Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Malta

Posledná úprava: 21-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Malta

 

Konania týkajúce sa drobných pohľadávok

1. Existencia osobitného konania pre drobné pohľadávky

Na Malte existuje konanie pre drobné pohľadávky.

1.1. Rozsah konania, hranica

Tribunál pre spory s nízkou hodnotou je príslušný prejednávať a rozhodovať iba o všetkých peňažných pohľadávkach v hodnote nepresahujúcej tisícpäťsto maltských lír. Za predpokladu, že sa pri stanovení uvedenej sumy neberú do úvahy poplatky a náklady vzťahujúce sa na rovnaký nárok. Ak žalobca požaduje úhradu niekoľkých súm z rovnakého dôvodu, hodnota nároku sa určí na základe celkovej výšky pohľadávok. Ak žalobca požaduje úhradu niekoľkých súm z rôznych dôvodov, hodnota nároku sa určí podľa najvyššej sumy bez ohľadu na menšie pohľadávky. Ak je pohľadávkou istina a úrok, hodnota je určená súhrnom všetkých požadovaných súm istín a tribunál je príslušný pre spor bez ohľadu na to, že požadovaná istina a úrok súhrnne presahujú tisícpäťsto maltských lír.

Dôvody týkajúce sa otázok vlastníctva nehnuteľného majetku alebo týkajúce sa vecných bremien, zaťažení alebo iných práv spojených s takýmto majetkom, aj keď pohľadávka nepresahuje tisícpäťsto maltských lír a dôvody zrušenia držby alebo súdneho vysťahovania z nehnuteľného majetku nepatria do právomoci tribunálu.

1.2. Uplatnenie konania

Konanie je voliteľné.

Súd nemôže presunúť vec týkajúcu sa drobných pohľadávok na riadne konanie.

back

HoreHore

1.3. Formuláre

Existujú osobitné formuláre, ktoré je potrebné používať pre konania pre drobné pohľadávky a ich používanie je povinné.

Na to, aby navrhovateľ mohol predložiť nárok, musí vyplniť „Oznámenie o nároku“, ktoré je dostupné s pokynmi na vyplnenie navrhovateľom. Keď navrhovateľ vyplní formulár musí podať jednu kópiu, ktorú bude evidovať súd a ďalšiu pre každého odporcu. Súd potom pošle kópiu každému odporcovi.

Odporca môže podať odpor voči nároku tak, že podľa potreby vyplní formulár „Odpoveď“ alebo „Odpoveď s protinárokom“. K obidvom sú pripojené pokyny pre odporcu na vyplnenie.

Ak sa odporca domnieva, že ešte niekto ďalší by mal zaplatiť pohľadávku, vo svojej odpovedi označí, že takáto ďalšia osoba by mala zaplatiť celú pohľadávku alebo jej časť a doručí tretej strane formulár „Oznámenie tretej strane“ spolu s kópiu pôvodného nároku, jeho odpoveď a prázdny formulár pre odpoveď.

1.4. Pomoc

Keďže v konaní pre drobné pohľadávky môže stranám pomáhať akákoľvek osoba a nemusí to byť právnik alebo právny zástupca, celé konanie je zostavené tak, aby sa mu dalo ľahko porozumieť a sledovať ho. Predovšetkým v prípade, keď niektorej zo strán nepomáha právnik sudca vedie konanie spôsobom, ktorý umožňuje uvedenej strane porozumieť, o čo ide a čo sa od strán požaduje.

Okrem toho sudca môže oslobodiť niektorú zo strán, ktorá nie je zastúpená právnikom alebo právnym zástupcom alebo iným profesionálnym zástupcom od dôsledkov nedodržania niektorého z pravidiel, ktorými sa riadia konania tribunálu, ak sa ukáže, že to bolo kvôli chybe, opomenutiu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý sudca pokladá za právoplatný. V takýchto prípadoch sudca môže vytvoriť poriadok, ktorý pokladá sa patričný.

back

HoreHore

Ak sa niektorá zo strán rozhodne, že ju nebude zastupovať právnik, môže ju na pojednávanie sprevádzať niekto, kto bude hovoriť v jeho mene. Touto osobou môže byť hocikto, koho si strana v spore vyberie, napríklad účtovník, manželský partner, príbuzný, priateľ alebo spolupracovník.

Každá strana v spore bude zodpovedná za zaplatenie poplatkov zástupcu, ktorého menuje bez ohľadu na to, kto vyhrá vo veci.

1.5. Pravidlá vykonávania dôkazov

Pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov sú miernejšie. Napríklad sudca nie je viazaný pravidlami týkajúcimi sa priamych dôkazov alebo nepriamych dôkazov (ako v riadnom konaní), ak sudca je spokojný s tým, že predložené dôkazy sú pre neho dostatočne dôveryhodné na dosiahnutie rozhodnutia o veci, o ktorej rozhoduje.

Keď je to možné, sudca upustí od nariadenia svedeckej výpovede znalca, aby zabránil predĺženiu konania.

1.6. Písomné alebo ústne konanie

Aj keď sa mnohé aspekty konania pred tribunálom dajú urobiť písomne (dôkazy na základe miestoprísažných vyhlásení, písomné podania atď.), tribunál stále uskutočňuje ústne vypočutia, aby sledoval vývoj vo veci.

1.7. Obsah rozhodnutia

Rozsudky tribunálu sú založené na spravodlivosti, takže obsah sa nesmie vypracovávať ako rozsudky riadnych súdov.

1.8. Náhrada trov

Existujú obmedzenia na náhradu trov. Trovy sú obmedzené na skutočne priamo vynaložené náklady, ktoré vynaloží strana v súvislosti s vecou, ktorej sa zaplatenie trov uloží.

V prípade neopodstatneného alebo zlomyseľného návrhu môže tribunál nariadiť navrhovateľovi, aby odporcovi zaplatil pokutu vo výške maximálne sto maltézskych lír, ktorá bude splatná ako civilný dlh.

1.9. Možnosť odvolania

Odvolanie proti rozhodnutiu tribunálu sa podá na registratúru súdov prostredníctvom žiadosti na odvolací súd do osemnástich dní odo dňa, keď sudca doručil svoje rozhodnutie. Odvolateľ prostredníctvom registrátora oznámi druhej strane alebo stranám uplatnenie odvolania. Odporca odpovie na uplatnenie odvolania do osemnástich dní odo dňa, kedy mu bolo odvolanie doručené. V týchto prípadoch sa odvolací súd bude skladať iba z jedného sudcu.

Nezávisle od výšky pohľadávky bude odvolanie vždy prípustné v týchto prípadoch: v každej veci týkajúcej sa príslušnosti tribunálu; v každej otázke premlčania; ak tribunál konal závažným spôsobom proti pravidlám nestrannosti a rovnosti podľa zákona a takéto konanie poškodilo práva odvolateľa. Právo na odvolanie je prípustné z každého dôvodu, ak výška spornej sumy presahuje päťsto maltských lír.

Ak odvolací súd zistí, že dôvody na odvolanie sú odôvodnené, zruší rozhodnutie tribunálu a sám rozhodne o pôvodnom nároku alebo protinároku.

Odvolací súd môže, ak usúdi, že žiadosť je neopodstatnená alebo zlomyseľná, zamietnuť odvolanie a nariadiť odvolateľovi zaplatiť pokutu, ktorá bude najmenej sto maltských lír a najviac päťsto maltských lír.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti a vnútra English

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 21-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo