Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Itaalia

Viimati muudetud: 05-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Itaalia

 

Maksekäsu kiirmenetlus

1. Maksekäsu kiirmenetluse olemasolu

Kas selliste nõuete jaoks, mida võlgnik tõenäoliselt ei vaidlusta, on olemas spetsiaalne lihtmenetlus (maksekäsu kiirmenetlus)?

Jah. See on lihtmenetlus, mille võib vaidlustada või edasi lükata. Summa peab olema kättesaadav, s.t teada. Esitada tuleb nõuet tõendavad kirjalikud dokumendid. Selleks sobivad mis tahes dokumendid, isegi kui neil ei ole tõendina absoluutset väärtust (nt käsitletakse tõendina arveid). Kui nõuet lahendav kohus (rahukohtunik või harilik kohus, olenevalt nõude väärtusest) usub, et see on piisavalt põhjendatud, teeb ta määruse, et võlgnik maksaks summa võlausaldajale ära 40 päeva jooksul alates teatise saamisest (avaldajalt), kuid peab määruses ära märkima ka selle, et kõnealusel ajavahemikul võib maksekäsu määruse edasi kaevata ning juhul kui kaebust ei esitata, muutub maksekäsk lõplikuks ning kuulub täitmisele.

Kui maksekäsu määruse saanud isik selle vaidlustab, lahendatakse asi hagimenetluse teel.

1.1. Menetluse kohaldamisala

a) Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Menetlust kohaldatakse nõuete puhul, kus võlausaldajale ollakse võlgu rahasumma või konkreetne asendatav kaup, või nõuete puhul, mille esitab mis tahes isik, kellel on õigus konkreetsele vallasvarale.

b) Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei ole.

back

ÜlesÜles

c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Maksekäsu kiirmenetluse kasutamine on vabatahtlik. Võlausaldajad või isikud, kellel on õigus konkreetsele vallasvarale, võivad alati algatada hagimenetluse.

d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Jah. Seadusandliku dekreediga nr 231/2002 muudeti kehtetuks säte, et maksukäsu kiirmenetlust ei kohaldata, kui kostjale tuleb dokumendid kätte toimetada väljaspool Itaaliat või Itaaliale kuuluvat territooriumi.

1.2. Pädev kohus

Millisesse kohtusse tuleb maksekäsu taotlemiseks pöörduda? Kas maksekäsu kiirmenetluse puhul kohaldatakse kohtualluvust käsitlevaid üldisi või erinorme?

Maksekäsu kiirmenetluse puhul kohaldatakse kohtualluvust käsitlevaid üldisi norme, mis põhinevad väärtusel ja territooriumil.

Vallasvaraga seotud nõudeid, mille väärtus ei ületa 2582,28 eurot, lahendab rahukohtunik. Suuremate summade puhul lahendab asja üheliikmeline kohtukoosseis.

Õigusteenuste ja kohtuväliste teenuste või advokaatide, kohtutäiturite või mõne muu kohtumenetluse käigus teenuseid osutanud isiku tasude suhtes esitatud nõudeid uurib võlausaldaja nõude lahendanud kohus.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 637 kohaselt võivad maksekäsu kiirmenetluse kohaldamist taotleda vastava väärtusega nõudega tegelemiseks pädevalt kohtult oma klientide suhtes ka advokaadid ja õigusnõustajad, esitades selleks taotluse oma advokatuuri, mille liikmed nad on.

back

ÜlesÜles

1.3. Vorminõuded

Millised on maksekäsu taotluse vorminõuded?

a) Kas selle taotlemiseks tuleb kasutada tüüpvormi?

Ei, taotlusel tüüpvormi ei ole. Avaldaja taotlus võib olla kokkuvõtlik, kuid sellele tuleb lisada tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 634, 635 ja 636 ette nähtud dokumendid.

b) Kas advokaadi kaasamine esindajana on kohustuslik?

Kui nõuete väärtus ei ületa 516,46 eurot, ei pea rahukohtuniku ees kasutama esindajana advokaati. Rahukohtunik võib lubada poolel end ise esindada isegi siis, kui summa on suurem, kuid asi kuulub rahukohtuniku pädevusse. Kohtus peavad pooli esindama advokaadid.

Isikud, kellel on õigus end ise kohtus kaitsta, võivad end ise esindada ega vaja teise kaitsja määramist.

c) Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Seda ei pea tegema väga üksikasjalikult. Avalduses tuleb esitada nõude alus, kuid seda võib teha kokkuvõtlikult.

d) Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Esitada tuleb kirjalikud tõendid. Maksekäsu puhul käsitletakse tõendina aga mis tahes dokumenti, olenemata sellest, kas see pärines võlgnikult või kolmandalt isikult, eeldusel et kohus peab seda nõude õigsust tõendavaks.

Sobivateks tõenditeks peetakse järgmisi dokumente: lepingud, isiklikult antud ühepoolsed lubadused ja telegrammid. Äritegevusega seotud nõuete puhul on sobivateks tõenditeks kaupade tarnimist ja raha ülekandmist või äritegevusega mitteseotud isikutele teenuste osutamist tõendavad autentsed kontoväljavõtted. Sobivateks tõenditeks võivad olla ka arved, kuid nõude vaidlustamise korral ei peeta neid tõendiks arved väljastanud isiku seisukohast.

back

ÜlesÜles

Õigusteenuste ja kohtuväliste teenuste või advokaatide, kohtutäiturite või mõne muu kohtumenetluse käigus teenuseid osutanud isiku tasude, s.t õigusnõustajatele või vabakutseliste pakutavate muude teenuste eest maksmata tasude suhtes esitatud nõuetele tuleb lisada avaldaja poolt allkirjastatud kuluarve ning asjaomaste kutseühingute arvamus.

Riigi või riigiasutuste nõudeid käsitletakse erisätetes.

1.4. Taotluse rahuldamata jätmine

Millistel juhtudel jäetakse maksekäsu avaldus rahuldamata? Kas kohus uurib enne maksekäsu määruse tegemist nõude põhjendatust?

Kui kohus leiab, et esitatud dokumendid nõuet ei tõenda, jätab ta taotluse rahuldamata.

Kui kohus leiab enne otsuse tegemist, et taotlusele ei ole lisatud piisavalt tõendeid, võib ta aga anda kohtusekretärile korralduse kutsuda pooli üles esitama sobivad tõendid. Kui avaldaja sellele ei reageeri või kui ta võtab taotluse tagasi või kui seda ei saa vastu võtta, teeb kohus määruse taotluse rahuldamata jätmise kohta, esitades ka selle põhjenduse.

Sellistel juhtudel võib taotluse uuesti esitada, muu hulgas saab seda teha hagimenetluse teel.

1.5. Edasikaebamine

Kas avaldaja võib maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse edasi kaevata?

Ei. Rahuldamata jätmise määrust ei ole võimalik tavalise kaebuse ega kassatsioonkaebuse teel vaidlustada.

1.6. Vastuväide

Kui kiiresti peab kostja nõude vaidlustama, kui maksekäsu määrus on antud? Millised on vastuväite võimalikud vorminõuded?

back

ÜlesÜles

Kui kohus on taotluse rahuldanud, teeb ta maksekäsu määruse, mis tuleb Itaalias asuvale kostjale kätte toimetada 60 päeva jooksul alates määruse tegemisest ning kõigil muudel juhtudel 90 päeva jooksul. Kui teatist ei toimetata kätte ettenähtud aja jooksul või see jäetakse kätte toimetamata, võib pool, kellele teatist kätte ei toimetatud, taotleda kohtult maksekäsu määruse õigustühiseks tunnistamist.

Kohus määrab, et teine pool peab maksma võlasumma ära või andma asja või asjad üle 40 päeva jooksul alates teatise saamisest, kuid peab ühtlasi ka märkima, et sama ajavahemiku jooksul võib kõnealuse määruse vaidlustada ning kui vastuväidet ei esitata, kuulub kohtumäärus täitmisele.

Põhjendatud juhtudel võib kõnealust tähtaega lühendada kümne päevani või pikendada 60 päevani.

Kui kostja elab mõnes muus ELi riigis, on tähtaja pikkuseks 50 päeva ning seda võib lühendada 20 päevani. Kui kostja elab mõnes muus riigis, on tähtaja pikkuseks 60 päeva, kuid seda ei saa lühendada vähem kui 30 päevani või pikendada rohkem kui 120 päevani.

Määruse võib vaidlustada selle teinud kohtus menetlust algatava dokumendiga, millest tuleb teavitada avaldajat avalduses esitatud aadressil.

Kohus teeb kohtusekretärile korralduse teha kõnealuse asjaolu kohta märge algsesse määrusesse.

1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed

Mis juhtub, kui kostja vaidlustab nõude tähtaja jooksul? Kas üleminek hagimenetlusele toimub automaatselt või avalduse alusel?

Kaebuse esitamine annab aluse algatada tavaline sõltumatu hagimenetlus, mille abil tehakse kindlaks nõude, mida selle esitaja püüdis maksekäsuga sisse nõuda, olemasolu. Minimaalne ajavahemik, millal asi kohtusse jõuab, on poole lühem.

back

ÜlesÜles

Kohus peab tegema maksekäsuga täitmisele pööratava nõude kohta otsuse esitatud tõendite põhjal ning kui nõue on tõendatud, peab ta avalduse vastu võtma ka juhul, kui määrust ei tehtud nõuetekohaselt.

1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Mis juhtub, kui kostja ei vaidlusta nõuet tähtaja jooksul?

a) Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Kui kostja lahendit ei vaidlusta, kuulub see täitmisele.

Kui ettenähtud aja jooksul vastuväiteid ei esitata või kui kostja jätab kohtusse ilmumata, tunnistab maksekäsu määruse teinud kohus selle täitmisele pööratavaks, kui avaldaja seda kas või suuliselt taotleb.

Kui vastuväide esitatakse pärast seaduses ette nähtud tähtaja möödumist või kui kostja ilmub kohtusse hilinemisega või jätab kohtusse ilmumata, tunnistab kohus vastuväite vastuvõetamatuks või tähtaja ületanuks, mille tulemusena kuulub vaidlustatud maksekäsk täitmisele.

b) Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Üldreeglite kohaselt on võimalik kohtulahend edasi kaevata.

Kui nõude suurus on alla 1100,00 euro ning rahukohtunik on otsuse teinud enne 2. märtsi 2006, võib kaebuse esitada kassatsioonikohtusse ainult juhul, kui rikuti ühenduse või riigiõiguslikke või menetlusnorme või, kuna otsus on seotud õiglusega, mindi vastuollu sisulise otsuse aluseks olevate põhimõtetega.

2006. aasta seadusandliku dekreediga nr 40 hiljuti vastuvõetud reformiga muudeti õiglusel põhinevate otsuste vaidlustamise eeskirju, lubades edasi kaevata ainult juhul, kui on rikutud menetlusnorme, riigiõiguslikke norme või ühenduse õigust või on mindud vastuollu sisulise otsuse aluseks olevate põhimõtetega. Uued eeskirjad kehtivad kõigi otsuste puhul, mis tehti või tehakse alates 2. märtsist 2006 (artikkel 27).

Õigusakti sätted: tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 633-656

Kasulikke linke: www.giustizia.it English - français - italiano

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Itaalia - Üldteave »

back

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik