Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 12-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Naujos supaprastintas ir pagreitintas procesas Europos Sąjungoje

Jei pradedate teisinę procedūrą, jūsų bylą sprendžiantis teismas vadovausis tam tikru taisyklių rinkiniu. Tačiau daugelis valstybių narių jau yra nustačiusios supaprastinto ir pagreitinto proceso normas, pagal kurias šios taisyklės nėra tokios griežtos, daugiausia tais atvejais, kai ieškinio vertė neviršija tam tikros sumos („reikalavimų dėl nedidelių sumų“ nagrinėjimo procedūra) ir kai skolininkas ieškinio neginčija („vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo“ procedūra). Tačiau šios proceso normos įvairiose valstybėse narėse gerokai skiriasi. Siekdama pagerinti ir palengvinti teismų prieinamumą, ES yra iškėlusi sau tikslą nustatyti bendras supaprastinto ir pagreitinto bylinėjimosi taisykles.

Šiuo metu vis dažniau pasitaiko tarptautinių ginčų, susijusių su daugiau negu viena Europos Sąjungos valstybe nare. Spręstinų klausimų būna labai įvairių. Asmenys gali patirti nelaimingą įvykį atostogaudami užsienyje arba jie gali užsienyje nusipirkti prekių, kurios, pasirodo, buvo brokuotos. Sunkumų gali iškilti ir mažų verslo įmonių savininkams, kai jie nori pareikšti savo reikalavimus kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, viešbučio savininkui, kuriam liko neapmokėta sąskaita, ir jis nori, kad būtų patenkinti teisėti jo reikalavimai.

Tokiame tarptautiniame kontekste dar labiau padaugėja kliūčių greitai ir nebrangiai priimti teismo sprendimą. Pavyzdžiui, neretai reikės samdyti du advokatus, atsiranda papildomų vertimo raštu ir žodžiu išlaidų bei įvairių kitų veiksnių, tokių kaip papildomos kelionės išlaidos bylos šalims, liudytojams, advokatams ir t. t. Šiuo metu išlaidos siekiant gauti teismo sprendimą atsakovo nenaudai kitoje valstybėje narėje dažnai yra neproporcingai didelės, nors išieškoma pinigų suma yra nedidelė.

Panašiai sugaištys ir išlaidos, kurių turite tikėtis, kai kita bylos šalis gyvena skirtingoje valstybėje narėje, tampa svarbia kliūtimi veiksmingai pasinaudoti galimybe kreiptis į teismą ir tais atvejais, kai reikalavimo pagrįstumo atsakovas visai neginčija. Tokia padėtis yra palanki nesąžiningiems skolininkams tarptautinių ginčų atveju ir gali trukdyti ekonominės veiklos vykdytojams plėtoti savo veiklą už savo kilmės valstybės narės ribų.

Bendrijos teisės aktai

Europos Sąjungai iškyla uždavinys užtikrinti, kad tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenims ir įmonėms dėl valstybių narių teisinių ir teismo sistemų nesuderinamumo ar sudėtingumo nebūtų užkertamas kelias arba varžoma naudotis savo teisėmis.

Šiuo metu Bendrijos teisės aktai dėl supaprastinto ir pagreitinto proceso apsiriboja tik Direktyvos 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose 5 straipsniu, kuriame reikalaujama, kad valstybės narės išieškojimo procedūras neginčytinų reikalavimų atveju užtikrintų taip, kad teisė į nuosavybę paprastai galėtų būti įgyvendinta per 90 kalendorinių dienų nuo ieškinio pareiškimo teismui. Tačiau pagal šią direktyvą nereikalaujama, kad valstybės narės nustatytų specifinę procedūrą arba konkrečiu būdu iš dalies pakeistų savo esamas procesinės teisės normas.

viršųviršų

1999 m. spalio mėn. Tamperėje susirinkusi Europos Vadovų Taryba dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska paragino gerinti teismų prieinamumą Europoje. Buvo konstatuota, kad tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenims ir įmonėms dėl valstybių narių teisinių ir teismo sistemų nesuderinamumo ar sudėtingumo neturėtų būti užkertamas kelias arba varžoma naudotis savo teisėmis. Europos Vadovų Taryba Bendrijos institucijas ragino nustatyti specialias bendras procesines taisykles, skirtas supaprastintam ir pagreitintam tarptautiniam bylinėjimuisi dėl nedidelių vartotojų bei komercinių reikalavimų ir dėl neginčytinų reikalavimų.

2000 m. lapkričio 30 d. Tarybos priimtoje Sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo principo įgyvendinimo priemonių programoje numatyta priemonių šioje srityje imtis trimis etapais. Pirmajame etape turėtų būti įvestas Europos vykdomasis raštas dėl neginčytinų reikalavimų, o tarptautinių bylų dėl nedidelių ieškinių išsprendimas turėtų būti supaprastintas ir pagreitintas.

viršųviršų

Po Tamperės išvadų ir savitarpio pripažinimo priemonių programos 2002 m. gruodžio mėn. Europos Komisija patvirtino žaliąją knygą, skirtą Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo tvarkai ir priemonėms bylinėjimuisi dėl nedidelių sumų reikalavimų supaprastinti ir pagreitinti. Šioje žaliojoje knygoje iškeliama keletas klausimų siekiant ištirti galimų Bendrijos teisės aktų šiose dviejose srityse turinį.

2004 m. kovo 19 d. Komisija patvirtino Reglamento, sukuriančio Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo tvarką, pasiūlymą. Naujoji vienoda Europos tvarka, kuri būtų prieinama siūlomam tarptautiniam ir vidaus bylinėjimuisi, yra grindžiama naudotojui tinkamomis tipinėmis šalių pareiškimų ir teismo sprendimų formomis. Pareiškėjas turi aiškiai apibūdinti reikalavimą ir glaustai išdėstyti jo pagrindimą. Jei jis atitinka atitinkamus reikalavimus, kompetentingas teismas mokėjimo pranešimą išduoda nenagrinėdamas reikalavimo iš esmės. Tais atvejais, kai skolininkas per tris savaites nuo pranešimo įteikimo nepateikia pareiškimo dėl bylos faktinių ar teisinių aplinkybių, vykdytinas teismo vykdomasis raštas yra vykdomas.

2005 m. kovo 15 d. Europos Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento PDF File (PDF File 230 KB), nustatančio reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pasiūlymą. Pasiūlymu siekiama supaprastinti ir pagreitinti bylinėjimosi dėl nedidelių sumų procesą bei sumažinti bylinėjimosi išlaidas. Sukūrus Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylos šalys gali pasirinkti arba šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, arba procesą pagal valstybių narių teisę, kurios normų reglamentas nekeičia. Be to, pasiūlymu bus panaikintos tarpinės priemonės, kurios yra reikalingos teismo sprendimui pripažinti ir įvykdyti. Sprendimas, priimtas ginčą išnagrinėjus pagal reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bus pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje jo nepaskelbus vykdytinu ir nesuteikiant galimybės prieštarauti sprendimo pripažinimui.

viršųviršų

Informaciniai dokumentai

 • Tamperės Europos Vadovų Taryba - Pirmininkaujančiosios valstybės narės išvados dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska
 • 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose
 • Sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo principo įgyvendinimo priemonių programa
 • Žalioji knyga, skirta Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo tvarkai ir priemonėms bylinėjimuisi dėl nedidelių sumų reikalavimų supaprastinti ir pagreitinti
 • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriančio Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo tvarką
 • Pasiūlymas dėl Reglamento PDF File (PDF File 230 KB), sukuriančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tvarką - Priedas PDF File (PDF File 234 KB)

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė