Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Malta

Posledná úprava: 21-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Malta

 

Konanie o platobnom rozkaze

1. Existencia konania o platobnom rozkaze

Na Malte neexistuje žiadne osobitné konanie o platobnom rozkaze. Existuje však ekvivalentné konanie, ktorým navrhovateľ môže dosiahnuť kontumačný rozsudok nazvaný „osobitné skrátené konanie“.

1.1. Rozsah konania

Žalobca podá svoju žiadosť na súd prostredníctvom predvolania, ktorým požiada súd, aby vydal rozhodnutie uznávajúce jeho nárok bez súdneho konania. Žalobca vo svojej žiadosti konštatuje, že podľa jeho presvedčenia neexistuje žiadna obhájiteľná námietka voči jeho nároku.

Predvolanie sa bezodkladne doručí odporcovi a nariadi sa mu, aby sa dostavil na súd najskôr za pätnásť dní a najneskôr za tridsať dní od dátumu doručenia predvolania.

Ak sa odporca nedostaví na predvolanie, alebo ak sa dostaví a nenapadne konanie, ktoré začal žalobca, na základe chyby alebo neuplatniteľnosti, alebo na základe toho, že neúspešne uviedol takúto obhajobu, nepresvedčí súd svojím prísažným svedectvom alebo inak, že má evidentnú právnu alebo faktickú námietku proti žalobe vo veci, alebo neobjasní takéto faktické alebo právne otázky iným spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za dostačujúci na jeho obhajobu alebo na to, aby uplatnil protinárok, súd bezodkladne vyhlási rozhodnutie uznávajúce pohľadávku žalobcu.

Ak však odporca úspešne napadne konanie na základe chyby alebo neuplatniteľnosti, alebo ak presvedčí súd, že má evidentnú právnu alebo faktickú námietku proti žalobe vo veci, alebo objasní takéto faktické alebo právne otázky iným spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za dostačujúci na jeho obhajobu alebo na to, aby uplatnil protinárok, povolí sa mu obhajoba a podanie žalobnej odpovede do dvadsiatich dní odo dňa, keď súd vydal rozkaz. Vec bude potom postúpená na riadne občianskoprávne konanie.

back

HoreHore

a) Aké typy pohľadávok sú oprávnené (napr. iba peňažné pohľadávky, iba zmluvné pohľadávky atď.)?

Pohľadávky sú obmedzené na úhradu dlhu, ktorý je nepochybný, stanovený a splatný, nespočíva v povinnosti niečo vykonať alebo v nútenom zrušení nájmu nehnuteľnosti akejkoľvek osobe s nárokom alebo bez nároku na nájom z pozemku alebo iného protiplnenia z dôvodu uplatňovania si náhrady škody k dátumu odovzdania nehnuteľnosti.

b) Existuje horná hranica vzhľadom na hodnotu pohľadávky?

Neexistuje horná hranica pohľadávky, ale pohľadávka nemôže byť nižšia ako 5 000 MTL.

c) Je použitie takéhoto konania voliteľné alebo povinné?

Konanie je voliteľné.

d) Je toto konanie možné, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo tretej krajine?

Konanie je možné, ak odporca žije v inom členskom štáte v súlade s pravidlami, ktoré platia pre doručovanie písomností (nariadenie Rady 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch). Konanie je takéto – žalobca podá žiadosť na maltský súd a požiada o povolenie doručiť predvolanie alebo iný dokument týkajúci sa pohľadávky dlžníkovi na jeho adresu. Žiadateľ musí poskytnúť súdu informácie o adrese odporcu žijúceho v zahraničí. Súd prostredníctvom registrátora pošle písomnosti prijímajúcemu orgánu na Malte (ktorý koná aj ako odosielajúci orgán), ktorý zase pošle všetko odosielajúcemu orgánu členského štátu, kde odporca žije. Ten doručí písomnosti odporcovi.

back

HoreHore

Ak odporca žije v tretej krajine, ktorá nie je členom Európskej únie, postup je rovnaký ako vyššie okrem toho, že prijímajúci/odosielajúci orgán na Malte bude doručovať odporcom cez ministerstvo zahraničných vecí, ktoré potom uplatní riadne diplomatické kanály na zaslanie predvolania odporcovi v zahraničí.

1.2. Príslušný súd

Žiadosť je potrebné podať na vyššie súdy na Malte alebo magistrátne súdy (Gozo) v ich vyššej jurisdikcii.

1.3. Formálne požiadavky

Formálne požiadavky sa už uviedli (odsek. 1.1), t. j. navrhovateľ postupuje podľa správnych postupov pri podávaní svojho návrhu. Okrem toho, keďže toto je osobitné skrátené konanie, žalobca by mal v predvolaní požiadať súd, aby vyhlásil rozhodnutie uznávajúce jeho žiadosť bez súdneho konania.

a) Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (Ak áno, kde je možné takýto formulár získať?)

Štandardizovaný formulár (ktorým je predvolanie) je povinný. Možno ho získať z registratúry vyšších súdov na Malte alebo z registratúry súdu v Gozo.

b) Musím sa nechať zastupovať právnym zástupcom?

Keďže takéto nároky je možné podať iba na vyššie súdy, zastúpenie právnym zástupcom je povinné.

c) Do akej miery podrobne musím opísať dôvod nároku?

Predvolanie obsahuje jasné a správne vyhlásenie o predmete a dôvodoch nároku, ktoré budú očíslované. Spolu s predvolaním sa predložia aj tie dokumenty, ktoré môžu byť potrebné na podporu nároku. Okrem toho žalobca na podporu svojho nároku podá spolu s predvolaním vyhlásenie s očíslovanými odsekmi, ktoré obsahuje všetky skutočnosti týkajúce sa veci a popisuje každú skutočnosť vo zvlášť očíslovaných odsekoch a uvedie aj všetky skutočnosti, o ktorých má vedomosť. Takéto vyhlásenie je potvrdené registrátorom na vyššom súde ako čestné vyhlásenie, alebo je k nemu doložené miestoprísažné vyhlásenie žalobcu alebo jedného zo žalobcov potvrdzujúce všetky skutočnosti na podporu nároku a sú v ňom uvedené skutočnosti, o ktorých má vedomosť.

back

HoreHore

d) Musím predložiť písomný dôkaz o danej pohľadávke? Ak áno, aké dokumenty sú prípustné ako dôkaz?

Dôkaz o danej pohľadávke, pokiaľ sa týka pohľadávky, môže byť ústny a písomný.

1.4. Zamietnutie žiadosti

Predvolanie preložené žalobcom môže byť zamietnuté na základe akýchkoľvek predbežných námietok, ktoré môže odporca vzniesť, alebo ak napríklad žalobca nepredloží potrebné požadované dôkazy na to, aby presvedčil súd o tom, že jeho nárok je oprávnený.

1.5. Odvolanie

Žiadateľ sa môže odvolať na odvolací súd.

1.6. Odpor

Toto osobitné skrátené konanie sa uplatňuje iba, ak sa odporca nedostaví na predvolanie, alebo ak sa dostaví a nenapadne konanie, ktoré začal žalobca, na základe chyby alebo neuplatniteľnosti, alebo na základe toho, že neúspešne uviedol takúto obhajobu, nepresvedčí súd svojím prísažným svedectvom, alebo inak, že má evidentnú právnu alebo faktickú námietku proti žalobe vo veci, alebo neobjasní takéto faktické alebo právne otázky iným spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za dostačujúci na jeho obhajobu alebo na to, aby uplatnil protinárok.

Ak odporca, ako sa už uviedlo, úspešne napadne konanie na základe chyby alebo neuplatniteľnosti, alebo ak presvedčí súd, že má evidentnú právnu alebo faktickú námietku proti žalobe vo veci, alebo objasní takéto faktické alebo právne otázky iným spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za dostačujúci na jeho obhajobu alebo na to, aby uplatnil protinárok, povolí sa mu obhajoba a podanie žalobnej odpovede do dvadsiatich dní odo dňa, keď súd vydal rozkaz. Vec bude potom postúpená na riadne občianskoprávne konanie.

1.7. Účinky odporu

Ak nárok nie je napadnutý včas a ako sa vysvetlilo v predchádzajúcom odseku, dôsledkom je, že vec sa nebude viac riešiť v skrátenom konaní, ale bude pokračovať ako bežné súdne konanie.

Presun veci na riadne občianskoprávne konanie je automatický.

1.8. Účinky nepodania odporu

V takom prípade súd pristúpi k vyhláseniu rozsudku o uznaní nároku žalobcu.

a) Čo treba spraviť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Samotný rozsudok vyhlásený súdom v osobitnom skrátenom konaní je rozhodnutím, ktoré je možné vymáhať u odporcu. Vymáhanie sa uskutoční do dvoch dní odo dňa doručenia rozsudku.

b) Je toto rozhodnutie konečné, alebo existuje ešte možnosť pre odporcu odvolať sa proti rozhodnutiu?

Odporca má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolací súd a požiadať ho, aby úplne zrušil rozsudok, alebo ho čiastočne zmenil.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti a vnútra English

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 21-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo