Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Francúzsko

Posledná úprava: 18-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Francúzsko

 

Konania týkajúce sa návrhov na nízke sumy

1. Osobitné konanie pre návrhy na nízke sumy

Áno, vo Francúzsku jestvuje zjednodušené konanie na zmierovacom súde, nazývané vyhlásenie v súdne kancelárii, ktoré sa riadi článkami 847-1 a nasl. nového občianskeho súdneho poriadku. Súdu je vec predložená ústnym alebo písomným vyhlásením v súdnej kancelárii príslušného zmierovacieho súdu. Súdna kancelária zvolá strany na pojednávanie doporučeným listom s doručenkou. Sudca sa usiluje na pojednávaní zmieriť strany a môže s ich súhlasom určiť súdneho zmierovateľa. Keď nedôjde z zmieru, konanie pokračuje. Na zmierovacom súde nie je povinné zastúpenie advokátom. Strany sa môžu dať zastúpiť svojím manželským partnerom, rodičmi či príbuznými v priamej či vedľajšej línii a osobami, ktoré si získali do svojich služieb.

1.1. Rozsah konania, hranica

Návrh nesmie presahovať 3 800 eur a spadať do kompetencie zmierovacieho súdu.

1.2. Podnet na konanie

Konanie vyhlásenia v súdnej kancelárii je fakultatívne.

Nejestvuje možnosť zmeniť vyhlásenie v súdnej kancelárii na riadne konanie.

1.3. Formuláre

Formulár nie je povinný, pretože vyhlásenie v súdnej kancelárii môže byť ústne. Jestvuje však formulár na predloženie veci súdu. Ide o formulár CERFA č. 10-0099 français PDF File (PDF File 51,55 KB), ktorý je k dispozícii na stránke francúzskych úradov a vo všetkých súdnych kanceláriách zmierovacích súdov.

1.4. Pomoc

Pokiaľ ide o jednoduché konanie týkajúce sa súm nepresahujúcich 3 800 €, keďže strany boli vypočuté sudcom, zákonné normy nestanovujú nijakú pomoc.

1.5. Pravidlá týkajúce sa predloženia dôkazov

Pravidlá v oblasti dôkazov sú podobné ako pravidlá riadneho konania.

1.6. Písomné konanie

Nejestvuje čisto písomné konanie v rámci tohto zjednodušeného konania.

1.7. Obsah rozsudku

Pravidlá vzťahujúce sa na rozsudok sú rovnaké ako pravidlá riadneho konania.

1.8. Preplatenie nákladov

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú, sú rovnaké ako pravidlá iných konaní. Keďže toto konanie si nevyžaduje predvolanie ani zastúpenie advokátom, náklady sú teda nízke.

1.9. Možnosť odvolať sa

Z dôvodu hodnoty sporu je vylúčená možnosť odvolať sa. Voči rozsudku možno vzniesť iba zmätočné dovolanie.

Bližšie informácie

 • Internetová stránka ministerstva spravodlivosti français
 • Internetová stránka Légifrance français

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 18-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo