Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Jaunās vienkāršotās un paātrinātās procedūras Eiropas Savienībā

Ja esat uzsācis tiesvedību, tiesa, kas izskata jūsu lietu, ievēros veselu noteikumu kopumu. Vairākums dalībvalstu tomēr ir ieviesušas vienkāršotas un paātrinātas procedūras, kurās minētie noteikumi ir vienkāršāki, galvenokārt lietās, kurās prasības vērtība nepārsniedz konkrētu robežvērtību ("Mazāk nozīmīgo prasību" procedūras) un kurās prasību neapstrīd parādnieks ("Maksājuma rīkojuma" procedūras). Minētās procedūras tomēr dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Lai uzlabotu un atvieglotu tiesu pieejamību, ES ir noteikusi mērķi paredzēt kopīgus noteikumus vienkāršotiem un paātrinātiem tiesas procesiem.

Pašlaik arvien biežāk sastopami pārrobežu strīdi, kuros iesaistīta vairāk nekā viena Eiropas Savienības dalībvalsts. Pastāv plašs iespējamo jautājumu klāsts. Personas, piemēram, ir iesaistītas negadījumā, pavadot brīvdienās ārzemēs, vai iegādājas preces ārzemēs, kurām vēlāk konstatē defektus. Arī mazo uzņēmumu īpašnieki var saskarties ar grūtībām, kuru rezultātā tie vēlas iesniegt prasību citā dalībvalstī, piemēram, viesnīcas īpašnieks, kurš vēlas iesniegt pamatotu prasību par neapmaksātu rēķinu.

Šķēršļi ātra un nesadārdzināta sprieduma saņemšanai tādā pārrobežu lietā ir lielāki. Piemēram, bieži būs nepieciešams algot divus juristus, vēl ir papildu rakstiskās un mutvārdu tulkošanas izmaksas un dažādi citi faktori, kā prāvnieku, liecinieku, juristu papildu ceļa izdevumi utt. Pašlaik izdevumi par sprieduma saņemšanu pret atbildētāju citā dalībvalstī bieži vien ir neproporcionāli, ja naudas summa, par ko tiek izskatīta konkrētā lieta, ir neliela.

Tāpat kavēšanās un izdevumi, kas rodas, ja otra puse dzīvo citā dalībvalstī, kļūst par ievērojamu šķērsli efektīvai tiesu pieejamībai gadījumos, kad atbildētājs nemaz neapstrīd konkrētās prasības pamatojumu. Tāda situācija ir labvēlīga ļaunprātīgiem parādniekiem pārrobežu gadījumos un var veicināt uzņēmējus atteikties no savas darbības paplašināšanas ārpus savas izcelsmes dalībvalsts.

Kopienas tiesību akti

Eiropas Savienībai jāveic sarežģīts uzdevums, proti, jānodrošina, lai patiesā Eiropas Tieslietu telpā personām un uzņēmumiem netiktu liegta vai kavēta viņu tiesību īstenošana dalībvalstu tiesību un tiesu sistēmu nesaderības vai sarežģītības dēļ.

Pašlaik Kopienas tiesībās vienkāršotas un paātrinātas procedūras reglamentē tikai 5. pants Direktīvā 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos, kurā noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina bezstrīdus prasību piedziņas procedūru pieejamība, lai izpildāmu spriedumu varētu atbilstīgi saņemt parasti 90 kalendāra dienās. Saskaņā ar minēto direktīvu dalībvalstīm tomēr nav jāpieņem īpaša procedūra vai īpašā veidā jāgroza savas esošās tiesiskās procedūras. Tāpēc vēl jānoskaidro, vai 5. panta transponēšana radīs nozīmīgas izmaiņas dalībvalstu procesuālajās sistēmās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Eiropadomes sanāksme Tamperē dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska 1999. gada oktobrī aicināja uzlabot tiesu pieejamību Eiropā. Tika norādīts, ka patiesā Eiropas tieslietu telpā personām un uzņēmumiem nedrīkst liegt vai kavēt īstenot savas tiesības dalībvalstu tiesisko un administratīvo sistēmu nesaderības vai sarežģītības dēļ. Eiropadome aicināja Kopienas iestādes izveidot īpašus kopīgus procesuālos noteikumus vienkāršotiem un paātrinātiem pārrobežu tiesu procesiem par mazāk nozīmīgām patērētāju prasībām un komercprasībām un par bezstrīdus prasībām.

Lēmumu civillietās un komerclietās savstarpējas atzīšanas principa ieviešanas pasākumu programmā, ko Padome pieņēma 2000. gada 30. novembrī, ir paredzēti trīs posmi šo pasākumu pieņemšanā. Pirmajā posmā jāievieš izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem un jāvienkāršo un jāpaātrina mazāk nozīmīgo prasību nokārtošana pārrobežu tiesu procesos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēc Tamperes sanāksmes secinājumiem un savstarpējās atzīšanas programmas Eiropas Komisija 2002. gada oktobrī pieņēma Zaļo grāmatu par Eiropas maksājumu piedziņas procedūru un par pasākumiem neliela apjoma prasību izskatīšanas procesa vienkāršošanai un paātrināšanai. Zaļajā grāmatā iztirzāti vairāki jautājumi, lai izpētītu Kopienas iespējamo instrumentu saturu abās minētajās jomās.

Komisija 2004. gada 19. martā pieņēma priekšlikumu regulai par Eiropas maksājuma rīkojuma izveidi. Jaunās vienotās Eiropas procedūras, kas ir pieejama gan pārrobežu, gan iekšzemes tiesas procesos, pamatā ir veidlapas, kuras ir ērti izmantojamas pušu ziņojumiem un tiesas lēmumiem. Iesniedzējam ir skaidri jāidentificē konkrētā prasība un īsumā jāizklāsta tās pamatiemesli. Ja attiecīgās prasības ir ievērotas, tad kompetentā tiesa izdod maksājuma paziņojumu, un nav jāizskata prasības pamatotība. Ja parādnieks nav iesniedzis aizstāvības rakstu trīs nedēļu laikā pēc tam, kad viņam nodots paziņojums, tad izdod izpildāmu maksājuma rīkojumu.

Eiropas Komisija 2005. gada 15. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai PDF File (PDF File 232 KB), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot, paātrināt un samazināt izmaksas tiesas procesā, kas saistīti ar mazāk nozīmīgām prasībām, ieviešot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, kas ir pieejama tiesas procesa dalībniekiem kā alternatīva procedūrām, kas pašlaik paredzētas dalībvalstu tiesību aktos un kuras netiks skartas. Turklāt ar priekšlikumu tiks atcelti starpposma pasākumi, kuri joprojām nepieciešami, lai nodrošinātu sprieduma atzīšanu un izpildi. Lai citā dalībvalstī atzītu un īstenotu spriedumu, kas pieņemts, ievērojot Eiropas procedūru maza apmērā prasībām, nebūs nepieciešama izpildāmības deklarācija, turklāt nebūs iespējams apstrīdēt tā atzīšanu.

Atsauces dokumenti

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste