Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Grčija

Zadnja sprememba: 16-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Grčija

 

Postopki za plačilni nalog

1. Obstoj postopka za plačilni nalog

Ali je na voljo poenostavljen postopek, ki je posebej namenjen obravnavanju zahtevkov, ki tožena stranka verjetno ne bo spodbijala (tako imenovani postopek za plačilni nalog)?

Da, posebni postopek je določen v členih 624 do 634 Zakonika o civilnem postopku.

1.1. Obseg postopka

Kakšno je področje uporabe tega postopka?

a) Katere vrste zahtevkov so upravičene (npr. samo denarni zahtevki, pogodbeni zahtevki itd.)?

Denarni zahtevki in terjatve, ki izhajajo iz delnic.

b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka?

Ne.

c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna?

Uporaba tega postopka je izbirna.

d) Ali je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

V skladu s 624. členom Zakonika o civilnem postopku postopki za plačilni nalog niso na razpolago osebam, ki živijo v tujini.

1.2. Pristojno sodišče

Pri katerem sodišču (ali organu) je treba vložiti predlog za izdajo plačilnega naloga?

Pri okrajnem sodišču ali enočlanskem sodišču prve stopnje.

Ali te postopke urejajo splošna pravila o pristojnosti sodišč (v tem primeru se lahko vključi povezava na zadevni dokument) ali zanje veljajo drugačna načela?

Ta postopek urejajo splošna pravila Zakonika o civilnem postopku, pristojno sodišče pa je lokalno sodišče tožene stranke.

back

Na vrh straniNa vrh strani

1.3. Formalne zahteve

Kakšne so formalne zahteve za vložitev predloga za izdajo plačilnega naloga?

a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje se ta obrazec lahko dobi?)

Potrebno je vložiti vlogo, vendar standardizirani obrazec ne obstaja.

b) Ali mora osebo zastopati odvetnik?

Da.

c) Kako podrobno je treba opisati razlog za zahtevek?

Razloga za zahtevek ni potrebno opisati zelo podrobno.

d) Ali je treba predložiti pisni dokaz o spornem zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz?

Da. Predložiti je potrebno pisno dokazilo o zahtevku in navesti sporni znesek.

1.4. Zavrnitev zahtevka

V katerih okoliščinah sodišče zavrne predlog za izdajo plačilnega naloga?

Sodišče zavrne predlog, če:

a) niso izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo plačilnega naloga;
b) predlagatelj ne poda pojasnitev, ki jih sodišče zahteva, ali ne upošteva danega napotila v zvezi z dopolnitvijo ali popravki njegovega predloga ali z overitvijo podpisa na zasebnih dokumentih.
1.5. Pritožba

Ali se lahko tožnik pritoži zoper sklep, s katerim sodišče zavrne predlog za izdajo plačilnega naloga?

Predlagatelj se zoper takšen sklep ne more pritožiti. Lahko pa vloži nov predlog.

1.6. Ugovor

Če je plačilni nalog izdan, koliko časa ima toženec na voljo za ugovor zoper plačilni nalog? Kakšne so formalne zahteve za ugovor, če obstajajo?

Toženec, zoper katerega je bil izdan plačilni nalog, lahko ugovarja v roku petnajstih delovnih dni.

1.7. Učinek ugovora

Kaj se zgodi, če toženec pravočasno vloži ugovor zoper sporni plačilni nalog?

Ugovor ne ustavi učinkovanja plačilnega naloga.

Ali se zadeva prenese v redni postopek samodejno ali na podlagi zahtevka?

Sodišče, ki izda plačilni nalog, lahko na izrecno prošnjo tožene stranke odredi odlog.

1.8. Učinek odsotnosti ugovora

Kaj se zgodi, če toženec ne vloži pravočasno ugovora zoper plačilni nalog?

Če tožena stranka ne ugovarja pravočasno zoper plačilni nalog, lahko oseba, v korist katere je bil plačilni nalog izdan, ugovarja zoper zahtevek v roku desetih delovnih dni od nove izdaje. V takšnem primeru ni mogoče odrediti odloga.

a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive odločbe?

Da je plačilni nalog izvršljiv, mora biti vročen toženi stranki.

b) Ali je ta odločba pravnomočna ali ima toženec še možnost pritožbe zoper to odločbo?

Ko poteče drugi rok (desetih delovnih dni), postane plačilni nalog pravnomočen in se ga lahko spodbija samo s ponovnim odprtjem postopka.

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo