Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Francija

 

Maksājuma rīkojuma procedūra

1. Maksājuma rīkojuma procedūras pastāvēšana

Vienkāršota procedūra, ko sauc par maksājuma rīkojuma procedūru, ir paredzēta jaunā Civilprocesa kodeksa 1405. - 1425. pantā.

1.1. Procedūras aptvērums

a) Kādās lietās ir piemērojama šī procedūra?

Šī procedūra ir piemērojama visu kredītsaistību atmaksāšanai, kurām ir līgumisks pamats vai kuras izriet no statūtsaistībām un sasniedz noteiktu summu.

b) Vai pastāv maksimālā summa kredītsaistību vērtībai?

Tiesnesis, kurš izskata iesniegumu par maksājuma rīkojumu, ir kompetents neatkarīgi no prasības summas. Tomēr tas nenozīmē, ka šis tiesnesis būs kompetents, lai izskatītu lietu iespējamas parādnieka apstrīdēšanas gadījumā. Ja spriedums tiek apstrīdēts, lieta jānosūta kompetentajai tiesai saskaņā ar vispārējo tiesību normām.

c) Vai šīs procedūras izmantošana ir fakultatīva vai obligāta?

Šī procedūra ir fakultatīva.

d) Vai pastāv procedūra, kas piemērojama, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī?

Šī procedūra tiek ekskluzīvi nodota tiesnesim, kurš ir kompetents vietā, kur dzīvo parādnieks vai parādnieki, pret kuriem celta prasība. Tas izslēdz šīs procedūras izmantošanu, ja vienīgais parādnieks atrodas ārzemēs.

1.2. Kompetentā tiesa

Principā prasība tiek iesniegta zemākās instances tiesā. To iesniedz vietējā pirmās instances tiesā un komerctiesas priekšsēdētājam viņu kompetences ietvaros.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ekskluzīvi kompetents ir tiesnesis, kurš darbojas vietā, kur dzīvo parādnieks vai parādnieki, pret kuriem celta prasība. Tā ir imperatīva norma un tiesnesim automātiski jāatsauc paziņojums par to, ka jautājums nav viņa kompetencē.

Šī kompetences norma ir specifiska maksājuma rīkojuma procedūrai, un tā nekavē vispārējo tiesību piešķiršanas kompetences normu piemērošanu, ja tiesā, kas izskata lietu pēc būtības, spriedumu ir apstrīdējis parādnieks.

1.3. Formas nosacījumi

a) Vai noteiktas veidlapas izmantošana ir obligāta? (Ja jā, kur šī veidlapas ir dabūjamas?)

Formu nosaka uzraksti un informācija, kam obligāti jābūt iesniegumā, proti:

 1. Kreditoru un parādnieku uzvārdi, vārdi, profesija un dzīvesvieta, vai, ja runa ir par juridiskām personām, to veids, nosaukums un juridiskā adrese.
 2. Precīzi norādīta prasītā summa kopā ar dažādu kredītsaistību elementu aprēķinu, kā arī kredītsaistību pamatojumu.

Kaut arī veidlapa nav obligāta, tās izmantošana ir ļoti iesakāma. Runa ir par veidlapu CERFA Nr. 10-0099 français PDF File (PDF File 27 KB), kura ir pieejama Francijas valsts pārvaldes tīmekļa vietnē un visu zemākās instances tiesu, vietējo pirmās instances tiesu un komerctiesu kancelejās.

b) Vai man jābūt ar advokātu?

Iesniegumu iesniedz pats kreditors vai jebkura pilnvarotā persona.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

c) Vai man detalizēti jāapraksta kredītsaistību pamatojums?

Kredītsaistību pamatojums nav jāiesniedz detalizētā veidā, bet kopsavilkuma formā (sal. augstākminēto atbildi 1.3. a)).

d) Vai man jāiesniedz rakstisks pierādījums par attiecīgajām kredītsaistībām? Ja jā, kādus dokumentus es varu izmantot?

Iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas pamato kredītsaistības (rēķini, nomas līgumi, pirkuma un pārdevuma līgumi, kredītlīgumi, aprēķini, ...). Piemērojamas Civilprocesa vispārējo tiesību normas.

1.4. Prasības noraidīšana

Tiesnesis, kuram jāizskata prasības pamatotība pirms izdot maksājuma rīkojumu, var pilnībā vai daļēji noraidīt prasību, ja kredītsaistības viņam neliekas pietiekami pamatotas.

1.5. Pārsūdzība

Ja prasība tiek noraidīta, kreditors šo lēmumu nevar pārsūdzēt, bet var rīkoties vispārējo tiesību ceļā, proti, var iesniegt prasību kompetentajam tiesnesim saskaņā ar parasto procedūru.

1.6. Apstrīdēšanas paziņojums

Parādnieks mēneša laikā var apstrīdēt lēmumu, iesniedzot paziņojumu tās tiesas kancelejā, kura izdevusi rīkojumu, vai nosūtot šai kancelejai ierakstītu vēstuli. Apstrīdēšana nav pakļauta nekādām citām prasībām attiecībā uz formu.

Mēneša termiņu sāk skaitīt no brīža, kad rīkojums nodots parādniekam. Taču ja tas nav nodots parādniekam personīgi, mēneša termiņu sāk skaitīt tikai no pirmā dokumenta nodošanas brīža parādniekam vai, ja nodošana nav notikusi, skaitot no pirmā izpildu pasākuma, kas padara nepieejamu visu parādnieka mantu vai daļu no tās.

1.7. Sekas apstrīdēšanas paziņojumam

Apstrīdēšana ir vēršanās tiesā. Tiesas kanceleja izsauc visas puses (pat ja tās lēmumu nav apstrīdējušas) uz tiesas sēdi. Tiesa savas piešķiršanas kompetences ietvaros iepazīstas ar sākotnējo prasību, kā arī ar saistītajām prasībām un aizstāvības argumentiem pēc būtības.

Pāreja no maksājuma rīkojuma procedūras uz parasto procedūru notiek automātiski, tiklīdz tiesas kanceleja saņem apstrīdēšanas pieteikumu.

1.8. Sekas tam, ka apstrīdēšana nenotiek

a) Kas jādara, lai saņemtu izpildlēmumu?

Pēc mēneša termiņa notecēšanas kreditors pieprasa tās tiesas kancelejai, kura rīkojumu pasludinājusi, uzlikt izpildu formulu. Šī prasība tiek iesniegta brīvā formā (paziņojums vai vienkārša vēstule). Izpildu formulas uzlikšana piešķir rīkojumam visas tās sekas, kas ir sacīkstes procesā taisītam spriedumam.

b) Vai šo lēmumu var pārsūdzēt?

Šis lēmums var pārsūdzams ne apelācijas, ne kasācijas kārtībā. Kasācijas kārtībā var apstrīdēt tikai nosacījumi, kādos tiesas kanceleja uzlikusi izpildu formulu.

Cita informācija

 • Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne français
 • Tīmekļa vietne Légifrance français

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste