Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Luxembursko

Posledná úprava: 29-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Luxembursko

 

OBSAH

Platobný rozkaz v občianskosúdnom konaní Platobný rozkaz v občianskosúdnom konaní
1. Existencia konania na občianskom súde o platobnom rozkaze 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké druhy pohľadávok spĺňajú kritéria? a)
b) Existuje horná hranica, pokiaľ ide o hodnotu pohľadávky? b)
c) Je uplatnenie tohto postupu voliteľné alebo povinné? c)
d) Dá sa toto konanie uplatniť aj vtedy, keď odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
1.4. Zamietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Odpor 1.6.
1.7. Účinok odporu 1.7.
1.8. Účinok nepodania odporu 1.8.
2. V prípade zápornej odpovede na otázku I opíšte najrýchlejšie a nákladovo najefektívnejšie konanie pri vybavovaní pohľadávok, ktoré pravdepodobne nebudú popreté. Pri opise dodržte rovnakú štruktúru a odpovedzte na tie isté otázky, ktoré boli uvedené pri platobnom rozkaze v občianskosúdnom konaní. 2.
Konanie vo veci drobných pohľadávok Konanie vo veci drobných pohľadávok
1. Osobitný postup pri prejednávaní drobných pohľadávok 1.
1.1. V novom Občianskom súdnom poriadku je ustanovený zjednodušený postup na vymáhanie pohľadávok až do výšky 10 000 eur (bez úrokov a nákladov). 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá predkladania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutia 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.
2. V prípade zápornej odpovede na otázku I (t. j. ak nejestvuje osobitné konanie o drobných pohľadávkach), ale pri prejednávaní drobných pohľadávok sa predsa len uplatňujú isté procedurálne zjednodušenia (t. j. spory, kde ide o peňažné pohľadávky nižšie ako istá hraničná hodnota alebo isté druhy súdnych sporov bez ohľadu na výšku peňažnej pohľadávky), opíšte toto zjednodušené konanie, pričom tam, kde je to možné, postupujte rovnako a odpovedajte na tie isté otázky, ktoré boli uvedené pri konaní o drobných pohľadávkach. 2.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo