Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Ungārija

 

Nenozīmīgu prasību procedūras

1. Īpaša procedūra attiecībā uz nenozīmīgām prasībām

Parasti kreditoram nenozīmīgu prasību izpildei ir maksājuma rīkojums, t.i., viņam, vispārēji runājot, būs jāizlemj, vai prasības izpilde notiks saskaņā ar parastās procedūras noteikumiem vai ar maksājuma rīkojumu.

Tomēr parastā tiesvedībā nenozīmīgu prasību izpildei piemēro dažādus pārsūdzības un otrās instances procesuālos noteikumus. Šie īpašie noteikumi ir iekļauti likuma par Civilprocesa kodeksu 256./B - 256./E pantā.

Noteikumi ierobežo tiesības pārsūdzēt nenozīmīgu prasību lietas, ja apstākļi, kuros var iesniegt pārsūdzību, ir noteikti pašā likumā, un tie vienkāršo tiesvedību otrajā instancē.

Šo noteikumu piemērošana, kas pamatojas uz likuma par Civilprocesa kodeksu 256./B pantu:

 • attiecas uz pirmās instances tiesas nolēmumiem,
 • pret kuriem ir iesniegta pārsūdzība un kuri attiecas uz īpašuma lietām,
 • ja summa, par kuru ir iesniegta pārsūdzība, nepārsniedz likumā noteikto maksimālo robežu.

Saskaņā ar likumu, ja kāds no šiem nosacījumiem nav izpildīts, nolēmuma, kā arī rīkojumu pārsūdzēšanai piemēro parastos noteikumus.

1.1. Procedūras darbības joma, summas apmērs

Vai nenozīmīgu prasību procedūrām ir ierobežojumi attiecībā uz summas apmēru, un/vai noteiktās tiesvedībās nenozīmīgu prasību procedūru var izmantot neatkarīgi no summas apmēra?

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem var piemērot dažādus pārsūdzības noteikumus, ja summa, par kuru ir iesniegta pārsūdzība un kuru aprēķinot ir jāņem vērā likuma par Civilprocesa kodeksu 24. panta vispārējie noteikumi:

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. nepārsniedz 200 000 HUF,
 2. kā arī, ja tā ir mazāka vismaz par 10 % no prasībā norādītās summas. Pēdējā gadījumā summa, par kuru ir iesniegta pārsūdzība, protams, var pārsniegt 200 000 HUF. Kaut arī likumā tas nav atsevišķi minēts, šos noteikumus piemēro arī tad, ja ir pārsūdzēts nolēmuma noteikums par pretprasību (tās noraidīšanu vai pieņemšanu) un ja summa, par kuru ir iesniegta pārsūdzība, nepārsniedz 10 % no prasības, kas ir izpildīta ar pretprasību.

Ja nosacījumi ir izpildīti, pārsūdzību var iesniegt tikai likumpārkāpuma gadījumā, t.i., ja pirmās instances tiesa ir pārkāpusi būtisku procesuālu noteikumu, kas ietekmē lietas izskatīšanu pēc būtības, vai ja tiesa nolēmumā par lietu pēc būtības ir kļūdaini piemērojusi materiālās normas. Saskaņā ar likumu šādā procesā iesniegta pārsūdzība, kurā ir lūgts mainīt pirmās instances tiesas nolēmumu citu iemeslu dēļ, automātiski jāuzskata par noraidītu tās satura dēļ.

1.2. Procedūras piemērošana

Vai procedūra ir obligāta vai fakultatīva? Vai tiesas un puses var pārveidot nenozīmīgu prasību lietas nenozīmīgu prasību procedūrās par parastām procedūrām? Ja jā, tad kādi tam ir nosacījumi?

Pārsūdzības noteikumi par nenozīmīgām prasībām ir jāpiemēro, ja ir izpildīti likumā noteiktie nosacījumi. Ja ir izpildīti nosacījumi, pārsūdzība visās lietās ir jāizskata saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, un vispārējos noteikumus piemērot nevar.

1.3. Veidlapas

Vai nenozīmīgu prasību procedūrām izmanto īpašas veidlapas? Ja jā, tad kurās procedūras stadijās? Vai to izmantošana ir obligāta?

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noteikumos par pārsūdzībām nenozīmīgu prasību lietās nav norādīts, ka jāizmanto obligātas veidlapas. Izņēmums ir iepriekš aplūkotā maksājuma rīkojuma procedūra, kurā ir jāaizpilda veidlapas.

1.4. Palīdzība

Vai procesā iesaistītās puses, kuras nepārstāv advokāts, saņem palīdzību procesuālos jautājumos (piemēram, no tiesas kancelejas pārziņa vai tiesneša)? Ja jā, tad kādā mērā?

Izskatot pārsūdzības nenozīmīgu prasību lietās, tiesai ir jāievēro pienākums par informācijas sniegšanu, kurš noteikts vispārējos noteikumos un kurš attiecas uz pušu tiesībām un pienākumiem prāvas laikā.

1.5. Noteikumi par pierādījumu iegūšanu

Vai noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir mazāk stingri nekā parastie procesuālie noteikumi? Ja jā, tad kā tas izpaužas un cik lieli ir atvieglojumi?

Dažādo pārsūdzības procedūras noteikumu dēļ, izskatot lietu otrajā instancē saistībā ar pārsūdzībām nenozīmīgu prasību lietās, nav iespējams sniegt jaunus faktus, jaunus pierādījumus. Tāpēc nevar nopratināt jaunus lieciniekus, ja vien pirmās instances tiesvedības laikā viņi netika nopratināti pretēji likumā noteiktai prasībai.

1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra

Vai ir iespējama pilnībā rakstiska procedūra (lietas mutiskas izskatīšanas vietā)? Ja jā, tad kādos apstākļos?

Otrās instances tiesa izskata pārsūdzību bez pilnīgas tiesvedības, bet tā sasauc tiesas sēdi pēc vienas puses lūguma.

1.7. Sprieduma saturs

Vai noteikumi par sprieduma saturu ir mazāk stingri nekā parastie procesuālie noteikumi? Ja jā, tad kādā mērā?

Kad tiesa ir izskatījusi pārsūdzības nenozīmīgu prasību lietās atbilstīgi īpašiem noteikumiem, tā savā spriedumā var pieņemt tādus pašus lēmumus kā procedūrā, kas veikta atbilstīgi vispārējiem noteikumiem, t.i., tā var mainīt pirmās instances tiesas spriedumu, atcelt to vai, ja pārsūdzība nav pietiekami pamatota, atstāt spriedumu nemainīgu.

1.8. Izmaksu atlīdzināšana

Vai ir ierobežojumi attiecībā uz izmaksu atlīdzināšanu? Ja jā, tad kādi tie ir?

Šādu ierobežojumu nav.

1.9. Pārsūdzēšanas iespēja

Vai var pārsūdzēt rīkojumu par nenozīmīgām prasībām? Ja jā, tad kā tas ir darāms?

Tā kā Ungārijas likumi paredz, ka dažādi likumi par nenozīmīgām prasībām attiecas tikai uz pārsūdzības izskatīšanu un īpašie noteikumi attiecas uz procedūru otrajā instancē, otrās instances tiesā nevar turpināt pārsūdzēt spriedumu parastajā kārtībā. Pret spriedumu otrajā instancē iebildumu var iesniegt tikai ar īpašu pārsūdzību (otrreizēja izskatīšana tiesā, sprieduma pārskatīšana).

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste