Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Liġi Komunitarja

L-aħħar aġġornament: 12-07-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Liġi Komunitarja

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


Proċeduri ġodda simplifikati u mħaffa fl-Unjoni Ewropea

Jekk tibda proċeduri legali, il-qorti li tiddeċiedi l-każ tiegħek ser issegwi sett sħiħ ta’ regoli. Madankollu, il-maġġor parti ta’ l-Istati Membri introduċew proċeduri simplifikati u mħaffa li fihom dawn ir-regoli ma jibqgħux jiġu applikati b’mod daqshekk rigoruż, prinċipalment fejn it-talba tkun anqas minn ċertu ammont (proċeduri tat-“Talbiet Żgħar”), u fejn talba ma tkunx ikkontestata mid-debitur (proċeduri għall-“Ordni ta’ ħlas”) Dawn il-proċeduri iżda jvarjaw sew minn Stat Membru għall-ieħor. Sabiex iżżid u tiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-ġustizzja, l-UE għamlet mira illi tistabbilixxi regoli komuni għall-kawżi simplifikati u mħaffa.

Preżentement hemm dejjem aktar kawżi li jinvolvu aktar minn Stat Membru wieħed ta’ l-Unjoni Ewropea. Hemm diversità kbira ta’ kawżali possibbli. Individwi jistgħu jkunu involuti f’inċident waqt li jkunu fuq vaganza barra, jew jistgħu jixtru oġġeti minn barra li jirriżultaw difettużi. Ukoll, is-sidien ta’ negozji żgħar jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet meta jkunu jridu jsegwu t-talbiet tagħhom fi Stat Membru ieħor bħal sid ta' lukanda li jibqa' ma jitħallasx u li jrid isegwi talbiet leġittimi.

L-ostakoli biex tinkiseb sentenza ta’ malajr u mingħajr ħafna spejjeż żdiedu f’tali kuntest transfruntier. Per eżempju, spiss ikun hemm bżonn li jitqabbdu żewġ avukati, hemm spejjeż addizzjonali ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni u diversi fatturi oħra bħall-ispejjeż żejda ta’ l-ivjaġġar tal-partijiet, xhieda, avukati eċċ. Fil-preżent, l-ispiża biex tinkiseb sentenza kontra l-konvenut fi Stat Membru ieħor spiss hija sproporzjonata jekk l-ammont ta’ flus involut huwa wieħed żgħir.

Bl-istess mod, id-dewmien u l-ispejjeż li għandek tistenna meta l-parti l-oħra tkun domiċiljata fi Stat Membru differenti huma ostakolu ewlieni fl-aċċess effettiv għall-ġustizzja f'każijiet fejn il-ġustifikazzjoni għat-talba in kwistjoni ma tkunx minimament ikkontestata mill-konvenut. Is-sitwazzjoni tiffavorixxi lil min ma jħallasx f’sitwazzjonijiet li jmorru lil hinn mill-fruntiera ta’ pajjiż wieħed u tista’ tiskoraġġixxi lill-operaturi ekonomiċi milli jestendu l-attivitajiet tagħhom lil hinn mill-Istat Membru ta' l-oriġini tagħhom.

Leġiżlazzjoni tal-Komunità

L-Unjoni Ewropea qed taffaċċja l-isfida li tiżgura li f’Żona Ewropea ta’ Ġustizzja ta’ veru l-individwi u n-negozji ma jkunux imwaqqfa jew skoraġġuti milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom minħabba l-inkompatibbiltà jew il-komplessità tas-sistemi legali u ġudizzjarji fl-Istati Membri.

Fil-preżent il-liġi tal-Komunità dwar il-proċeduri simplifikati u mħaffa hija limitata għall-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra l-ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali li titlob li l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm proċeduri ta’ rkupru għal talbiet mhux kontestati sabiex ikun jista’ jinkiseb titolu eżekuttiv normalment fi żmien 90 jum. Skond id-direttiva, l-Istati Membri mhumiex madankollu mitluba jadottaw proċedura speċifika jew jemendaw il-proċeduri legali eżistenti b'mod speċifiku. Għadu għalhekk irid jiġi vverifikat jekk it-trasposizzjoni ta’ l-Artikolu 5 hix ser tfisser tibdiliet sinjifikanti fis-sistemi proċedurali ta’ l-Istati Membri.

FuqFuq

Il-Kunsill Ewropew li ltaqa’ f’Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska f’Ottubru 1999 sejjaħ għal titjib fl-aċċess għall-ġustizzja fl-Ewropa. Intqal illi, f’Żona Ewropea ta’Ġustizzja ta’ veru, individwi u negozji m’għandhomx jiġu mwaqqfa jew skoraġġuti milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom minħabba l-inkompatibbiltà jew il-kumplessità tas-sistemi legali u amministrattivi fl-Istati Membri. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-istituzzjonijiet tal-Komunità sabiex jistabbilixxu regoli proċedurali speċjali komuni simplifikati u mħaffa dwar talbiet żgħar tal-konsumaturi u tan-negozju u dwar talbiet mhux kontestati f’kawżi li jmorru lil hinn mill-fruntieri ta’ stat wieħed.

Il-Programm tal-miżuri għall-implementazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet fl-oqsma ċivili u kummerċjali adottat mill-Kunsill f’Novembru 2000 jipprovdi għall-adozzjoni ta’ miżuri f’dan ir-rigward fuq tlett stadji. Fl-ewwel stadju, għandha tiġi introdotta Ordni Ewropea ta’ Eżekuzzjoni għal talbiet mhux kontestati, u d-deċiżjonijiet f’kawżi li jmorru lil hinn mill-fruntiera ta’ stat wieħed fuq Talbiet Żgħar għandhom jiġu simplifikati u mgħaġġla.

FuqFuq

Wara l-konklużjonijiet ta’ Tampere u l-programm ta’ rikonoxximent reċiproku, il-Kummissjoni adottat Green Paper f’Diċembru 2002 dwar proċedura għall-Ordni Ewropea għall-Ħlas u dwar il-miżuri li jissimplifikaw u jgħaġġlu l-kawżi fuq talbiet żgħar. Il-Green Paper qajmet diversi domandi sabiex wieħed jesplora l-kontenut ta’ strumenti Komunitarji possibbli f’dawn iż-żewġ oqsma.

Fid-19 ta’ Marzu 2004, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament li ħoloq ordni Ewropea għall-proċedura tal-ħlas. Il-proċedura uniformi Ewropea l-ġdida li hija disponibbli kemm għall-kawżi li jmorru lil hinn mill-fruntieri ta’ stat wieħed kif ukoll għall-kawżi domestiċi hija bbażata fuq l-użu ta’ formoli standard li jista’ jifimhom kullħadd għad-dikjarazzjonijiet tal-partijiet u d-deċiżjonijiet tal-qrati. Ir-rikorrent huwa mitlub jidentifika t-talba in kwistjoni b'mod ċar u jelenka fil-qosor ir-raġunijiet għaliha. Jekk jintlaħqu r-rekwiżiti relevanti, il-qorti kompetenti toħroġ avviż ta’ ħlas mingħajr ma teżamina l-mertu tat-talba. Fejn debitur ma jkunx issottometta l-eċċezzjonijiet tiegħu sa tlett ġimgħat wara n-notifika ta’ tali avviż, jiġi notifikat b’ordni eżegwibbli ta’ ħlas.

Fil-15 ta’ Marzu 2005 il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill PDF File (PDF File 238 KB) li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. L-għan tal-proposta huwa li jissimplifika, jgħaġġel u jnaqqas l-ispejjeż ta’ kawża li tikkonċerna talbiet iż-żgħar billi tistabbilixxi Proċedura Ewropea għat-Talbiet iż-Żgħar biex tkun disponibbli għal-litiganti bħala alternattiva għall-proċeduri li jeżistu taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri li mhux se jkunu affetwati. Barra minn hekk, il-proposta se tneħħi l-miżuri intermedji li għadhom meħtieġa sabiex jista’ jkun hemm rikonoxximent u infurzar ta’ sentenza. Sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar se tkun rikonoxxuta u infurzabbli fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa għal dikjarazzjoni ta’ infurzabilità u mingħajr kwalunkwe possibbiltà li r-rikonoxximent tagħha jkun oppost.

FuqFuq

Dokumenti ta’ referenza

 • Kunsill Ewropew ta’ Tampere - Konklużjonijiet tal-Presidenza dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska
 • Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra l-ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali
 • Programm ta’ miżuri għall-implementazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi fl-oqsma ċivili u kummerċjali
 • Green Paper dwar proċedura ta’ Ordni Ewropea għal Ħlas u dwar miżuri li jissimplifikaw u jħaffu l-kawżi fuq talbiet żgħar
 • Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq ordni Ewropea għall-proċedura ta’ ħlas
 • Proposta għal Regolament li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar PDF File (PDF File 238 KB) - Anness PDF File (PDF File 179 KB)

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Liġi Komunitarja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 12-07-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit