Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Italië

Laatste aanpassing: 15-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Italië

 

Bevel tot betaling

1. Bestaat er een betalingsbevelprocedure?

Bestaat er een procedure van rechterlijk bevel tot betaling voor gevallen waarin het aannemelijk is dat de schuldenaar de vordering niet zal betwisten (een betalingsbevelprocedure)?

Ja. Het gaat om een verkorte procedure, die kan worden aangevochten of opgeschort. Het bedrag dient bekend te zijn en er dient schriftelijk bewijs van de vordering te worden overlegd. Ieder stuk volstaat hiervoor, ook als het geen absolute bewijskracht heeft. Zo wordt een zakelijke factuur als bewijs aanvaard. Indien het gerecht dat de vordering behandelt (de vrederechter of een gewoon gerecht, afhankelijk van de waarde van de vordering) deze gegrond acht, zal het de schuldenaar bevelen binnen 40 dagen na kennisgeving door de eiser te betalen, waarbij het dient aan te geven dat binnen dezelfde periode beroep kan worden ingesteld, bij gebreke waarvan het vonnis in kracht van gewijsde gaat.

Indien de schuldenaar in de verkorte procedure het vonnis aanvecht, wordt de zaak in een gewone procedure behandeld.

1.1. Toepassingsgebied van de procedure 

a) Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure?

De procedure is van toepassing op vorderingen van schuldeisers aan wie een geldbedrag of een bepaalde hoeveelheid van dezelfde soort goederen verschuldigd is, alsmede eenieder die gerechtigd is tot de ontvangst van een bepaalde roerende zaak.

b) Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Nee.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Het gebruik van de betalingsbevelprocedure is facultatief. Schuldeisers of personen die gerechtigd zijn tot de ontvangst van een bepaalde roerende zaak kunnen te allen tijde een normale procedure aanhangig maken.

d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Ja. Middels Wetgevend Besluit nr. 231/2002 is de bepaling ingetrokken die betalingsbevelprocedures verbood waarbij kennisgeving aan de verweerder diende plaats te vinden buiten Italië of de gebieden onder Italiaans bestuur.

1.2. Bevoegde gerecht

Tot welk gerecht moet een schuldeiser zich wenden om een betalingsbevel te verkrijgen? Gelden voor een de betalingsbevelprocedure de algemene bevoegdheidsregels of gelden er afwijkende regels?

Op de betalingsbevelprocedure zijn de normale bevoegdheidsregels van toepassing, die zijn gebaseerd op de waarde van de vordering en de territoriale bevoegdheid.

Zaken die betrekking hebben op roerende zaken waarvan de waarde de € 2.582,28 niet te boven gaat, worden door de vrederechter behandeld. Bij grotere bedragen wordt de zaak behandeld door een vredegerecht met een alleensprekende rechter.

Vorderingen die betrekking hebben op vergoedingen voor juridische bijstand, buitengerechtelijke diensten of de vergoeding van de kosten van advocaten, deurwaarders of enige andere persoon die diensten heeft verleend in het kader van een juridische procedure worden onderzocht door het gerecht dat de vordering van de schuldeiser behandelt.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Art. 637 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt dat advocaten en notarissen ook betalingsbevelen tegen hun cliënten mogen aanvragen bij het gerecht dat bevoegd is inzake de waarde van de vordering op de plaats van de orde van advocaten waarvan zij lid zijn.

1.3. Vormvoorwaarden

Welke vormvoorwaarden gelden er voor het aanvragen van een betalingsbevel?

a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht?

Nee, er is geen speciaal formulier. De eiser kan een aanvraag indienen, dat verkort mag worden opgesteld, mits vergezeld van de stukken die zijn vereist ingevolge artt. 634, 635 en 636 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

b) Moet ik vertegenwoordigd worden door een advocaat?

Als de waarde van een vordering niet meer bedraagt dan € 516,46 behoeven de partijen zich niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen wanneer ze voor een vrederechter verschijnen. Ook als het in het geding zijnde bedrag hoger is, kan de vrederechter de partijen toestaan hun eigen proces te voeren, mits de zaak nog binnen de bevoegdheid van de vrederechter valt. Voor een gerechtelijke instantie moeten de partijen zich door advocaten laten vertegenwoordigen.

Partijen die voldoende gekwalificeerd zijn om zelf op te treden, behoeven geen raadsman in de arm te nemen.

c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

De beschrijving hoeft niet zeer gedetailleerd te zijn. In de aanvraag moet de grondslag van de vordering worden genoemd, maar die mag verkort worden opgenomen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Er wordt schriftelijk bewijs verlangd. Om een betalingsbevel te verkrijgen kan echter ieder stuk als bewijs dienen, of het nu van de schuldenaar of van een derde afkomstig is, mits de rechter oordeelt dat het de gegrondheid van de vordering aantoont.

Als geschikt bewijs worden beschouwd polissen, eenzijdige onderhandse beloften en telegrammen. In het geval van zakelijke vorderingen kan geschikt bewijs worden gevormd door authentieke uittreksels van een administratie in verband met de levering van goederen en geld of in verband met diensten verleend aan personen die geen bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Ook zakelijke facturen kunnen als geschikt bewijs dienen, maar indien de vordering wordt betwist, worden deze niet aanvaard als onderbouwing van de vordering van de uitreiker ervan.

Bij vorderingen in verband met vergoedingen voor juridische dienstverlening, buitengerechtelijke dienstverlening of vergoedingen voor advocaten, deurwaarders of ieder ander die in het kader van een gerechtelijke procedure diensten heeft verleend, zoals vergoedingen aan notarissen of leveranciers van andere freelancediensten, dient de eiser een kostenoverzicht te overleggen, vergezeld van de opinie van de betreffende beroepsvereniging.

Voor vorderingen van de Staat of overheidsinstanties gelden bijzondere regels.

1.4. Afwijzing van het verzoek

Wanneer wordt een verzoek voor een betalingsbevel afgewezen? Onderzoekt de rechter het bewijs dat ter onderbouwing van de vordering dient alvorens een betalingsbevel af te geven?

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechter wijst het verzoek af indien hij van mening is dat de overlegde stukken de vordering niet staven.

Mocht de rechter echter van mening zijn dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd, dan kan hij alvorens te beslissen de griffier opdragen om de partijen te verzoeken behoorlijk bewijs te leveren. Indien de eiser daarop niet reageert of het verzoek intrekt, of indien het verzoek niet ontvankelijk is, wijst de rechter het af onder opgave van redenen.

In een dergelijk geval kan het verzoek opnieuw worden ingediend, ook middels een gewone procedure.

1.5. Hoger beroep (rechtsmiddel)

Kan een schuldeiser in rechte opkomen tegen een afwijzing van zijn verzoek?

Nee. Tegen de afwijzing staat geen gewoon beroep of cassatieberoep open.

1.6. Aanvechten van de beslissing

Indien het verzoek om een betalingsbevel wordt toegewezen, hoe lang is dan de termijn waarbinnen de schuldenaar de vordering kan betwisten? Welke vormvereisten gelden er?

Indien de rechter een verzoek in behandeling neemt, wordt een betalingsbevel afgegeven dat binnen 60 dagen aan verweerders in Italië dient te worden betekend en binnen 90 dagen in alle andere gevallen. Indien binnen deze termijn betekening niet plaatsvindt kan de niet-betekende partij de rechter vragen het bevel te vernietigen.

Het gerecht beveelt de wederpartij tot betaling van het verschuldigde bedrag of tot overdracht van het goed of de goederen binnen 40 dagen na betekening van het bevel, maar moet daarbij aangeven dat binnen dezelfde termijn in beroep kan gaan, bij gebreke waarvan het bevel in kracht van gewijsde gaat.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien hiervoor gegronde redenen zijn, kan deze termijn worden verkort tot 10 dagen of verlengd tot 60 dagen.

Indien de verweerder in een andere EU-lidstaat woont, bedraagt de termijn 50 dagen en kan deze worden verkort tot 20 dagen. De termijn voor verweerders buiten de EU is 60 dagen. Deze kan niet verder worden verkort dan tot 30 dagen of verder worden verlengd dan tot 120 dagen.

Het bevel kan voor het gerecht dat het heeft uitgegeven, worden aangevochten middels een stuk waarmee een procedure wordt aangespannen, dat eveneens aan de eiser dient te worden gezonden, op het adres dat in het verzoekschrift is vermeld.

De rechter verzoekt de griffie van dit feit op het oorspronkelijke bevel aantekening te maken.

1.7. Gevolgen van de aanvechting van de schuldvordering

Wat gebeurt er als de verweerder de vordering binnen de gestelde termijn betwist? Wordt er automatisch een gewone gerechtelijke procedure gestart of gebeurt dit alleen op verzoek van de partijen?

Een beroep mondt uit in een gewone kennisnemingsprocedure, waarin het bestaan wordt vastgesteld van de vordering die de eiser middels het betalingsbevel heeft getracht geldend te maken. De minimumtermijn voordat de partijen verschijnen, wordt hierbij gehalveerd.

De rechter beslist op basis van het aangevoerde bewijs omtrent de vordering en indien deze gerechtvaardigd is, dient hij het verzoek te aanvaarden, zelfs indien het bevel onterecht was afgegeven.

1.8. Gevolgen van niet-aanvechting

Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Indien de verweerder de beslissing niet aanvecht, wordt het bevel uitvoerbaar.

Indien binnen de gestelde termijn geen verweer wordt ingediend of de verweerder niet of niet tijdig verschijnt, verklaart het gerecht dat het bevel heeft afgegeven het uitvoerbaar, ook op een mondeling verzoek daartoe van de eiser.

Indien na het verstrijken van de wettelijke termijn een verweer wordt ingediend of de verweerder niet of niet tijdig verschijnt, verklaart het gerecht het beroep niet-ontvankelijk, met als gevolg dat het bestreden bevel uitvoerbaar wordt.

b) Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Tegen deze beslissing staat beroep open volgens de gewone regels.

Indien de waarde van de vordering minder bedraagt dan € 1 100,00 en de vrederechter vóór 2 maart 2006 uitspraak heeft gedaan, kan slechts bij het Hof van Cassatie in beroep worden gegaan indien sprake is van inbreuk op Gemeenschapsregels, grondwettelijke regels of vormregels of, indien is beslist naar billijkheid, op de beginselen die aan de materiële inhoud van de zaak ten grondslag liggen.

Met de recentelijk doorgevoerde hervorming middels Wetgevend Besluit nr. 40 van 2006 zijn de regels gewijzigd die betrekking hebben op het betwisten van uitspraken die zijn gedaan naar billijkheid, zodat beroep nog uitsluitend openstaat indien sprake is van inbreuk op Gemeenschapsregels, grondwettelijke regels of vormregels of op de beginselen die aan de materiële inhoud van de zaak ten grondslag liggen. De nieuwe regels gelden voor alle uitspraken gedaan vanaf 2 maart 2006 (art. 27).

Bronnen van wetgeving: artt. 633-656 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Nuttige links: www.giustizia.it English - français - italiano

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Italië - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 15-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk