Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Grécko

Posledná úprava: 15-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Grécko

 

OBSAH

Konanie pre vydanie platobného rozkazu Konanie pre vydanie platobného rozkazu
1. Existencia konania na vydanie platobného rozkazu 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Na aké druhy pohľadávok sa toto konanie vzťahuje (napríklad iba peňažné pohľadávky, iba zmluvné pohľadávky atď.)? a)
b) Existuje maximálna hodnota pohľadávky? b)
c) Je použitie tohto konania fakultatívne alebo obligatórne? c)
d) Možno toto konanie použiť v prípadoch, ak má odporca bydlisko v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Súdna príslušnosť 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je použitie štandardného formulára obligatórne? Ak áno, kde je možné tento formulár získať? a)
b) Musím byť zastúpený advokátom? b)
c) Nakoľko podrobne musím opísať dôvod pohľadávky? c)
d) Musím predložiť písomné dôkazy o existencii predmetnej pohľadávky? Ak áno, ktoré dokumenty sú prípustné ako dôkazy? d)
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Vyjadrenie nesúhlasu 1.6.
1.7. Účinky vyjadrenia nesúhlasu 1.7.
1.8. Účinky nevyjadrenia nesúhlasu 1.8.
a) Čo je potrebné urobiť na získanie vykonateľného rozhodnutia? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné, alebo ešte existuje možnosť, aby sa odporca proti tomuto rozhodnutiu odvolal? b)
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
1. Existencia osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu 1.
1.1. Rozsah konania, hraničná hodnota sporu 1.1.
1.2. Použitie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Predpisy týkajúce sa zabezpečenia dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Prípustnosť odvolania 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo