Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Luksemburga

 

Maksājuma rīkojuma process

1. Maksājuma rīkojuma procesa pastāvēšana

Luksemburgas tiesību akti paredz ātru parādu piedziņu, izmantojot “pagaidu rīkojuma” procesu.

Svarīga piezīme: process pastāv gan miertiesās (attiecībā uz parādiem, kas mazāki par €10 000), gan rajona tiesā (attiecībā uz summām, kas pārsniedz €10 000). Šeit dotā atbilde attiecas tikai uz rajona tiesas izdotajiem pagaidu rīkojumiem. Miertiesas izmantotais process ir apskatīts sadaļā par neliela apjoma prasību procesiem.

1.1. Procesa ietvari

a) Kāda veida prasības var lūgt izskatīt šajā procesā?

“Pagaidu rīkojuma” (ordonnance sur requête) process attiecas uz naudas prasībām, kurās pamatsumma (atrēķinot procentus un izmaksas) pārsniedz €10 000.

Pagaidu rīkojuma process ir pieejama attiecībā uz parādniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Luksemburga.

Pagaidu procesa piemērošana ir iespējama tikai attiecībā uz naudas prasībām, attiecībā uz kurām var iesniegt rakstiskus pierādījumus. Pagaidu rīkojumu, piemēram, nevar izmantot, lai panāktu ātru spriedumu par zaudējumu un procentu nomaksu.

b) Vai pastāv kāda prasības summas augstākā robeža?

Pagaidu rīkojumu lietās, kas ierosinātas rajona tiesā, nepastāv augstākā robeža.

c) Vai šī procesa piemērošana ir obligāta vai neobligāta?

Pagaidu rīkojuma procesa piemērošana nav obligāta. Kreditors var uzsākt tiesvedību arī pirmās instances tiesā, kā arī vienkāršoto tiesvedību, lai iegūtu piespiedu kārtā izpildāmu dokumentu.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) Vai šis process ir pieejams, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešajā valstī?

Nav īpaša pieejama procesa, kas ļautu kreditoram iegūt maksājuma rīkojumu pret parādnieku, kurš dzīvo citā dalībvalstī. Taču atbilstoši Luksemburgas tiesu kompetencei kreditors var uzsākt vienkāršotu tiesvedību, pieprasot parādniekam veikt pagaidu maksājumu. Tiesa atļauj iesniegt šādu prasību, ja tā uzskata, ka parāda esamību nevar nopietni apstrīdēt.

1.2. Kompetentā tiesa

Kreditoram, kurš vēlas iegūt pagaidu rīkojumu par summu, kas pārsniedz €10 000, ja vien viņš nevar pierādīt, ka piemērojami spēkā esoši noteikumi par tiesas izvēli, ir jāiesniedz lūgums parādnieka pastāvīgās dzīvesvietas kompetentās rajona tiesas priekšsēdētājam. Luksemburgas Lielhercogistē ir divas rajona tiesas – Luksemburgā un Dīkirhā.

Piemērojami parastie noteikumi par kompetenci.

1.3. Formālās prasības

Prasība par pagaidu rīkojumu ir iesniedzama rajona tiesas kancelejā. Saskaņā ar Jaunā Civillikuma (NCPC) 920. pantu, lai tā būtu spēkā, tajā jāmin prasītāja un atbildētāja uzvārdi, vārdi, nodarbošanās un pastāvīgās dzīvesvieta vai dzīvesvietas, prasības summa un pamatojums, uz kā prasība ir balstīta.

Standartizēta forma nav noteikta. Nav nepieciešams prasības par maksājuma rīkojumu sastādīšanu uzticēt advokātam.

Panta noteikumi pieprasa kreditoram nosaukt savas prasības iemeslu (citiem vārdiem runājot, pieprasīto summu) un izklāstīt savus iemeslus (t.i., iemeslu, kāpēc parāds ir maksājams). Izklāsts var būt vienkāršots, bet pamatojums ir jāsniedz. Atkarībā no lietas sarežģītības sniegto paskaidrojumu apjoms var mainīties. Ja dokumenti paši par sevi ir paskaidrojoši, paskaidrojums var būt vienkāršots.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

No otras puses, kreditoram ir jāpamato sava prasība, iesniedzot dokumentus, un tieši uz šo dokumentu pamata tiesa lemj, vai prasība ir vai nav pieņemama.

Jaunā Civillikuma 920. pantā noteikts “prasībai pievieno dokumentus, kas var kalpot kā prasības un prasītās summas pierādījumi, kā arī, lai noteiktu, ka prasība ir pamatota”.

Ir atļauta tikai ”dokumentu” iesniegšana. Kreditors šajā stadijā nekādā gadījumā nevar brīvprātīgi pieteikties pierādīt, ka prasība ir pamatota, citiem līdzekļiem, piemēram, uzaicinot lieciniekus.

1.4. Pieteikuma atteikums

Jaunā Civillikuma 921. pants paredz, ka lietu izskata miertiesnesis. Pēdējais atsaka pieteikumu, ja viņš uzskata, ka parāda esamība sniegtajos paskaidrojumos nav pietiekami pierādīta.

Lai gan tas nav īpaši noteikts, atteikumam līdzīgi kā tiesas lēmumam ir jāpievieno pamatojums.

1.5. Apelācijas sūdzība

Pret atteikuma rīkojumu nav iespējams iesniegt apelāciju. Taču tas neliedz kreditoram uzsākt citu tiesvedību pie pirmās instances tiesas tiesneša vai tiesneša, kas izskata lietas saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

1.6. Iebilduma iesniegums

Saskaņā ar NCPC 922. pantu, parādniekam, kam ir nodots maksājuma rīkojums, ir (15) dienas laika, lai apstrīdētu rīkojumu.

Iebilduma iesniegumu ieinteresētā puse vai tās pārstāvis iesniedz tiesas kancelejā rakstveida ziņojuma veidā. Tam jāietver vismaz vispārīga informācija par iemesliem, uz kādiem tas ir balstīts, un jāpievieno jebkurš dokuments, kas pamato iebilduma iesniegumu.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ierēdnis reģistrē iebilduma iesnieguma saņemšanu, iebilduma iesniedzējam tiek izdots apstiprinājums un prasītājs tiek informēts.

Jāpiebilst, ka, lai gan iebilduma iesniegšanai ir noteikts 15 dienu termiņš, praktiski ir iespējams to izdarīt tikmēr, kamēr kreditors nav pieprasījis piespiedu kārtā izpildāma dokumenta izsniegšanu. Tā kā kreditors reti pieprasa šādu dokumentu ātrāk kā pēc 15 dienām, parādniekam bieži ir vairāk laika nekā likumā noteiktais laika periods, bet bez drošības, kas garantēta pirmajās 15 dienās.

1.7. Iebilduma iesnieguma sekas

Parādnieka iebilduma iesniegums aptur procesu, kas nozīmē, ka tūlītēja piespiedu kārtā izpildāma dokumenta izsniegšana nav iespējama. Taču dažas paziņojuma sekas turpinās, piemēram, no datuma, kad parādniekam ir paziņots par rīkojumu, turpina pieaugt procenti.

Tiesnesis izskata iebilduma iesniegumu. Ja iebilduma iesniegumu uzskata par pamatotu, tiesnesis to norāda, izdodot rīkojumu (kopā ar pamatojumu), un pasludina, ka iepriekšējais rīkojums, kas balstīts uz 922. panta noteikumiem, nav spēkā. Ja apstrīdēšanas iemesli ir tikai daļēji pamatoti, tiesnesis izdod rīkojumu attiecībā uz to parāda daļu, kas ir noskaidrota. Ja iebilduma iesniegumu noraida, tiesnesis lemj par sliktu parādniekam.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šī procesa ietvaros tiesnesis var izdot rīkojumu, publiski neuzklausot puses. NCPC 926. pants dod tiesnesim tiesības likt pusēm ierasties uz lietas izskatīšanu, bet nepastāv prasība noklausīties uzstāšanos atklātā tiesas sēdē.

1.8. Iebilduma iesnieguma neiesniegšanas sekas

Ja parādnieks 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav iesniedzis iebilduma iesniegumu, kreditors var lūgt tiesu izsniegt piespiedu kārtā izpildāmu dokumentu.

Kreditors vai viņa pārstāvis iesniedz pieteikumu rakstiska paziņojuma veidā tiesas kancelejā, kur to iereģistrē.

Tiesnesis izpilda šo lūgumu, ja viņš ir pārliecinājies, ka process ir piemērots pareizi, un pasludina rīkojumu par piespiedu kārtā izpildāmu.

Ja rīkojumu nodod parādniekam personīgi, piespiedu kārtā izpildāmajam dokumentam pēc lietas izskatīšanas ir rīkojuma spēks un to nevar apstrīdēt, izņemot gadījumu, ja 15 dienu laikā pēc tā nodošanas tiek iesniegta apelācija. Taču, ja nav bijis iespējams nodot rīkojumu ar nosacījumiem parādniekam personīgi, piespiedu kārtā izpildāmais dokuments iegūst rīkojuma spēku aizmuguriski un to var apstrīdēt 8 dienu laikā no nodošanas dienas.

2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva, lūdzu, aprakstīt ātrāko un lētāko pieejamo prasību izskatīšanas procesu, kas, ļoti iespējams, var palikt neapstrīdēts, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz maksājuma rīkojuma procesu, ja tāds tiek piemērots.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste