da Justiça (her findes praktiske oplysninger, som kontaktpersoner ved domstolene og deres stedlige kompetence, adgang til websiderne for justitssekretærerne)
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - Portal TribunaisNet (her findes formularen til begæring om inkassostævning)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitsministeriets lovgivningskontor)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (dommerforeningen)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.smmp.pt/ português- Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet).

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 15-01-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige