Европейска комисия > ЕСМ > Опростени и ускорени процедури

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Опростени и ускорени процедури - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Специални процедури могат да ви помогнат да получите по-лесно и по-бързо съдебно решение

Ако започнете съдебно производство, съдът, който взема решение по вашия случай, ще следва редица правила. Тези правила са изготвени така, че да гарантират на всяка страна равни възможности да изложи по-най-добрия начин своите доказателства в съда и да направят възможно прилагането на принципа за справедлив съдебен процес от съдията при вземането на решение. Повечето държави-членки обаче са въвели опростени и ускорени процедури, при които тези правила се опростяват в два основни случая: първо, когато искът не се оспорва от ответника (например така наречената процедура за „нареждане за плащане“), и второ, когато стойността на иска е под определен минимален праг (така наречената процедура за „дребни искове“).

Опростяването на правилата засяга всички фази на едно производство , като например правилата, които определят формата, под която може да се заведе иск, или необходимостта от наемане на адвокат. Правилата, отнасящи се за срока, в който страните следва да представят своите доводи, необходимостта от провеждане на съдебно заседание или начина на събиране на доказателства също са опростени. Това важи също и за правилата, свързани с възможността за помиряване, въпроса за това коя страна следва да плати процесуалните разходи след обявяване на решението, както и за това дали съществува възможност за обжалване след решението.

НагореНагоре

Всички държави-членки се опитват да решат въпроса за ускореното възстановяване при безспорните искове. В някои от тях присъдите в полза на ищеца поради неявяване на ответника са основните процедурни инструменти за решаване на безспорните искове. Въпреки това в по-голямата част от държавите-членки е въведена така наречената процедура за „нареждане за плащане“, която се оказва особено ценен инструмент за гарантиране на бързото и рентабилно събиране на безспорни вземания. В тази изцяло писмена процедура нареждането за плащане се връчва на ответника заедно с указания за това как да се изплати или оспори искът в определен срок. Ако ответникът не извърши нито едно от тези две действия, нареждането за плащане подлежи на изпълнение. Единствено в случай, че той подаде жалба, делото преминава към обикновената процедура. Следователно за разлика от обикновените процедурни правила тежестта за започване на ответни производства пада върху адресата на заповедта за плащане.

В някои държави-членки съществува и специфичната процедура за „дребни искове“, която дава възможност за различни опростявания в сравнение с обикновената процедура. В много случаи представянето на иска се облекчава, често чрез специална бланка. Правилата, свързани със събирането на доказателства, са облекчени, и понякога съществува възможност за чисто писмена процедура. Възможността за обжалване на решението също е премахната или ограничена.

Щракнете върху знамето на всяка държава-членка, за да намерите информация за опростените и ускорени процедури в нея.

За да научите повече за законодателството на ниво Европейска общност, щракнете върху иконата „Законодателство на Общността“.

За да научите повече за международното законодателство свързано с опростените и ускорени процедури, щракнете върху иконата „Международно законодателство“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство