Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Grekland

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Grekland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande. 1.
1.1. Omfattningen av förfarandet 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas (t.ex. endast penningfordringar, endast kontraktsenliga fordringar osv.)? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt eller frivilligt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? Om så är fallet, var kan man i så fall få ett sådant formulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur detaljerat måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag presentera en skriftlig bevisning som stöd för mitt krav? Om så är fallet, vilka skriftliga handlingar godtas som bevisning? d)
1.4. Avvisning av krav 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte bestrider ansökan 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är detta beslut slutligt eller är det fortfarande möjligt för den svarande att överklagas ett sådant beslut? b)
Förfaranden vid tvistemål om mindre värden Förfaranden vid tvistemål om mindre värden
1. Finns det ett särskilt förfarande för tvister om mindre värden 1.
1.1. Förfarandets tillämpningsområde, gränsvärden 1.1.
1.2. Tillämpningen av förfarandet 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Möjligheter till överklagande 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket