Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Italien

Senaste uppdatering: 23-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Italien

 

Tvister om mindre värden

1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Italien?

 • Vid tvister som rör rörlig egendom till ett värde av högst 2 582,28 euro är det enligt reglerna om behörighet utifrån värdet fredsdomaren som är behörig, om inte annat föreskrivs i lag.
 • Fredsdomaren är också behörig i tvister om ersättning för skador orsakade av fordon och flytande farkoster, på villkor att tvistens värde inte överstiger 15 493,71 euro.
 • I tvister som rör följande områden är fredsdomaren alltid behörig, oavsett tvistens värde:
  1. Tvister om fastställande av gränser för fastigheter och placering av träd och häckar och efterlevnad av föreskrivna avstånd för dessa.
  2. Tvister om användning av gemensamma tjänster i flerfamiljsshus.
  3. Tvister om utsläpp av rök och värme och oväsen som överskrider acceptabel nivå.

Det är även fredsdomaren som tar sig an bestridanden som gäller beslut och betalningsförelägganden avseende administrativa böter, utom böter på mer än 15 493,71 euro och vissa allvarligare överträdelser som behandlas av domstol (se lag nr 689/1981).

I samtliga ärenden som behandlas av fredsdomare gäller principen att man förenklar så långt möjligt. Om det inte särskilt anges något annat är det det normala domstolsförfarandet som tillämpas. Det finns således inget särskilt förenklat förfarande, men man strävar efter att i görligaste mån förenkla formaliteterna vid domstolsförfaranden.

Rygg

Till börjanTill början

1.1. Förfarandets räckvidd

Det är ärendets värde som avgör om det är en fredsdomare som är behörig eller inte, men i vissa fall är det ärendets natur som är avgörande för vilken instans som är behörig. Det gäller till exempel tvister av mindre samhällelig betydelse, vilka avgörs av lokala fredsdomare.

1.2. Tillämpningen av förfarandet

Är förfarandet obligatoriskt eller frivilligt?

Det finns inget särskilt förfarande (som till exempel vid betalningsföreläggande). Fredsdomarna (som inte är skolad jurist i egentlig mening men som har ersatt de tidigare förlikningsdomarna) är behöriga i tvister som rör mindre värden eller som är av mindre samhällelig betydelse.

Det är värdet och ämnesområdet som avgör vilken instans som är behörig att döma i ett mål och behörighetsreglerna måste iakttas för att förhindra att motparten eller domaren gör invändningar av formskäl (se artikel 38 i civilprocesslagen).

Kan parterna eller domstolen besluta att omvandla ett förfarande som rör en tvist om ett mindre värde till ett ordinarie förfarande? Om ja, på vilka villkor?

Nej, det är inte möjligt på grund av att det är fråga om två olika förfaranden. Om behörighetsreglerna överträds och motparten eller domaren själv gör invändningar av formskäl (se artikel 38 i civilprocesslagen) ska domaren förklara sig obehörig och målet övergå till den instans som är behörig.

1.3. Formulär

Finns det särskilda formulär för förfarandet avseende mindre värden? Om ja, i vilket skede av förfarandet? Är det obligatoriskt att använda dem?

Rygg

Till börjanTill början

Det finns inga särskilda formulär. I de ärenden där fredsdomaren är behörig görs ansökan i form av en stämningsansökan och motparten uppmanas att inställa sig vid domstolen vid en viss tidpunkt. Ansökan kan också göras muntligen. I sådana fall görs ansökan muntligen till domaren och det åligger käranden att uppmana svaranden att inställa sig vid domstolen vid en viss tidpunkt (se artikel 316 i civilprocesslagen).

För att bestrida administrativa böter som utmätts av en fredsdomare (t.ex. vid trafikförseelser) ska ett överklagande lämnas in och överklagandet ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 22 i lag nr 689/1981.

I överklagandet ska anges domarens och parternas namn, skälen för överklagandet och dess syfte. Då man strävar efter att i görligaste mån förenkla de mål som behandlas av en fredsdomare är det fram till själva domstolsförhandlingen möjligt att i överklagandet lägga till uppgifter om vad som redan har konstaterats i målet och att lägga till nya fakta (se artikel 320 i civilprocesslagen).

1.4. Behöver jag företrädas av ett ombud?

Parterna kan själva föra sin talan i rätten i tvister vars värde inte överstiger 516,46 euro. I alla andra fall erfordras bistånd av ett ombud, om inte fredsdomaren med hänsyn till tvistens karaktär och tvistebeloppet anser sig kunna tillåta parterna att infinna sig i rätten utan ombud.

När det gäller överklaganden av administrativa böter får den som överklagar och den myndighet som utmätt böterna föra sin talan utan ombud (se artikel 23 i lag nr 1981/689).

Rygg

Till börjanTill början

I enlighet med de allmänna bestämmelserna i artikel 182 i civilprocesslagen kan domaren, förutsatt att det inte redan har fastställts en tidsfrist, förlänga förfarandet för att ge parterna möjlighet att komplettera eller korrigera dokumentationen eller rätta till brister i sin sakframställning.

1.5. Regler om bevisupptagning

Är reglerna angående bevisningen mindre strikta än vad som gäller inom ramen för det ordinarie förfarandet? Om ja, på vilket sätt?

Kraven på bevisning är inte mindre strikta. Vad gäller frågan om preklusion innebär det faktum att det inte finns några formella krav på hur talan ska väckas att det är möjligt att ta upp bevis och lägga fram dokumentation ända fram till den första domstolsförhandlingen (se artikel 320 i civilprocesslagen). Det är dessutom möjligt att skjuta upp förhandlingarna till ett annat tillfälle ifall ytterligare bevis måste läggas fram eller tas upp, men detta kan endast göras en enda gång och endast om parternas agerande gör det nödvändigt.

1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande?

Är det möjligt genomföra hela förfarandet på skriftlig väg (istället för ett muntligt förfarande där parterna hörs av domstolen)? Om ja, på vilka villkor?

Det är inte möjligt att genomföra förfarandet på enbart skriftlig väg då det åligger fredsdomaren att höra båda parterna och försöka få fram en förlikning.

Det faktum att domstolen i ett visst ärende inte hör parterna innebär inte att förfarandet måste ogiltigförklaras, utom om detta har angivits uttryckligen.

Rygg

Till börjanTill början

1.7. Domslutets verkan

Är reglerna beträffande domslutets innehåll mer flexibla än vad som gäller vid det ordinarie förfarandet? Om ja, på vilket sätt?

Nej. Det är de allmänna bestämmelserna som gäller.

1.8. Ersättning för kostnader

Finns det begränsningar för vilka kostnader som ersätts? Om ja, vilka?

Beslut om ersättning för rättegångskostnader fattas på grundval av de allmänna reglerna, dvs. den part som förlorar målet står för kostnaderna, utom i de fall då ersättning utgår på grund av att ingen av parterna vinner eller det finns andra giltiga skäl.

Kostnaderna beräknas utifrån en fast taxa som tar hänsyn till vilken typ av mål det är fråga om och dess värde.

1.9. Överklagande

Är det omöjligt att överklaga eller är möjligheterna att överklaga begränsade?

Genom lagdekret nr 40/2006 ändrades reglerna för överklagande av domslut som fattas av en fredsdomare på grundval av skälighet (tvister med ett värde upp till 1 100 euro) såtillvida att sådana domslut endast kan överklagas för att göra gällande att processrättsliga regler, konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de grundläggande principerna på området har kränkts.

Detta nya system tillämpas på domslut som avges från och med den 2 mars 2006 (artikel 27 i lagdekret 2006/40).

Domslut på grundval av skälighet som har fattats före det datumet kan överklagas vid kassationsdomstol, men endast om det är fråga om domslut som avser överträdelser av processrättsliga regler, konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de grundläggande principerna på området eller om det inte finns någon grund för domslutet eller om grunden för domslutet bara är skenbar. En fredsdomares domslut avseende administrativa böter kan inte överklagas på vanlig väg, utan bara vid kassationsdomstol.

Alla andra domslut som uttalas av en fredsdomare kan överklagas enligt det ordinarie förfarandet.

1.10. Kompletterande upplysningar

Se de sidor som avser rättssystemets uppbyggnad, domstolarnas behörighet och väckande av talan vid domstol.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Italien - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket