Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Vācija

Pēdējo reizi atjaunots: 16-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vācija

 

Maksājuma uzdevuma process

1. Process maksājuma rīkojuma gadījumā

Vai pastāv vienkāršots process, lai izskatītu prasības, kuras atbildētājs varētu neapstrīdēt ("maksājuma rīkojuma process”)?

Jā. Maksājuma rīkojuma procesu nosaka Civillikuma noteikumi 688. pantā et seq. ZPO.

1.1. Procesa ietvari

Kādi ir šīs procesa piemērošanas ietvari?
a) Kāda veida prasībām var piemērot šo procesu (piem., tikai prasības, kas saistītas ar naudu, tikai ar līgumiem saistītas prasības, utt.)?

Parasti procesu var piemērot visām prasībām, kas attiecas uz noteiktas naudas summas nomaksu eiro.

Tomēr šādos gadījumos maksājuma rīkojuma procesu nepiemēro:

 1. ja tas attiecas uz prasību, kas radusies no patēriņa kredīta ar procentu likmi vairāk nekā 12 procentu punktu virs pamata procentu likmes,
 2. ja tas attiecas uz prasību, kuras apstiprinājums ir atkarīgs no skaitītāja rādījumiem, kas vēl nav nolasīti,
 3. ja maksājuma rīkojuma nodošana būtu jāveic, izvietojot publisku paziņojumu, jo atbildētāja atrašanās vieta nav zināma.
b) Vai pastāv kāda prasības summas augstākā robeža?

Nekāda prasības summas augstākā robeža nepastāv.

c) Vai šī procesa piemērošana ir izvēles vai obligāta?

Maksājuma rīkojuma procesa izmantošana kreditoram nav obligāta. Viņa ziņā ir izlemt, vai rīkoties, izmantojot maksājuma rīkojuma procesu, vai arī ierosināt tiesvedību parastā veidā.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) Vai šis process ir pieejams, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī?

Vācijas maksājuma uzdevuma procesu parasti piemēro pat tad, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī. Tomēr ir jāpiebilst, ka saskaņā ar Vācijas Civillikuma (Zivilprozessordnung - ZPO) 688. panta 3. punkta noteikumiem, ja maksājuma rīkojumu ir jānogādā uz ārzemēm, maksājuma rīkojuma procesu izmanto tikai tad, ja Vācijas likums Par atzīšanu un piespiedu izpildi (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz) to paredz. Tas patlaban attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi, Norvēģiju, Poliju un Šveici.

1.2. Kompetentā tiesa

Neskatoties uz prasības apmēru, vienīgā kompetentā tiesa maksājuma rīkojuma procesā ir tā rajona tiesa, kurā prasītājam ir parastā jurisdikcija. Parasto jurisdikciju parasti nosaka pēc dzīvesvietas vai juridiskas personas gadījumā – pēc tās juridiskās adreses. Tomēr daudzās Vācijas federālajās zemēs ir izveidotas centrālās maksājuma rīkojumu tiesas (piemēram, Laulību lietu rajona tiesa Berlīnē), t.i., atbildība par maksājuma rīkojumu procedūrām ir koncentrēta vairākās rajonu tiesās vai pat tikai vienā federālās zemes rajona tiesā. Šajā gadījumā pieteicēja parastā jurisdikcija ir centrālajā maksājuma rīkojumu tiesā, kura ir atbildīga par viņa dzīvesvietu.

Ja pieteicēja parastā jurisdikcija nav Vācijā, izņēmuma jurisdikcija ir Berlīnes Šēnebergas rajona tiesai. Ja atbildētājam nav parastās jurisdikcijas Vācijā, kompetentā tiesa ir rajona tiesa, kuras kompetencē ir apstrīdētais process, neskatoties uz to, vai rajona tiesai ir patstāvīga kompetence (rajona tiesas pašas par sevi ir kompetentas tikai lietās, kuru prasību summa nepārsniedz €5,000). Šajā gadījumā atkarībā no konkrētās federālās zemes var būt arī centrālās maksājuma rīkojuma procesa tiesas.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.3. Formālās prasības

a) Vai ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa? (ja tā, kur šo veidlapu var dabūt?)

Standarta veidlapas izmantošana ir obligāta. Ir dažādas standarta veidlapas – no vienas puses mehāniskam maksājuma rīkojuma procesam un no otras puses manuālam maksājuma rīkojuma procesam.

Vairumā federālo zemju maksājuma rīkojuma procesu veic mehāniski. Šajā gadījumā pieteikumus var iesniegt uz standarta papīra veidlapām vai elektroniskā formā. Ir noteikti programmatūru piegādātāji, kas piegādā programmatūru elektroniskajiem pieteikumiem automatizētā tiesas maksājuma rīkojumu procesā. Dažās rajona tiesās ir iespējami arī tiešsaistes pieteikumi caur internetu.

Standarta papīra veidlapas izmantošanai automatizētos un manuālos maksājuma rīkojuma procesos var iegādāties kancelejas preču veikalos.

b) Vai ir jābūt advokāta pārstāvētam?

Nē, nav nepieciešams būt advokāta pārstāvētam.

c) Vai prasības iemesli ir jāapraksta detalizēti?

Prasības iemeslus nav nepieciešams aprakstīt detalizēti. Viss, kas ir vajadzīgs, ir norādīt prasību, jo īpaši minot prasīto summu. Ir jāaizpilda lodziņi, kas šim nolūkam paredzēti maksājuma rīkojumu procesu standarta veidlapās. Galvenās prasības un blakusprasības ir jāizvirza atsevišķi un individuāli.

d) Vai ir jāiesniedz rakstveida liecības, lai pierādītu izvirzītās prasības? Ja jā, kādus dokumentus var iesniegt kā pierādījumus?

Lai pierādītu izvirzītās prasības, nav jāiesniedz rakstveida liecības.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Pieteikuma atteikums

Pieteikumu par apmaksājamu maksājuma rīkojumu noraida, ja maksājuma rīkojuma process nav atļauts vai ja tiesa, kurai lieta ir nodota, nav kompetenta, vai ja pieteikums par maksājuma rīkojumu neatbilst formālajām prasībām. Pieteikumu atteiks arī tad, ja maksājuma rīkojumu nevar attiecināt tikai uz prasības daļu. Pirms lietu noraida, pieteicēju ir jāuzklausa.

Pirms maksājuma rīkojuma izdošanas tiesa nepārbauda, vai pieteicējam ir tiesības uz izvirzīto prasību.

1.5. Apelācijas sūdzība

Parasti par atteikumu izdot maksājuma rīkojumu netiek iesniegta apelācijas sūdzība. Saskaņā ar likumu apelācijas sūdzību nekavējoties iesniedz tikai tad, ja pieteikums ir nosūtīts tikai mašīnlasāmā veidā un to atsaka, pamatojoties uz to, ka šādā veidā to tiesa nevar mehāniski apstrādāt, taču praktiski šo noteikumu plaši nepiemēro.

1.6. Iebildumu iesniegums

Ja maksājuma rīkojums ir izdots un nodots atbildētājam, atbildētājs divu nedēļu laikā var iesniegt iebildumus. Iebildumu iesniegums tomēr ir jāņem vērā pat pēc šī perioda beigām ar nosacījumu, ka nav izdots rīkojums par piespiedu izpildi.

Ja maksājuma rīkojums ir nodots, atbildētājs saņem veidlapu, ar kuras palīdzību viņš var nosūtīt iebilduma iesniegumu pret maksājuma rīkojumu. Taču iebilduma veidlapas izmantošana nav obligāta un to nevajag izmantot obligāti. Tādējādi iebilduma iesniegumu var iesniegt citā formā; vienīgā formālā prasība ir tā, ka iebilduma iesniegumam ir jābūt rakstveidā.

1.7. Iebilduma iesnieguma sekas

Ja atbildētājs apstrīd prasību atbilstošā laikā, no tā izriet, ka vairs nav iespējams izdot izpildes rīkojumu par prasību, kas izvirzīta saskaņā ar maksājuma rīkojuma piespiedu izpildi. Taču tiesvedība netiek automātiski pārveidota par normālu, t.i., “strīdus” procesu. Tam nepieciešams īpašs iesniegums par strīdīgā procesa piemērošanu, un tas ir jāiesniedz vai nu maksājuma rīkojuma procesa pieteicējam vai atbildētājam. Arī pieteicējs var iesniegt pieteikumu tiklīdz viņš uzzina par iebilduma iesniegumu vai var pievienot pieteikumu maksājuma rīkojumam kā piesardzības līdzekli.

1.8. Iebilduma iesnieguma neiesniegšanas sekas

a) Kas ir jādara, lai iegūtu piespiedu kārtā izpildāmu lēmumu?

Pēc pieprasījuma tiesa izdod rīkojumu par piespiedu izpildi. Pieprasījumu nevar iesniegt, kamēr nav beidzies iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņš, un tam ir jāietver paziņojums par to, vai saskaņā ar maksājuma rīkojumu ir jāveic kādi maksājumi un ja tā ir, tad kādi maksājumi. Ja ir iemaksāta kāda summa, pieteicējam ir attiecīgi jāsamazina savā pieteikumā pieprasītā summa.

b) Vai vēl ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību pret šo lēmumu?

Rīkojums par piespiedu izpildi līdzinās aizmuguriskam spriedumam, kas tiek atzīts kā provizoriski izpildāms piespiedu kārtā. Apelācijas sūdzību pret to var iesniegt divu nedēļu laikā pēc tā nodošanas.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Vācija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste