Európai Bizottság > EIH > Egyszerűsített és gyorsított eljárások > Hollandia

Utolsó frissítés: 16-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Hollandia

 

Kis értékű követelések esetén alkalmazandó eljárások

1. A kis értékű követelések esetén alkalmazandó különleges eljárás megléte

Hollandiában létezik külön a kis értékű követelésekre alkalmazandó eljárás, amelyet az alkörzeti bíróságok folytatnak le. Az eljárás gyorsabb, mint a nagyobb értékű követelések esetén alkalmazandó. Az alkörzeti bíróságokon a peres felek önmagukat is képviselhetik; nem kötelező ügyvéd útján eljárniuk. A holland jogszabályok több olyan különleges eljárási feltételt is tartalmaznak, amelyeket bizonyos pénzbeli követelésekre vagy bizonyos típusú megállapodásokból származó követelésekre kell alkalmazni.

1.1. Az eljárás alkalmazási köre, értékhatár

Első fokon az alkörzeti bíróság rendelkezik joghatósággal a következőkre nézve:

 • 5 000 eurót meg nem haladó követelések
 • meghatározatlan értékű követelések, amelyek nyilvánvalóan nem haladják meg az 5 000 eurót
 • munkaszerződésekből, kollektív munkaügyi megállapodásokból, képviseleti megállapodásokból, bérleti vagy részletfizetési megállapodásokból és haszonbérleti megállapodásokból fakadó követelések, a követelés értékétől függetlenül.

Ezek az eljárások egy felszólítással veszik kezdetüket, kivéve egy munkaszerződés komoly okból történő felbontását, amelynek esetében kérelem benyújtására van szükség.

1.2. Az eljárás kezdeményezése

Azok, akik egy kis értékű követelést bíróságon keresztül kívánnak behajtani, csak az alkörzeti bírósághoz fordulhatnak. Ha egy ilyen követelést a körzeti bíróság polgári jogi osztályához nyújtanak be, ez utóbbinak elvileg nincs lehetősége annak tárgyalására. A gyakorlatban az ügyet az alkörzeti bírósághoz helyezik át. Ha bármely ilyen esetben a polgári jogi osztály tévedésből elmulasztja az ügyet átküldeni az alkörzeti bírósághoz, és a követelésről határozatot hoz, ez a határozatot nem érvényteleníti.

back

Lap tetejeLap teteje

1.3. Nyomtatványok

Nincsenek olyan külön nyomtatványok, amelyeket az alkörzeti bíróság által tárgyalt ügyekben kell használni. A felszólításoknak ugyanakkor eleget kell tenniük bizonyos követelményeknek, és azokat az alperes részére egy bírósági végrehajtónak kell kézbesítenie.

1.4. Jogsegély

Az alkörzeti bíróságon tárgyalt ügyekben a felek önállóan járhatnak el; nem kell ügyvédet kijelölniük. Ha azonban úgy kívánják, jogi támogatást kaphatnak, vagy felhatalmazott képviselő, illetve ügyvéd útján is eljárhatnak. Támogatást bárki nyújthat, illetve bárki eljárhat felhatalmazott képviselőként.

A jogi támogatás és a felhatalmazott képviselőként való eljárás között az a különbség, hogy az előbbi esetben az érintett félnek is jelen kell lennie az eljárás keretében tartott meghallgatáson, míg ha a fél meghatalmazott képviselőt jelölt ki, a bíróságon nem kell megjelennie. Sem az alkörzeti bíróság bírája, sem a bírósági titkár nem nyújt jogi segítséget eljárási kérdésekben.

1.5. A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A kis értékű követelésekre is a bizonyításfelvétel rendes szabályait kell alkalmazni. Lásd a bizonyítás felvételéről és a bizonyítási eszközökről szóló oldalt.

1.6. Írásbeli vagy szóbeli eljárás

Az idézést követően a felek egy az alkörzeti bíróságon tárgyalt ügyben szóban vagy írásban fejthetik ki véleményüket (mivel nem kell szükségszerűen képviseletükkel ügyvédet megbízniuk).

back

Lap tetejeLap teteje

Az ügyet a meghallgatáson szóban lehet tárgyalni. A szóbeli védekezés hátránya, hogy a szóban tett észrevételeket nem biztos, hogy valóban jegyzőkönyvbe veszik. Ez attól függ, hogy a meghallgatás során mit jegyeznek fel. Az alkörzeti bíróság bírája ezért gyakran lehetőséget ad a véleményüket szóban kifejtő feleknek arra, hogy álláspontjukat írásban is kifejezésre juttassák. Különösen az összetettebb ügyekben a feleknek azt tanácsolják, hogy álláspontjukat inkább írásban, mintsem szóban fejtsék ki.

Az üggyel írásban a meghallgatáson lehet foglalkozni, vagy írásos dokumentumoknak a bíróság hivatalához a bíróság által meghatározott időn belül történő benyújtásán keresztül. Az utóbbiról postai eljárásként történik említés.

A felszólítások és az ellenkérelem után rendesen meghallgatásra kerül sor, amelyen a felek személyesen jelennek meg, és a bíró kikérdezheti őket. Másik lehetőségként a bíró lehetőséget adhat a feleknek arra, hogy további írásos nyilatkozatokat nyújtsanak be, azaz hogy írásban adjanak ismételt választ. Ebben az esetben mindegyik fél további szóbeli beadvánnyal élhet, ha ügyének szóbeli ismertetését szükségesnek érzi. A felek nem kötelesek élni ezzel a lehetőséggel.

1.7. A határozat tartalma

Az alkörzeti bíróság határozatának eleget kell tennie a bírósági határozatokra vonatkozó általános követelményeknek. A határozatnak ennélfogva meg kell jelölnie a feleket, ismertetnie kell az eljárást, a követelést, tartalmaznia kell a felek írásos nyilatkozatait, a határozat indokolását, magát a határozatot, a bíró nevét és a határozathozatal időpontját.

back

Lap tetejeLap teteje

1.8. A költségek megtérítése

Általános szabályként a költségeket a sikertelen félnek kell viselnie. „Költségeken” a másik fél költségeit kell érteni. A gyakorlatban a sikertelen félnek soha nem kell a sikeres fél valamennyi jogi költségét kifizetnie. A holland jogszabályok erre átalányrendszert alkalmaznak. A megítélt költségek soha nem tartalmaznak többet, mint a sikeres fél jogi kiadásainak egy bizonyos hányadát, amely a teljesített szolgáltatások számán alapul (írásbeli nyilatkozat/szóbeli előterjesztés/bíróságon való megjelenés és az ügy jelentősége). A felmerült költségek egy részét ennélfogva a sikeres félnek kell fizetnie.

Különbséget kell tenni az eljárási költségek és a jogi támogatás vagy egyéb szakértő által nyújtott támogatás bíróságon kívüli költségei között. Az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat csak az eljárás levezetésével kapcsolatos költségekre kell alkalmazni. Ugyancsak különbséget kell tenni a határozatban megjelölt költségek (azon költségek, amelyeket megtérítenek) és a határozathozatal után felmerülő költségek között (utólagos költségek), mint amilyen a határozat kézbesítésének költsége. Ezeket a sikertelen félnek kell fizetnie.

Ha az alkörzeti bíróságon eljáró bíró úgy véli, hogy bizonyos kiadások szükségtelenek voltak, akkor azokat nem fogja a sikertelen félre terhelni. A bíró ugyancsak korlátozhatja a költségeket. A bíró a két oldalon felmerülő költségeket a felek között meg is oszthatja.

1.9. A jogorvoslat lehetősége

Egy alkörzeti bíróság határozata ellen csak akkor lehet fellebbezéssel élni, ha a követelés (illetve kamatok) értéke meghaladja az 1 750 eurós összeget.

Fellebbezéssel a határozat dátumától számított három hónapig lehet élni. A fellebbezést idézés formájában kell benyújtani. A fellebbezési eljárásban a feleket mindig ügyvédnek kell képviselnie.

A fellebbezési eljárásokra a polgári perrendtartás 358-362. cikke az irányadó.

További információk

Az alkörzeti bíróságokon tárgyalt ügyekre vonatkozó jogszabályok az Overheid.nl English - Nederlands oldalon találhatók.

A bírói testülettel kapcsolatos információkhoz, úgymint a különböző joghatóságokhoz és a Hollandiában működő bíróságok elérhetőségéhez lásd: English - Nederlands

« Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Általános információk | Hollandia - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 16-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság