Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Luksemburga

 

Nelielu apjoma prasību process

1. Īpašu neliela apjoma prasību procesu pastāvēšana

Jaunais Civillikums paredz vienkāršotu procesu tādu prasību apmierināšanai, kuru summa nepārsniedz €10 000 (atrēķinot procentus un izmaksas).

1.1. Procesa ietvari, slieksnis

Parādu piedziņa, izmantojot maksājuma rīkojuma procesu, ir iespējama jebkura naudas parāda gadījumā, kura apmērs ir līdz €10 000, un ar nosacījumu, ka parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Luksemburgas Lielhercogistē.

1.2. Procesa pieteikums

Parādu piedziņa, izmantojot maksājuma rīkojuma procesu, kreditoram nav obligāta, viņš var izvēlēties arī sniegt prasību miertiesā.

Viena no atšķirībām starp maksājuma rīkojuma procesu miertiesā un iepriekšēju rīkojumu ir tā, ka process miertiesā var beigties ar spriedumu, kamēr tiesvedība rajona tiesā var beigties tikai ar rīkojumu.

1.3. Veidlapas

Saskaņā ar NCPC 131. pantu, lūgumu par maksājuma rīkojumu iesniedz miertiesas kancelejā ar mutisku vai rakstisku paziņojumu.

Lai tā netiktu atzīta par nederīgu, prasībā ir jāietver prasītāja un atbildētāja uzvārdi, vārdi, nodarbošanās un pastāvīgās dzīvesvieta vai dzīvesvietas, paziņojums par iemeslu un pieprasīto summu, kā arī lūgums par maksājuma rīkojuma ar noteikumiem izdošanu.

Kreditoram ir jāpievieno vai jānosūta visi dokumenti, kas liecina par parāda esamību un tā apjomu, lai pārliecinātos, ka prasība ir pamatota.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tekstu salīdzināšana parāda, ka prasība par aizstāvību ir mazāka salīdzinājumā ar prasībām, kuras izskata miertiesa, jo šajā gadījumā pietiek norādīt parāda summu un izcelsmi.

Sakarā ar šo vienkāršošanu, uzņēmējdarbības aprindās ir pieejamas prasību standarta veidlapas, bet to izmantošana nav obligāta.

1.4. Palīdzība

Tiesību akti neuzliek par pienākumu tiesu izpildītājiem vai tiesām sniegt pusēm palīdzību. Taču miertiesu kancelejas ir izveidojušas prasību paraugus, kas neoficiāli ir pieejami ieinteresētajām pusēm.

1.5. Noteikumi par liecību iegūšanu

Piemērojami vispārīgie noteikumi par liecību iegūšanu.

1.6. Rakstveida vai mutiskais process

Ja parādnieks iesniedz iebilduma iesniegumu un kreditors vēlas turpināt tiesvedību, prasības atklāta izskatīšana ir obligāta.

1.7. Sprieduma saturs

Spriedumi, kas izdoti lietās par maksājuma rīkojumu, ir pakļauti tiem pašiem principiem un noteikumiem, kā spriedumi, kurus izdod parastajā tiesvedībā. 

1.8. Izdevumu atlīdzināšana

Luksemburgas tiesību akti nosaka, ka izdevumus parasti jāsedz zaudētājai pusei. Šis noteikums ir paredzēts Jaunā Civillikuma 238. pantā, kas nosaka, ka “zaudētājai pusei uzdod segt izdevumus, bet tiesa ar īpašu un pamatotu lēmumu lemj, vai sedzamas pilnībā visas izmaksas vai arī daļa izmaksu segšana ir jāpiešķir otrai pusei”. Ja uzvarētājai pusei ir radušies izdevumi par tiesvedību, tā var pieprasīt otru pusi tos atlīdzināt.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pretēji noteikumam, kas pastāv citās valstīs, instruējošā advokāta izmaksu atlīdzināšana nenotiek sistemātiski. Luksemburgas Civillikuma 238. pantā minētie "izdevumi" ietver izdevumus par tiesu izpildītajiem, ekspertiem, maksu, kas samaksāta lieciniekiem, izdevumus par tulkošanu, utt., bet ne izdevumus par advokātu.

Tomēr Jaunā Civillikuma 240. pants ļauj tiesnesim piešķirt uzvarētājai pusei naudas summu, kas paredzēta, lai segtu tiesvedības rezultātā radušos izdevumus, ieskaitot arī izdevumus par advokāta pakalpojumiem. 240. pants nosaka, ka “ja būtu netaisnīgi uzlikt vienai no pusēm pienākumu segt izdevumus, kas radušies šai pusei un kas nav iekļauti izdevumos, tiesnesis var uzdot otrai pusei veikt šo maksājumu, ja viņš to uzskata par pieņemamu”.

Ir svarīgi, ka lēmums piespriest maksājumu, nosaucot šī maksājuma apmēru, paliek tiesneša ziņā. Maksājuma rīkojumu tiesvedībā, kurā advokāta pakalpojumu izmantošana nav obligāta, daudzi tiesneši piespriež tikai simbolisku summu 50.00 € vai 75.00 € apmērā.

1.9. Apelācijas iespējas

Maksājuma rīkojumu lietās piemēro vispārīgos noteikumus. Par miertiesu izdotajiem spriedumiem var iesniegt apelāciju, ja prasības summa pārsniedz 1,250 €.

2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva (t.i., ja nav īpaša procesa nelielu prasību gadījumos), bet tomēr pastāv noteikti procesa vienkāršojumi nelielu prasību gadījumos (piem., lietās, kuru prasības summa ir zem noteikta sliekšņa vai noteikta veida tiesvedībā, neskatoties uz naudas summas apmēru), lūdzu, aprakstīt šos procesa vienkāršojumus, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz nelielu prasību procesiem, ja tie tiek izmantoti.

Nav pieejami.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste