Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Malta

Senaste uppdatering: 21-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Malta

 

Betalningsföreläggande

1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande

Det finns inget särskilt förfarande för betalningsföreläggande i Malta. Däremot finns det ett motsvarande förfarande som en kärande kan använda sig av för att utverka en dom. Detta förenklade förfarande kallas special summary procedure.

1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet?

Kärande006E vänder sig till domstol med en stämningsansökan och begär att domstolen ska meddela dom till hans fördel, utan att rättegång inleds. Käranden ska ange att fordran enligt vad han kan bedöma står obestridd.

Stämningen ska delges svaranden utan dröjsmål, och denne ska uppmanas att infinna sig vid domstolen tidigast 15 dagar och senast 30 dagar från delgivningen.

Om svaranden inte inställer sig, eller om han inställer sig men inte invänder mot kärandens åtgärder genom att göra gällande att oegentligheter förekommit eller de bestämmelser som åberopats inte är tillämpliga, eller om han, efter att utan framgång ha gjort en sådan invändning, inte genom utlåtanden under ed eller på annat sätt kan övertyga domstolen om att han har välgrundade sakliga eller rättsliga skäl för sin talan, eller på annat sätt presenterar sakliga eller rättsliga omständigheter som anses tillräckliga för att ge honom rätt att gå i svaromål eller i sin tur stämma käranden, ska domstolen utan vidare formaliteter meddela dom till kärandens fördel.

Om svaranden emellertid bestrider kärandens talan med hänvisning till oegentligheter eller bristande tillämplighet, eller om han lyckas övertyga domstolen om att han har välgrundande skäl för sin talan, eller på annat sätt anför sakliga eller rättsliga omständigheter som anses tillräckliga för att ge honom rätt att gå i svaromål eller i sin tur stämma käranden, ska han ges möjlighet att invända mot kravet och lämna in ett svaromål inom tjugo dagar från domstolens kallelse. Målet överförs då till det ordinarie civilrättsliga förfarandet.

Rygg

Till börjanTill början

a) Vilka slags anspråk kan prövas (exempelvis endast penningkrav eller krav enligt avtal etc.)?

Förfarandet kan användas för indrivning av fastställda fordringar som förfallit till betalning, och som inte består i att utföra en handling; eller för vräkning eller avhysning, med eller utan krav på arrende, hyra eller annan förfallen motprestation i form av skadeersättning, till den dag då egendomen lämnas tillbaka.

b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Det finns inget tak. Däremot måste kravet överstiga 5 000 maltesiska lira.

c) Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är frivilligt.

d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land?

Förfarandet är tillämpligt om svaranden bor i en annan medlemsstat, i enlighet med de bestämmelser som gäller för delgivning av handlingar (rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur). Förfarandet går till på följande sätt: käranden lämnar in en ansökan till den maltesiska domstolen om tillstånd att delge en stämning eller någon annan handling som är av relevans för kravet med gäldenären på dennes adress. Käranden måste upplysa domstolen om gäldenärens adress i utlandet. Domstolen sänder handlingarna via kansliet till den mottagande myndigheten i Malta (som också fungerar som översändande myndighet), som i sin tur vidarebefordrar materialet till den översändande myndigheten i den andra medlemsstaten där svaranden är bosatt. Den sistnämnda myndigheten delger sedan handlingarna med svaranden.

Rygg

Till börjanTill början

Om svaranden är bosatt i ett land utanför Europeiska unionen, är förfarandet samma som ovan, med det undantaget att den mottagande/översändande myndigheten i Malta sköter delgivningen med svaranden via utrikesministeriet, som sedan använder de vanliga diplomatiska kanalerna för att sända stämningen till svaranden i utlandet.

1.2. Behörig myndighet

Ansökan bör lämnas till Superior Courts (överdomstolar) i Malta eller till Courts of Magistrates (på ön Gozo) i högre instans.

1.3. Formella krav på ansökan

De formella kraven har redan tagits upp ovan (punkt 1.1), det vill säga käranden ska lämna in sin ansökan på korrekt sätt. Eftersom detta är en särskild form av förenklat förfarande ska käranden dessutom i stämningsansökan ansöka om att domstolen meddelar dom till hans fördel utan att ärendet behöver gå till rättegång.

a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär?

Standarformuläret (det vill säga stämningsansökan) ska användas. Det kan erhållas från kansliet vid Superior Courts i Malta eller från kansliet vid domstolen på Gozo.

b) Måste jag företrädas av en advokat?

Eftersom denna typ av talan endast kan väckas vid Superior Courts, är det obligatoriskt att låta sig företrädas av en advokat.

c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges?

Stämningsansökan ska innehålla en klar och korrekt redogörelse för sakfrågan och grunderna för kravet. Redogörelsen ska vara numrerad. Handlingar som kan komma att behövas för att styrka kravet ska bifogas. Vidare ska käranden till stöd för sitt krav bifoga en förklaring som innehåller alla fakta av betydelse i saken och beskriver varje omständighet i separata, numrerade punkter; det ska också anges vilka faktiska omständigheter käranden själv har kännedom om. En sådan förklaring ska antingen bekräftas under ed inför kanslichefen vid superior court eller åtföljas av en edsvuren utsaga (affidavit) av käranden eller en av kärandena, som bekräftar alla faktiska omständigheter som anförs till stöd för talan och klargör vilka faktiska omständigheter käranden själv har kännedom om.

Rygg

Till börjanTill början

d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? Vilka typer av handlingar kan i så fall åberopas som bevisning?

Både muntlig och skriftlig bevisning kan åberopas till stöd för talan, så länge den är relevant för kravet.

1.4. Avvisning

Kärandens stämningsansökan kan avvisas på grundval av eventuella preliminära invändningar från svarandens sida och exempelvis om käranden inte tillhandahåller den bevisning som krävs för att övertyga domstolen om att kravet är välgrundat.

1.5. Överklagande

Käranden kan överklaga till appellationsdomstolen (Court of Appeal).

1.6. Bestridande

Detta särskilda förenklade förfarande är endast tillämpligt när svaranden inte inställer sig efter stämning, eller om han inställer sig men inte invänder mot kärandens åtgärder genom att göra gällande att oegentligheter förekommit eller att de bestämmelser som åberopats inte är tillämpliga, eller om han, efter att utan framgång ha gjort en sådan invändning, inte genom utlåtanden under ed eller på annat sätt kan övertyga domstolen om att han har välgrundade sakliga eller rättsliga skäl för sin talan, eller på annat sätt presenterar sakliga eller rättsliga omständigheter som anses tillräckliga för att ge honom rätt att gå i svaromål eller i sin tur stämma käranden.

Om svaranden på det sätt som beskrivits ovan bestrider kravet med framgång med hänvisning till oegentligheter eller bristande tillämplighet, eller om han lyckas övertyga domstolen om att han har välgrundande skäl för sin talan, eller på annat sätt anför sakliga eller rättsliga omständigheter som anses tillräckliga för att ge honom rätt att gå i svaromål eller i sin tur stämma käranden, ska han ges möjlighet att invända mot kravet och lämna in ett svaromål inom tjugo dagar från domstolens kallelse. Målet överförs då till det ordinarie civilrättsliga förfarandet. Ärendet handläggs därefter som ett vanligt civilmål.

1.7. Effekten av ett bestridande

Om kravet bestrids i tid och på det sätt som anges i föregående punkt, blir följden att ärendet inte längre handläggs inom ramen för det förenklade förfarandet utan drivs vidare som ett vanligt tvistemål.

Överföringen av ärendet till ordinarie civilrättsliga förfarande sker automatiskt.

1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen

Om svaranden inte bestritt ansökningen inom angiven frist ska domstolen meddela dom till kärandens förmån.

a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Den dom som domstolen meddelar i särskilda förenklade förfaranden fungerar som exekutionstitel. Verkställighet kan ske efter två dagar från den dag då domen meddelades.

b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Svaranden har möjlighet att överklaga domen till appellationsdomstolen och ansöka om att domstolen underkänner domen i dess helhet eller omprövar delar av den.

Ytterligare information

 • Justitie- och inrikesministeriet English

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Malta - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 21-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket