Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Tyskland

Senaste uppdatering: 16-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Tyskland

 

Förfarande vid fordringar av mindre värde

1. Särskilt förfarande vid fordringar av mindre värde

ZPO föreskriver inte något särskilt förfarande vid fordringar av mindre värde. § 495a innehåller emellertid en särskild processföreskrift som öppnar för ett förenklat förfarande genom att låta domstolen bestämma förfarande efter eget skön om tvistesumman är högst 600 euro.

1.1. Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Tröskelvärdet 600 euro är enda kriterium. ZPO innehåller inga andra begränsningar (t.ex. i fråga om tvistetyp).

1.2. Inledning av förfarandet

Som nämnts ovan får domstolen i dessa fall bestämma förfarande efter eget skön, framför allt för att förenkla förfarandet. Domstolen är dock inte skyldig att tillämpa bestämmelsen, utan kan handlägga tvistemål om belopp under 600 euro på vanligt sätt.

Parterna i målet kan inte invända mot att domstolen väljer att utforma förfarandet efter eget skön. De kan däremot begära att en muntlig förhandling skall hållas.

1.3. Blanketter och formulär

Det finns inga särskilda blanketter för förfarandet.

1.4. Om man behöver hjälp

Allmänna bestämmelser gäller eftersom det i princip är det ordinarie förfarandet – i förenklad utformning – som tillämpas. Parter som inte företräds av en advokat får därmed samma hjälp i processrättsliga frågor som parter som företräds av en advokat. Det är t.ex. möjligt att framföra sin stämning muntligen i en Amtsgericht genom att få den protokollsförd i domstolens kansli (Geschäftsstelle). Även den som företräds av advokat kan avge en förklaring muntligen (i stället för via advokaten) och få den protokollförd.

Rygg

Till börjanTill början

Domstolens upplysnings- och vägledningsplikt påverkas inte heller av huruvida parten företräds av en advokat. Domstolens utrednings- och upplysningsplikt omfattar både juridiska frågor och faktiska omständigheter.

1.5. Bevisupptagning

Domstolen är inte bunden av de inskränkningar som normalt råder för bevisupptagning. Omedelbarhetsprincipen, som är en av huvudprinciperna för rättegångsordningen och som innebär att vittnen, sakkunniga och parter måste höras inför sittande rätt, gäller inte vid det förenklade förfarandet. Domstolen kan därmed medge att vittnen, sakkunniga och parter yttrar sig per telefon eller skriftligen.

1.6. Muntligt eller skriftligt förfarande

Förfarandet kan var skriftligt; men om någon av parterna begär det måste en muntlig förhandling hållas.

1.7. Domen

Domen i förenklade förfaranden kan vara mer kortfattad än vid ordinarie förfarande, eftersom domar i mål som gäller fordringar på högst 600 euro i princip inte kan överklagas. 

Domen behöver t.ex. inte innehålla någon beskrivning av sakfrågor, och domskälen kan utelämnas om parterna är införstådda eller om de väsentligen framgår av protokollet. Av folkrättsliga skäl måste domen däremot alltid innehålla domskälen om den kan komma att verkställas i ett annat land (se § 313a.4 och 313a.5 i ZPO).

Domstolen kan undantagsvis bestämma att domen skall kunna överklagas. Domen måste då vara utformad enligt de allmänna föreskrifterna.

1.8. Ersättning för kostnader

De allmänna bestämmelserna om ersättning för kostnader gäller, och det finns sålunda ingen övre gräns för ersättningen.

1.9. Kan man överklaga?

I princip kan man inte överklaga domar i mål som gäller fordringar på högst 600 euro.  Det finns ett undantag: Domstolen i första instans kan uttryckligen ange att domen får överklagas med hänvisning till att fallet är av principiell eller prejudicerande betydelse eller att enhetligheten i rättstillämpningen fordrar att fallet prövas av en överrätt.

Om domen inte kan överklagas har den förlorande parten emellertid i vissa fall rätt att begära att förfarandet i första instans skall fortsätta. Detta sker om domstolen har kränkt den kontradiktoriska principen (Anspruch auf rechtliches Gehör) på ett sätt som kan ha påverkat domens utformning.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket