Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Nederlandene

Seneste opdatering : 16-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Nederlandene

 

Småsager

1. Småsagsprocedurer

I Nederlandene findes der en særlig småsagsprocedure ved "kanton"-afdelingen under "rechtbank", som er den laveste retsinstans. Proceduren er hurtigere end ved krav, der repræsenterer en større værdi. Ved "kanton"-afdelingen kan parterne møde selv; det er ikke obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat. Den nederlandske lovgivning indeholder en række særlige procedurebestemmelser om forskellige økonomiske krav, eller krav, der rejses på grundlag af særlige typer aftaler.

1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdi

I første instans er "kanton"-afdelingen kompetent vedrørende:

 • krav på indtil 5 000 EUR
 • krav af ubestemt værdi, der tydeligvis ikke overstiger 5 000 EUR
 • krav vedrørende arbejdskontrakter, kollektive overenskomster, agenturaftaler, leasing- og afbetalingskontrakter og lejeaftaler, uanset kravets størrelse.

Disse procedurer indledes ved en stævning, med undtagelse af ophævelse af arbejdskontrakter af vægtige grunde, hvor der skal indgives en særlig begæring.

1.2. Indledning af procedure

Hvis man ønsker at inddrive en mindre fordring gennem retten, er den eneste mulighed at anlægge sag ved "kanton"-afdelingen ved "rechtbank". Hvis der anlægges sag om en sådan fordring ved civilafdelingen, har denne i princippet ikke kompetence til at behandle den. I praksis vil sagen blive henvist til "kanton"-afdelingen. Hvis civilafdelingen ved en fejltagelse undlader at henvise sagen til "kanton"-afdelingen og træffer afgørelse i sagen, gør dette ikke dommen ugyldig.

Igen

TopTop

1.3. Formularer

Der skal ikke anvendes særlige formularer i sager ved "kanton"-afdelingen. Stævningen skal imidlertid opfylde visse krav og skal forkyndes for sagsøgte af en foged.

1.4. Bistand

I sager ved "kanton"-afdelingen kan parterne møde selv. De er ikke tvunget til at lade sig repræsentere ved en advokat. Hvis de ønsker det, kan de dog få bistand af eller lade sig repræsentere ved en rettergangsfuldmægtig eller advokat. Alle kan yde bistand eller optræde som rettergangsfuldmægtig.

Forskellen mellem at yde bistand og optræde som rettergangsfuldmægtig er, at parten i førstnævnte tilfælde også skal være til stede under domsforhandlingen, mens parten ikke behøver at være til stede, hvis der er udpeget en rettergangsfuldmægtig. Hverken dommeren ved "kanton"-afdelingen eller retssekretæren yder bistand i procedurespørgsmål.

1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse

Småsager er omfattet af de sædvanlige bestemmelser om bevis. Se faktabladet om bevisoptagelse og bevisførelse.

1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure

Når stævningen er indgivet, kan parter i sager ved "kanton"-afdelingen procedere mundtligt eller skriftligt (forudsat at de ikke er tvunget til at lade sig repræsentere ved en advokat).

Sagen kan behandles mundtligt ved domsforhandlingen. Ulempen ved mundtligt forsvar er, at der ikke er sikkerhed for, at det, der er blevet fremført mundtligt, faktisk bliver ført til protokol. Dette afhænger af, hvad der bliver nedfældet under forhandlingen. Dommeren ved "kanton"-afdelingen giver derfor ofte dem, som forhandler mundtligt, mulighed for også at nedfælde deres anbringender på papir. Særlig i mere komplekse sager tilrådes det parterne at fremlægge deres synspunkter skriftligt frem for mundtligt.

Igen

TopTop

Sagen kan behandles skriftligt enten under domsforhandlingen eller ved indgivelse af dokumenter til rettens kontor inden en af retten fastsat frist. I sidstnævnte tilfælde taler man om procedure pr. post.

Efter stævning og svarskrift er der normalt mundtlig forhandling, hvor parterne møder personligt og kan udspørges af dommeren. Alternativt kan dommeren give parterne mulighed yderligere skriftveksling, dvs. at afgive yderligere processkrifter. I så fald har hver part ret til at plædere igen, hvis vedkommende føler behov for at gøre rede for sin sag mundtligt. Parterne er ikke forpligtet til at gøre brug af denne mulighed.

1.7. Udformning af dommen

Dommen fra "kanton"-afdelingen skal opfylde de generelle krav, der gælder for domstoles domme. I dommen skal derfor være anført parterne, retsforhandlingerne, parternes krav og påstande, begrundelsen for afgørelsen, selve afgørelsen, dommerens navn og dato for dommen.

1.8. Omkostningsgodtgørelse

Hovedreglen er, at omkostningerne skal bæres af den, der har tabt sagen. Ved omkostninger forstås modpartens omkostninger. I praksis skal den, der taber sagen, aldrig betale alle den vindende parts omkostninger i forbindelse med sagen. I nederlandsk lovgivning opereres der med et system med faste satser. De omkostninger, den tabende part skal betale, udgør aldrig mere end en vis andel af den vindende parts omkostninger baseret på en række faktorer (skriftligt indlæg/mundtlig forhandling/møde i retten og sagens betydning). Den vindende part vil derfor altid skulle betale en del af sine omkostninger.

Der bør sondres mellem retsafgifter og omkostninger til juridisk bistand og anden sagkyndig bistand. Bestemmelserne om retsafgifter anvendes kun på omkostningerne ved at føre selve sagen. Der må også sondres mellem de omkostninger, der er anført i dommen (de omkostninger, der refunderes), og de omkostninger, der påløber efter dommen (efterfølgende omkostninger), f.eks. ved at fuldbyrde dommen. Disse skal betales af den tabende part.

Hvis "kanton"-afdelingen finder, at visse omkostninger har været unødvendige, vil de ikke blive pålagt den tabende part. Dommeren kan også sætte en øvre grænse for omkostningerne. Dommeren kan desuden dele omkostningerne mellem de to parter.

1.9. Appelmulighed

Det er kun muligt at appellere en afgørelse truffet af "kanton"-afdelingen, hvis kravet (eller renterne) udgør mere end 1 750 EUR.

Fristen for appel er tre måneder fra afsigelsen af dommen. Appel sker ved at indgive stævning. I appelsager skal parterne altid være repræsenteret ved en advokat.

Proceduren fremgår af artikel 358-362 i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Yderligere oplysninger

Lovgivningen vedrørende sager ved "kanton"-afdelingen findes i Overheid.nl Nederlands.

Oplysninger om retternes kompetence og adresserne på domstole i Nederlandene findes i English - Nederlands

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Nederlandene - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige