Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις > Γερµανία

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Γερµανία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
1. Διαδικασία διαταγής πληρωμής 1.
1.1. Πεδίο της διαδικασίας 1.1.
α) Για ποιο είδος απαιτήσεων χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή (παραδείγματος χάριν, μόνον για χρηματικές απαιτήσεις, μόνον για συμβατικές απαιτήσεις κ.ο.κ.); α)
β) Υπάρχει ανώτατο όριο ποσού όσον αφορά την αξία της απαίτησης; β)
γ) Η χρήση της διαδικασίας αυτής είναι προαιρετική ή υποχρεωτική; γ)
δ) Είναι δυνατή η προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία αν ο καθ’ ου η αίτηση κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα; δ)
1.2. Αρμόδιο δικαστήριο 1.2.
1.3. Τυπικές προϋποθέσεις 1.3.
α) Είναι υποχρεωτική η χρήση εντύπου; (εάν ναι, πού μπορεί κανείς να το προμηθευθεί;) α)
β) Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση διά δικηγόρου; β)
γ) Πρέπει να περιγραφούν λεπτομερώς οι λόγοι όσον αφορά την απαίτηση; γ)
δ) Πρέπει να παρασχεθούν γραπτές αποδείξεις για τις προβαλλόμενες απαιτήσεις; Εάν ναι, τι είδους έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία; δ)
1.4. Απόρριψη της αίτησης 1.4.
1.5. Ένδικα μέσα 1.5.
1.6. Άσκηση ανακοπής 1.6.
1.7. Συνέπειες της ασκήσεως ανακοπής 1.7.
1.8. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής 1.8.
α) Τι απαιτείται για να ληφθεί εκτελεστή απόφαση; α)
β) Είναι δυνατή η προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; β)
Διαδικασίες μικροδιαφορών (για απαιτήσεις μικρού ύψους) Διαδικασίες μικροδιαφορών (για απαιτήσεις μικρού ύψους)
1. Ειδική διαδικασία μικροδιαφορών 1.
1.1. Πεδίο της διαδικασίας, κατώτατο όριο 1.1.
1.2. Κίνηση της διαδικασίας 1.2.
1.3. Έντυπα 1.3.
1.4. Βοήθεια 1.4.
1.5. Κανόνες σχετικά με την προσαγωγή αποδεικτικών μέσων 1.5.
1.6. Προφορική ή γραπτή διαδικασία 1.6.
1.7. Περιεχόμενο της απόφασης 1.7.
1.8. Απόδοση εξόδων 1.8.
1.9. Δυνατότητα άσκησης έφεσης 1.9.

 

« Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Γενικές Πληροφορίες | Γερµανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο