Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Taliansko

Posledná úprava: 05-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Taliansko

 

OBSAH

Konanie o vydanie platobného rozkazu Konanie o vydanie platobného rozkazu
1. Existencia konania o vydanie platobného rozkazu 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké druhy pohľadávok sú oprávnené (napríklad, iba peňažné pohľadávky, iba pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy, atď.)? a)
b) Existuje horná hranica hodnoty pohľadávky? b)
c) Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné? c)
d) Môže sa toto konanie použiť v prípade, že odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je použitie štandardizovaného formulára povinné? a)
b) Je potrebné zastupovanie advokátom? b)
c) Ako podrobne je potrebné opísať dôvod pohľadávky? c)
d) Musí sa predložiť písomný dôkaz o spornej pohľadávke? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz? d)
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Podanie odporu 1.6.
1.7. Účinok podania odporu 1.7.
1.8. Účinok nepodania odporu 1.8.
a) Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu? b)
Konanie vo veciach pohľadávok s nízkou hodnotou Konanie vo veciach pohľadávok s nízkou hodnotou
1. Osobitné konanie v prípade pohľadávok s nízkou hodnotou 1.
1.1. Rozsah konania, prahová hodnota 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá vykonávania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.
1.10. Ďalšie informácie 1.10.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo