Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Ungern

Senaste uppdatering: 13-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Ungern

 

Betalningsföreläggande

1. Betalningsföreläggande

Kapitel XIX i lag III från 1952 om civilprocesslagen innehåller bestämmelser om förfarandet för betalningsföreläggande. Det är fråga om ett icke-kontradiktoriskt förfarande, i vilket domstolen på borgenärens ensidiga begäran uppmanar gäldenären att efterkomma borgenärens yrkande eller invända mot det, utan att gäldenären ges någon möjlighet att höras och utan att någon bevisning läggs fram.

1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet?

Vilka slags anspråk kan prövas?

 1. Ansökan kan avse penningfordringar eller fordringar som gäller lös egendom. När det gäller penningfordringar kan endast förfallna fordringar och fordringar för vilka exakt belopp angetts göras gällande.
 2. Det finns inget tak för hur stora fordringar som kan göras gällande via ett betalningsföreläggande.
 3. Om värdet på en penningfordran överstiger 200 000 forinter inleds ett förfarande för betalningsföreläggande eller en process, enligt borgenärens eget val. Om penningfordran däremot inte överstiger 200 000 forinter behandlar domstolen ansökan om att ett förfarande ska inledas som en ansökan om betalningsföreläggande. Om kravet avser lös egendom kan parten fritt besluta om fordran ska drivas in genom att lämna in en ansökan eller genom ett betalningsföreläggande. En part som väljer betalningsföreläggandet måste enligt artikel 315.1 i civilprocesslagen däremot också uppge det belopp vederbörande alternativt gör anspråk på i stället för den lösa egendomen (alternativ ansökan). Enligt fast praxis anser domstolen att ansökan avser ett betalningsföreläggande, om värdet på den penningfordran som angetts som alternativ till den lösa egendomen är högst 200 000 forinter.
 4. Enligt lag kan ett betalningsföreläggande inte utfärdas om gäldenären är en fysisk person utan hemvist eller vistelseort i Ungern, eller om gäldenären är en juridisk person (eller ett bolag som saknar juridisk person) utan säte i Ungern, dvs. om gäldenären har sin kända hemvist eller vistelseort eller sitt kända säte utomlands eller om det inte är känt var gäldenären uppehåller sig.

1.2. Behörig myndighet

Till vilken domstol kan man vända sig med en ansökan om betalningsföreläggande?

Rygg

Till börjanTill början

Ett betalningsföreläggande kan utfärdas av en domstol som har allmän behörighet, i praktiken den domstol inom vars domkrets gäldenären bor eller vistas eller - om det är fråga om en juridisk person - har sitt säte. Om gäldenärens hemvist eller vistelseort inte är känd kan betalningsföreläggande inte utfärdas.

1.3. Formella krav på ansökan

Vilka formella krav tillämpas på en ansökan om betalningsföreläggande?

 1. Borgenären ska skriftligen ansöka om ett betalningsföreläggande, med ett formulär avsett för ändamålet. Formulären fås hos domstolarna. Formuläret består av två delar, en för själva ansökan och en för utfärdandet av ett betalningsföreläggande, och sökanden ska fylla i bägge delarna. En part som inte företräds av advokat kan också framföra sin ansökan muntligen till den behöriga domstolen. I det fallet upprättar domstolen inget protokoll utan fyller i formuläret enligt ansökan. I ansökan ska anges
  • de uppgifter som gör det möjligt att fastställa domstolens behörighet,
  • borgenärens och gäldenärens (och deras företrädares) namn och adress,
  • den fordran som ska göras gällande, den rättsliga grunden, fordringens belopp och tilläggsavgifter samt de omständigheter och bevis som ligger till grund för fordran.
 2. Det är inte obligatoriskt att anlita advokat i ett förfarande för betalningsföreläggande.
 3. När domstolen har utfärdat ett betalningsföreläggande och uppmanat borgenären att följa detta, begär den exakta och entydiga uppgifter om den rättsliga grunden samt om storleken på fordran och om tilläggsavgifter, och den kontrollerar på eget initiativ om fordran uppfyller lagens krav. Om fordran inte uppfyller minimikraven eller om någon del av formuläret inte fyllts i, uppmanar domstolen sökanden att komplettera ansökan.
 4. Eftersom bevisfrågan inte är aktuell i förfarandet för betalningsföreläggande krävs ingen skriftlig bevisning.

1.4. Avvisning

Under vilka omständigheter kan en ansökan om betalningsföreläggande avvisas? Undersöker domstolen om fordran är berättigad innan den utfärdar ett betalningsföreläggande?

Rygg

Till börjanTill början

En ansökan om betalningsföreläggande kan avvisas med stöd av punkterna a-g eller j i artikel 130.1 i civilprocesslagen. Domstolen avvisar ansökan om den konstaterar att:

 1. den ungerska domstolen antingen på grundval av lag eller internationella avtal saknar behörighet i ärendet,
 2. någon annan domstol eller myndighet har behörighet att verkställa kärandens fordran, eller att en annan domstol har behörighet i ärendet men artikel 129 inte kan tillämpas eftersom nödvändig information saknas,
 3. rättegången måste föregås av något annat myndighetsförfarande,
 4. det redan pågår en process mellan parterna, antingen vid samma eller någon annan domstol, som grundar sig på samma omständighet eller avser samma rättigheter, eller en lagakraftvunnen dom redan har meddelats,
 5. parten saknar rättshandlingsförmåga,
 6. kärandens fordran är förhastad eller inte kan bekräftas av domstolen (av någon annan orsak än preskription).
 7. talan inte har väckts av den som har rätt att göra det enligt lag, eller talan bara kan väckas mot en person som anges i lag eller vissa personer måste vara närvarande under rättegången och att käranden trots stämningen inte kallade denna person (eller dessa personer) till rättegången,
 8. käranden inte inom utsatt tid har lämnat in den ansökan som skickades tillbaka för komplettering eller att ansökan fortfarande är bristfällig och därför inte kan bedömas; en ansökan om betalningsföreläggande avslås även om gäldenärens säte eller hemvist är okänd.

När domstolen behandlar en ansökan om betalningsföreläggande måste den också på eget initiativ undersöka om den är behörig att utfärda ett betalningsföreläggande. Vid behov ska domstolen också fastställa sakförhållandena så att den med tillräcklig säkerhet kan avgöra om den är behörig i ärendet.

Rygg

Till börjanTill början

Enligt lag kan en domstol dessutom omvandla ett förfarande för betalningsföreläggande till en process, dvs. fastställa en tidsfrist för prövning av ärendet, om domstolen anser att ansökan saknar rättslig grund, att den kan bestridas eller att den gjorts i syfte att kringgå lagen.

1.5. Överklagande

Kan sökanden överklaga ett avslag på en ansökan om utfärdande av ett betalningsföreläggande?

Om en ansökan om ett betalningsföreläggande avvisas, kan sökanden hävda sin fordran i en rättegång. Sökanden kan i princip överklaga ett beslut om avvisande, men om denne lämnar in ansökan igen, kvarstår effekterna av rättegången.

1.6. Bestridande

Hur lång tid har gäldenären på sig för att bestrida fordran om ett betalningsföreläggande utfärdas? Ställs det några formella krav på bestridandet?

Gäldenären kan bestrida betalningsföreläggandet inom 15 dagar från delgivningen. Försummar gäldenären att iaktta tidsfristen utan egen förskyllan kan konsekvenserna av försummelsen avhjälpas med hjälp av bevisning.

Med bestridande avses ett uttalande där gäldenären bestrider den rättsliga grunden för betalningsföreläggandet eller dess belopp och på grundval av detta begär att bli hörd, dvs. att förfarandet omvandlas till en rättegång. En anmälan som gäldenären lämnar in inom tidsfristen för att anmäla bestridande betraktas som ett bestridande om det framgår av anmälan att gäldenären inte godkänner betalningsföreläggandet eller en del av föreläggandet som avser verkställighet och som gäldenären inte betraktar som bindande. Det ställs således inga formella krav när det gäller bestridandet. Det enda kravet är att bestridandet alltid ska lämnas in i ett exemplar mera än antalet parter som berörs av förfarandet.

Rygg

Till börjanTill början

1.7. Effekten av ett bestridande

Vad händer om svaranden bestrider fordran inom utsatt tid? Överförs ärendet till ett normalt tvistemålsförfarande automatiskt eller på begäran?

Om gäldenären eller någon annan som har rätt till det enligt lag anmäler bestridande omvandlas det dittills otvistiga ärendet automatiskt till en rättegång, om gäldenären betalar tilläggsavgifterna så att det täcker rättegångskostnaderna. Betalas inte tilläggsavgifterna inställer domstolen förfarandet. Bestridandet sätter igång rättegången. När det gäller bestridanden är det reglerna för förfaranden som inleds genom en ansökan som ska tillämpas, och borgenären är kärande och gäldenären svarande.

1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen

Vad händer om svaranden inte bestrider fordran inom utsatt tid?

 1. Om gäldenären inte hörsammar uppmaningen i betalningsföreläggandet och inte bestrider detta på föreskrivet sätt inom utsatt tid, har betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom. I det fallet träder betalningsföreläggandet i kraft inom 15 dagar efter att ha delgivits. Ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande betraktas som en dom i målet, och så länge som svaranden inte har bestridit föreläggandet genom att begära omprövning, kan ingen fordran göras gällande på samma grund för samma rättigheter mellan samma parter.
 2. Domstolen ger borgenären en kopia av betalningsföreläggandet med en klausul om att det ska vara rättsligt bindande för gäldenären, som således inte behöver vidta några andra åtgärder för att få ett beslut om verkställighet.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket