Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Italija

Naujausia redakcija: 05-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Italija

 

Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros

1. Mokėjimo vykdomojo rašto procedūra

Ar yra nustatyta konkreti supaprastinta procedūra reikalavimams, kurių, tikėtina, skolininkas neginčys, patenkinti (mokėjimo vykdomojo rašto procedūra)?

Taip. Tai yra supaprastinta procedūra, kurią galima ginčyti arba atidėti. Suma turi būti nustatyta, t. y. dydis turi būti žinomas. Turi būti pateikiami rašytiniai reikalavimo įrodymai. Užteks bet kokio dokumento, net jeigu jis neturi visiškos įrodomosios vertės (pvz., komercinė sąskaita laikoma įrodymu). Jeigu, teismo (taikos teisėjo arba bendrosios kompetencijos teismo – tai priklauso nuo ieškinio vertės) manymu, nagrinėjamas reikalavimas pagrįstas, jis nurodo skolininkui per 40 dienų nuo pranešimo (ieškovo iniciatyva) sumokėti sumą, tačiau teismas turi informuoti, kad per tą patį terminą galima paduoti skundą ir kad nepadavus skundo teismo sprendimas įsiteisės ir taps vykdytinu.

Jeigu pralaimėjusi šalis ginčija sprendimą, byla nagrinėjama įprasta tvarka.

1.1. Procedūros taikymo sritis

a) Kokių rūšių reikalavimus galima pateikti (pvz., tik piniginius reikalavimus, tik iš sutarčių kylančius reikalavimus ir t. t.)?

Procedūra taikoma kreditorių reikalavimams, pagal kuriuos turi būti sumokami pinigai arba perduodamas konkretus kiekis pakeičiamų prekių, arba bet kurio kito asmens, kuris turi teisę gauti konkretų kilnojamąjį turtą, reikalavimams.

b) Ar yra nustatyta viršutinė reikalavimo vertės riba?

Ne.

back

viršųviršų

c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Mokėjimo vykdomojo rašto procedūra nėra privaloma. Kreditoriai arba asmenys, turintys teisę gauti konkretų kilnojamąjį turtą, visada gali pareikšti reikalavimą įprasta tvarka.

d) Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip. Įstatymo dekretu Nr. 231/2002 panaikinta nuostata, pagal kurią buvo draudžiama taikyti mokėjimo vykdomojo rašto procedūrą, kai pranešimas atsakovui turėjo būti įteiktas už Italijos ribų arba Italijai nepavaldžiose teritorijose.

1.2. Kompetentingas teismas

Į kurį teismą reikia kreiptis norint gauti mokėjimo vykdomąjį raštą? Ar mokėjimo vykdomojo rašto procedūrai taikomos bendrosios ar specialios teismingumo taisyklės?

Mokėjimo vykdomojo rašto procedūrai taikomos bendrosios rūšinio ir teritorinio teismingumo taisyklės.

Bylas, susijusias su kilnojamuoju turtu, kurio vertė neviršija 2 582,28 EUR, nagrinėja taikos teisėjas. Kai sumos yra didesnės, bylą nagrinėja bendrosios kompetencijos teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.

Ieškinius, susijusius su bylinėjimosi išlaidomis, neteisminėmis paslaugomis arba advokatų, antstolių arba bet kurių kitų asmenų, suteikusių paslaugas teismo proceso metu, išlaidų atlyginimu, nagrinėja teismas, kuris nagrinėjo kreditoriaus ieškinį.

Pagal Civilinio proceso kodekso 637 straipsnį advokatai ir notarai taip pat gali kreiptis dėl mokėjimo vykdomojo rašto savo klientų atžvilgiu į teismą, turintį jurisdikciją pagal jų ieškinio vertę, Advokatų tarybos, kurios nariai jie yra, būstinės vietoje.

back

viršųviršų

1.3. Formalūs reikalavimai

Kokie formalūs reikalavimai taikomi prašymui išduoti mokėjimo vykdomąjį raštą?

a) Ar privaloma naudoti standartinę formą?

Ne, specialios formos nėra. Ieškovas gali pateikti prašymą, kuris gali būti surašytas santraukos forma, tačiau turi pridėti dokumentus, kurių reikalaujama pagal Civilinio proceso kodekso 634, 635 ir 636 straipsnius.

b) Ar būtina turėti advokatą?

Jei šalių ieškinio vertė neviršija 516,46 EUR, turėti advokatą nebūtina, kai bylą nagrinėja taikos teisėjas. Taikos teisėjas taip pat gali leisti šalims pačioms vesti bylą, net jeigu ginčijama suma yra didesnė, tačiau byla vis dar priklauso taikos teisėjo jurisdikcijai. Bendrosios kompetencijos teisme šalims turi atstovauti advokatai.

Šalys, kurios turi teisę pačios pateikti atsiliepimą į ieškinį, gali pačios vesti bylą, ir nėra būtina turėti advokatą.

c) Kaip išsamiai reikia aprašyti ieškinio pagrindą?

Labai išsami informacija nėra būtina. Prašyme turi būti nurodytos ieškinio priežastys, tačiau tai galima padaryti santraukos forma.

d) Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokius dokumentus reikia pateikti kaip įrodymus?

Rašytiniai įrodymai būtini. Tačiau mokėjimo vykdomojo rašto procedūroje bet koks dokumentas gali būti laikomas įrodymu, nepaisant to, ar jis priklauso skolininkui, ar trečiajai šaliai, jeigu teismas mano, kad juo įrodomas ieškinio teisėtumas.

back

viršųviršų

Toliau nurodyti dokumentai laikomi tinkamais įrodymais: polisai, privatūs vienašaliai pasižadėjimai ir telegramos. Jei yra pareikštas komercinis reikalavimas, tinkamais įrodymais gali būti autentiški buhalterinės apskaitos išrašai, susiję su prekių tiekimu ir atliktais mokėjimais arba paslaugų suteikimu privatiems asmenims. Komercinės sąskaitos taip pat yra tinkami įrodymai, tačiau jeigu reikalavimas ginčijamas, jos nėra laikomos pakankamais prašymą pateikusios šalies įrodymais.

Prie ieškinių, susijusių su bylinėjimosi išlaidomis, neteisminėmis paslaugomis arba advokatų, antstolių ar kurio nors kito nagrinėjant bylą paslaugas suteikusio asmens išlaidų atlyginimu, t. y. notarams arba kitiems laisvųjų profesijų atstovams priklausantys mokesčiai arba atlyginimai, turi būti pridedamos ieškovo pasirašytos atsiskaitymą patvirtinančios sąskaitos ir atitinkamos profesinės asociacijos išvada.

Valstybės arba valstybinės institucijų ieškiniams taikomos specialios taisyklės.

1.4. Prašymo atmetimas

Kokiomis sąlygomis prašymas dėl mokėjimo vykdomojo rašto atmetamas? Ar teismas prieš išduodamas mokėjimo vykdomąjį raštą nagrinėja ieškinį pagrindžiančius įrodymus?

Teismas atmeta prašymą, kai, jo manymu, pateikti dokumentai neįrodo reikalavimo.

Tačiau prieš priimdamas sprendimą teismas, jeigu nustato, kad prašymas nepakankamai pagrįstas, gali nurodyti teismo sekretoriui iškviesti šalis, kad šios pateiktų tinkamus įrodymus. Jeigu ieškovas neatsako ar atsiima prašymą arba jeigu prašymo negalima priimti, teismas atmeta jį, priimdamas motyvuotą sprendimą.

back

viršųviršų

Tokiais atvejais prašymą galima pateikti pakartotinai, įskaitant galimybę pateikti įprasta tvarka.

1.5. Apeliacinis skundas

Ar ieškovai gali apeliacine tvarka apskųsti jų prašymų atmetimą?

Ne. Prašymo atmetimo negalima ginčyti paduodant įprastą apeliacinį skundą arba kasacine tvarka.

1.6. Prieštaravimas

Kai prašymas dėl mokėjimo vykdomojo rašto patenkinamas, per kiek laiko asmuo, kuris turi sumokėti, gali ginčyti ieškinį? Kokie oficialūs reikalavimai taikomi?

Jeigu teismas patenkina prašymą, jis išduoda mokėjimo vykdomąjį raštą, kuris Italijoje esantiems atsakovams turi būti įteiktas per 60 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o visais kitais atvejais - per 90 dienų. Kai pranešimas neįteikiamas per nustatytą terminą arba iš viso neįteikiamas, šalis, kuriai nebuvo pranešta, gali prašyti teismo pripažinti vykdomąjį raštą negaliojančiu.

Teismas nurodo kitai šaliai sumokėti priklausančią mokėti sumą arba perduoti daiktą ar daiktų kiekį per 40 dienų nuo pranešimo apie vykdomąjį raštą, tačiau teismas turi informuoti, kad per tą patį terminą galima paduoti skundą ir kad nepadavus skundo vykdomasis raštas bus įvykdytas.

Jeigu tam yra pagrįsta priežastis, terminas gali būti sutrumpintas iki 10 dienų arba pratęstas iki 60 dienų.

Jeigu atsakovas gyvena kitoje ES šalyje, galutinis terminas yra 50 dienų ir gali būti sutrumpintas iki 20 dienų. Jeigu atsakovas gyvena kitoje šalyje, terminas yra 60 dienų, tačiau jo negalima sutrumpinti iki mažiau nei 30 dienų arba pratęsti iki daugiau nei 120 dienų.

back

viršųviršų

Vykdomąjį raštą galima ginčyti jį išdavusiame teisme pateikus dokumentą, kuriuo iškeliama byla, apie tai pranešant ieškovui prašyme nurodytu adresu.

Teismas nurodo teismo raštinei pažymėti šį faktą sprendimo originale.

1.7. Prieštaravimo pasekmės

Kokių pasekmių kyla, jeigu atsakovas ieškinį ginčija laiku? Ar įprasta procedūra pradedama automatiškai ar tik esant šalių prašymui?

Apskundimas yra pagrindas pradėti įprastą nepriklausomą bylos nagrinėjimo procedūrą, kuria siekiama konstatuoti reikalavimą, kurio patenkinimo ieškovas siekė naudodamasis mokėjimo vykdomuoju raštu. Minimalus kvietimo į teismą terminas sutrumpinamas perpus.

Teismas sprendimą dėl reikalavimo, vykdomo naudojantis mokėjimo vykdomuoju raštu, turi priimti remdamasis surinktais įrodymais, o kai reikalavimas pagrįstas, jis turi patenkinti prašymą, net jeigu vykdomasis raštas nebuvo teisingai išduotas.

1.8. Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Kokių pasekmių kyla, jeigu atsakovas neginčija reikalavimo laiku?

a) Ką reikia padaryti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Jeigu atsakovas neginčija sprendimo, vykdomasis raštas tampa vykdytinu.

Jeigu per nustatytą terminą nepareiškiamas prieštaravimas arba jeigu atsakovas neatvyksta į teismą, vykdomąjį raštą priėmęs teismas paskelbs jį vykdytinu, net atsakydamas į žodinį ieškovo prašymą.

Kai prieštaravimas pateikiamas praėjus įstatyme nustatytam terminui arba kai atsakovas į teismą atvyksta per vėlai ar iš viso neatvyksta, teismas pripažįsta prieštaravimą nepriimtinu arba negaliojančiu, ir dėl to ginčijamas vykdomasis raštas taps vykdytinas.

b) Ar šis sprendimas yra galutinis ar atsakovas gali šį sprendimą apskųsti?

Sprendimą galima apskųsti a pagal įprastas taisykles.

Jeigu ieškinio vertė mažesnė nei 1 100 EUR, o taikos teisėjas sprendimą priėmė iki 2006 m. kovo 2 d., skundą kasaciniam teismui galima paduoti tik jeigu buvo pažeistos Bendrijos, konstitucinės ar procesinės normos arba jeigu teismo sprendimas priimtas pagal teisingumo teisę, kai buvo pažeisti bylos esmę pagrindžiantys principai.

2006 m. įstatymo dekretu Nr. 40 buvo įgyvendinta reforma, kuria pakeistos pagal teisingumo teisę priimto sprendimo apskundimo nuostatos, pagal kurias skundą leidžiama paduoti tik jeigu buvo pažeistos procesinės normos, konstitucinė arba Bendrijos teisė arba bylos esmę pagrindžiantys principai. Naujosios nuostatos taikomos visiems sprendimams, priimtiems po 2006 m. kovo 2 d. (27 straipsnis).

Teisės aktų šaltiniai: Civilinio proceso kodekso 633-656 straipsniai

Naudingos nuorodos: www.giustizia.it English - français - italiano

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė