Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Ungern

Senaste uppdatering: 13-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Ungern

 

Tvister om mindre värden

1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Ungern?

I regel har borgenären möjlighet att driva in små fordringar genom ett betalningsföreläggande, och ska således besluta om fordran ska göras gällande enligt reglerna för ett normalt förfarande eller genom ett betalningsföreläggande.

I ett ordinärt tvistemål tillämpas dock olika bestämmelser för överklagande och för förfaranden i andra instans. Dessa specialbestämmelser finns i artiklarna 256/B-256/E i civilprocesslagen.

Dessa regler begränsar rätten att överklaga i tvistemål om mindre värden (småmål), om lagen anger villkoren för överklagande. Dessutom förenklar de förfarandet i andra instans.

Dessa regler kan tillämpas i enlighet med artikel 256/B i civilprocesslagen:

 • på domar från domstolar i första instans
 • som har meddelats i förmögenhetsrättsliga mål och som har överklagats,
 • och där det belopp som görs gällande i överklagandet inte överstiger det maximibelopp som lagen föreskriver.

Enligt lag ska de generella reglerna tillämpas både på överklaganden av domar och överklaganden av förelägganden om något av villkoren inte uppfylls.

1.1. Tröskelvärde

Finns det ett tröskelvärde för småmålsförfaranden och/eller kan förfarandet tillämpas på vissa typer av domstolsförfaranden oberoende av hur stor fordran är?

Enligt gällande bestämmelser kan särskilda regler för överklagande tillämpas i ett småmålsförfarande om tvistebeloppet, som ska beräknas i enlighet med artikel 24 i civilprocesslagen,

Rygg

Till börjanTill början

 1. inte överstiger 200 000 forinter,
 2. och inte utgör minst 10 % av värdet på fordran. I det sistnämnda fallet får tvistebeloppet naturligtvis överstiga 200 000 forinter. Även om det inte nämns särskilt i lagen tillämpas dessa regler även om överklagandet avser den dom genom vilken motkravet godkändes eller förkastades och om det belopp som överklagandet avser inte överstiger 10 % av den fordran som verkställs genom ett motkrav.

Om villkoren uppfylls kan ett överklagande inges endast om ett procedurfel har skett, dvs. om domstolen i första instans har brutit mot en viktig procedurregel som påverkar den sakliga prövningen av målet, eller om domstolen har tillämpat de materiella reglerna på fel sätt när den meddelat ett beslut i saken. Enligt lag bör därför ett överklagande avvisas automatiskt, om det bygger på att ett beslut som meddelats av en domstol i första instans ska ändras av något annat skäl.

1.2. Tillämpning av förfarandet

Är förfarandet obligatoriskt eller valfritt? Kan domstolen eller parterna föra över mål som avser små fordringar till det normala förfarandet? Om ja, på vilka villkor?

Reglerna för överklagande i småmål ska tillämpas om de lagstadgade villkoren uppfylls. Om villkoren uppfylls ska överklagandet i samtliga fall prövas mot de särskilda reglerna, och de generella reglerna kan inte tillämpas.

1.3. Standardformulär

Ska särskilda formulär användas för förfaranden som avser små fordringar? Om ja, i vilket skede av förfarandet ska de användas? Måste dessa formulär användas?

Rygg

Till börjanTill början

I de regler som tillämpas på överklaganden i småmål föreskrivs inte att särskilda formulär måste användas. Ett undantag är det ovan beskrivna förfarandet för betalningsföreläggande, som kräver att vissa formulär fylls i.

1.4. Biträde

Kan parter som inte företräds av advokat få svar på frågor som rör själva förfarandet (t.ex. av ett rättegångsbiträde eller av en domare)? Om ja, i vilken utsträckning?

När domstolen prövar överklaganden i småmål ska den iaktta den informationsskyldighet som föreskrivs i de generella reglerna och som också omfattar parternas rättigheter och skyldigheter under rättegången.

1.5. Regler för bevisupptagning

Är reglerna för bevisupptagning mindre strikta än de normala procedurreglerna? Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning?

På grund av de särskilda regler som tillämpas i överklagandeförfarandet är det inte möjligt att lägga fram nya fakta eller bevis i samband med prövningen i andra instans av överklaganden i småmål. Därför är det inte heller möjligt att höra nya vittnen, om de inte i strid med reglerna hörts redan i samband med prövningen i första instans.

1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande

Är enbart ett skriftligt förfarande möjligt (i stället för ett muntligt)? Om ja, under vilka omständigheter?

Domstolen i andra instans prövar överklagandet utan rättegång, men om någondera parten begär det hålls förhandlingar.

1.7. Domens utformning

Är reglerna för domars innehåll mindre strikta än de normala procedurreglerna? Om ja, i vilken mån?

När domstolen har prövat överklaganden i småmål mot bakgrund av de särskilda reglerna kan den fatta ett likadant beslut som i förfarandet enligt de generella reglerna. Det betyder att domstolen kan ändra en dom som meddelats i första instans eller upphäva den eller, om överklagandet inte var tillräckligt väl underbyggt, fastställa den.

1.8. Rättegångskostnader

Begränsas kostnadsersättningarna på något sätt? Om ja, på vilket sätt?

Det finns inga sådana begränsningar.

1.9. Överklagande

Kan domar i småmål överklagas? I så fall hur?

Med beaktande av att den ungerska lagstiftningens bestämmelser om fordringar av mindre värde tillämpas bara på domen rörande överklagandet och att de särskilda reglerna avser förfarandet i andra instans, kan ett beslut som meddelats av en domstol i andra instans inte överklagas ytterligare på sedvanligt sätt. En dom i andra instans kan endast överklagas genom ett särskilt förfarande (domstolsprövning, omprövning av domen).

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket