Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Taliansko

Posledná úprava: 05-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Taliansko

 

Konanie o vydanie platobného rozkazu

1. Existencia konania o vydanie platobného rozkazu

Existuje zjednodušené konanie osobitne pre vymáhanie pohľadávok, v prípade ktorých je nepravdepodobné, že budú spochybnené dlžníkom (konanie o vydanie platobného rozkazu)?

Áno. Ide o skrátené konanie, ktoré sa môže spochybniť alebo odložiť. Musí byť k dispozícii suma, t. j. musí byť známa výška sumy. Musí sa predložiť písomný dôkaz o pohľadávke. Postačí akýkoľvek dokument, a to aj vtedy, ak nemá absolútnu dôkaznú hodnotu (napríklad, obchodná faktúra sa považuje za dôkazný dokument). Ak sa súd, ktorý prerokúva pohľadávku (zmierovací sudca alebo všeobecný súd v závislosti od hodnoty pohľadávky), domnieva, že je dostatočne podložená, prikáže dlžníkovi, aby zaplatil sumu do 40 dní od oznámenia (nárokujúcou stranou), musí však upozorniť, že odvolanie sa môže podať v rámci tej istej lehoty a že ak sa odvolanie nepodá, rozkaz sa stáva právoplatným a vykonateľným.

Ak strana, ktorej sa vydal rozkaz, napadne rozkaz, vec sa prerokúva v rámci štandardného konania.

1.1. Rozsah konania

a) Aké druhy pohľadávok sú oprávnené (napríklad, iba peňažné pohľadávky, iba pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy, atď.)?

Konanie sa vzťahuje na peňažné pohľadávky veriteľov alebo pohľadávky týkajúce sa konkrétneho množstva zameniteľných tovarov alebo pohľadávky kohokoľvek, kto má právo získať osobitný hnuteľný majetok.

back

HoreHore

b) Existuje horná hranica hodnoty pohľadávky?

Nie.

c) Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie konania o vydanie platobného rozkazu je dobrovoľné. Veritelia alebo osoby s právom prijať osobitný hnuteľný majetok môžu vždy podať štandardnú žalobu.

d) Môže sa toto konanie použiť v prípade, že odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno. Vyhláškou č. 231/2002 sa zrušilo ustanovenie, ktoré zakazovalo konanie o vydanie platobného rozkazu v prípade, že sa oznámenie muselo doručiť odporcovi mimo Talianska alebo mimo území pod správou Talianska.

1.2. Príslušný súd

Na ktorý súd je potrebné sa obrátiť za účelom získania platobného rozkazu? Podlieha konanie o vydanie platobného rozkazu všeobecným pravidlám o príslušnosti súdov alebo sa na toto konanie vzťahujú osobitné pravidlá?

Konanie o vydanie platobného rozkazu podlieha všeobecným pravidlám o príslušnosti súdov, ktoré sú založené na hodnote a miestnej príslušnosti.

Prípady týkajúce sa hnuteľného majetku s hodnotou nad 2 582,28 EUR prerokúva zmierovací sudca. V prípade vyšších súm prípad prerokúva súdny dvor, ktorému predsedá samosudca.

Pohľadávky týkajúce sa poplatkov za právne služby, mimosúdne služby alebo úhrad odmien advokátov, exekútorov alebo ďalších osôb, ktoré poskytli služby v priebehu súdneho konania, posudzuje súd, ktorý prerokoval pohľadávku veriteľa.

back

HoreHore

Podľa paragrafu 637 Občianskeho súdneho poriadku môžu o platobné rozkazy proti svojim vlastným klientom požiadať aj advokáti a notári, a to na príslušnom súde podľa hodnoty ich pohľadávky v mieste sídla advokátskej komory, ktorej sú členmi.

1.3. Formálne požiadavky

Aké sú formálne požiadavky na podanie návrhu o vydanie platobného rozkazu?

a) Je použitie štandardizovaného formulára povinné?

Nie, neexistuje žiadny osobitný formulár. Navrhovateľ môže podať návrh, ktorá môže byť vypracovaná vo forme zhrnutia, pokiaľ sú k nej pripojené písomnosti požadované v paragrafoch 634, 635 a 636 Občianskeho súdneho poriadku.

b) Je potrebné zastupovanie advokátom?

V prípade, že hodnota prípadu nepresahuje 516,46 EUR, strany nemusia byť pri dostavení sa pred zmierovacieho sudcu zastupované advokátom. Zmierovací sudca môže povoliť, aby sa strany zastupovali samé, aj vtedy, ak príslušná suma je vyššia, ale prípad stále spadá pod jeho príslušnosť. Strany musia byť zastupované advokátmi pred súdnym dvorom.

Strany oprávnené obhajovať sa pred súdom samé môžu vystupovať ako strany sporu osobne a nemusia vymenovať ďalšieho obhajcu.

c) Ako podrobne je potrebné opísať dôvod pohľadávky?

Opis nemusí byť podrobný. V návrhu musia byť uvedené dôvody pohľadávky, ale môžu sa uviesť vo forme zhrnutia.

d) Musí sa predložiť písomný dôkaz o spornej pohľadávke? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Vyžaduje sa písomný dôkaz. Na účely platobných rozkazov však dôkazom môže byť akákoľvek písomnosť, bez ohľadu na to, či ju vypracoval dlžník alebo tretia strana, za predpokladu, že sa súd domnieva, že preukazuje oprávnenosť pohľadávky.

back

HoreHore

Za vhodný dôkaz sa považujú tieto písomnosti: poistné zmluvy, súkromne dané jednostranné prísľuby a telegramy. V prípade obchodných pohľadávok sa ako vhodný dôkaz môžu predložiť hodnoverné výpisy z účtov týkajúce sa dodania tovaru a prevodu peňazí alebo služieb poskytnutých osobám, ktoré nevykonávajú obchodné činnosti. Vhodným dôkazom sú aj obchodné faktúry, ale ak sa pohľadávka spochybní, nepovažujú sa za písomnosti, ktoré poskytujú dôkaz o veci strany, ktorá ich vystavila.

K pohľadávkam týkajúcim sa poplatkov za právne služby, mimosúdne služby alebo úhrady odmien advokátov, exekútorov alebo ďalších osôb, ktoré poskytli služby počas súdneho konania, t. j. poplatky a úhrady splatné notárom alebo poskytovateľom ďalších nezávislých služieb, musí byť pripojený súpis súdnych výdavkov podpísaný navrhovateľom a stanovisko príslušných profesijných združení.

Na pohľadávky štátu alebo štátnych orgánov sa vzťahujú osobitné pravidlá.

1.4. Zamietnutie návrhu

Za akých okolností sa návrh o vydanie platobného rozkazu zamietne? Skúma súd dôkazy podporujúce pohľadávku predtým, než vydá platobný rozkaz?

Súd zamietne návrh, ak sa domnieva, že predložené písomnosti nedokazujú pohľadávku.

Pred vynesením rozhodnutia však súd môže, ak sa domnieva, že návrh nie je dostatočne odôvodnený, dať pokyn súdnemu úradníkovi, aby vyzval strany, aby predložili primerané dôkazy. Ak navrhovateľ neodpovie alebo stiahne návrh alebo ak sa návrh nemôže uznať, súd ho zamietne odôvodneným rozhodnutím.

back

HoreHore

V takýchto prípadoch sa návrh môže znovu podať, a to i prostredníctvom štandardného postupu.

1.5. Odvolanie

Môže sa navrhovateľ odvolať proti zamietnutiu svojho návrhu?

Nie. Zamietnutie nemožno napadnúť prostredníctvom riadneho alebo mimoriadneho opravného prostriedku.

1.6. Podanie odporu

V prípade, že sa návrh o vydanie platobného rozkazu uzná, za ako dlho musí strana, ktorej bol vydaný platobný rozkaz, napadnúť pohľadávku? Aké sú formálne požiadavky?

Ak súd uzná návrh, vydá platobný rozkaz, ktorý sa musí doručiť odporcom v Taliansku do 60 dní od vydania rozhodnutia a vo všetkých ostatných prípadoch do 90 dní. V prípade, že sa oznámenie nedoručí v stanovenej lehote alebo sa vôbec nedoručí, strana, ktorá nebola informovaná, môže požiadať súd, aby vyhlásil rozkaz za neplatný.

Súd nariadi druhej strane, aby zaplatila dlžnú sumu alebo odovzdala vec alebo určitý počet vecí do 40 dní od oznámenia rozkazu, ale musí upozorniť, že odvolanie sa môže podať v tej istej lehote a že ak sa odvolanie nepodá, rozhodnutie sa vykoná.

V riadne odôvodnených prípadoch sa lehota môže skrátiť na 10 dní alebo predĺžiť na 60 dní.

Ak odporca žije v inej krajine EÚ, lehota je 50 dní a môže sa skrátiť na 20 dní. Ak odporca žije v inej krajine, lehota je 60 dní, ale nemôže sa skrátiť na menej ako 30 dní, ani predĺžiť na viac ako 120 dní.

Proti platobnému rozkazu možno namietať na súde, ktorý ho vydal, na základe písomnosti, ktorou sa začalo konanie, pričom navrhovateľ musí byť o tejto skutočnosti informovaný zaslaním oznámenia na adresu uvedenú v návrhu.

back

HoreHore

Súd vydá súdnemu úradníkovi pokyn, aby zaznamenal túto skutočnosť do pôvodného rozkazu.

1.7. Účinok podania odporu

Čo sa stane, ak odporca napadne pohľadávku v požadovanej lehote? Začne sa štandardné konanie automaticky alebo iba na základe návrhu strán?

Odvolanie je podnetom na začatie riadneho nezávislého konaniu, ktoré je zamerané na potvrdenie existencie pohľadávky, ktorú sa navrhovateľ pokúsil vymôcť prostredníctvom platobného rozkazu. Minimálna lehota pred dostavením sa na súd sa skracuje na polovicu.

Súd musí rozhodnúť o pohľadávke vymáhanej prostredníctvom platobného rozkazu na základe prijatých dôkazov, a v prípade, že pohľadávka je odôvodnená, musí uznať návrh, a to aj vtedy, ak bol rozkaz vydaný nesprávne.

1.8. Účinok nepodania odporu

Čo sa stane, ak odporca nenapadne pohľadávku v stanovenej lehote?

a) Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak odporca nenapadne rozhodnutie, platobný rozkaz sa stáva vykonateľným.

Ak sa v stanovenej lehote nepredloží vyjadrenie alebo ak sa odporca nedostaví na súd, súd, ktorý vydal rozkaz, ho vyhlási za vykonateľný, a to aj v reakcii na ústny návrh navrhovateľa.

V prípade, že sa vyjadrenie predloží po lehote stanovenej zákonom, alebo v prípade, že odporca sa dostaví na súd neskoro alebo sa na súd nedostaví, súd vyhlási odpor za neprípustný alebo oneskorený, v dôsledku čoho sa napadnutá pohľadávka stane vykonateľnou.

back

HoreHore

b) Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odpor sa môže podať proti rozhodnutiu v súlade so štandardnými pravidlami.

V prípade, že výška pohľadávky je menej ako 1 100,00 EUR a zmierovací sudca vydal rozhodnutie pred 2. marcom 2006, odvolanie sa môže podať na kasačnom súde iba vtedy, ak boli porušené pravidlá Spoločenstva, ústavné alebo procesné pravidlá, alebo, keďže sa rozsudok týka nároku, boli porušené zásady tvoriace podstatu samotnej veci.

Reformou, ktorá sa nedávno zaviedla legislatívnou vyhláškou č. 40 z roku 2006, sa zmenili a doplnili pravidlá o spochybnení rozsudkov vo veci nárokov, ktoré povoľujú podanie odvolaní iba vtedy, ak boli porušené procesné pravidlá, ústavné právo alebo právo Spoločenstva alebo zásady tvoriace podstatu samotnej veci. Nové pravidlá sa vzťahujú na všetky rozsudky vynesené od 2. marca 2006 (paragraf 27).

Zdroje právnych predpisov: Paragrafy 633 až 656 Občianskeho súdneho poriadku

Užitočné odkazy: www.giustizia.it English - français - italiano

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 05-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo