Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > EU-ret

Seneste opdatering : 12-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Nye forenklede og hurtige procedurer i EU

Når man indleder en retssag, skal den domstol, der træffer afgørelse i sagen, følge en hel række regler. De fleste medlemsstater har dog indført forenklede og hurtige procedurer med mindre stramme regler, især for sager, hvor kravets værdi ligger under en vis grænse ("småkravsprocedurer"), og sager, hvor debitor ikke bestrider kravet ("betalingspåbudsprocedurer"). Procedurerne er imidlertid meget forskellige fra den ene medlemsstat til den anden. For at forbedre og lette adgangen til domstolene har EU sat sig som mål at fastlægge fælles regler for forenklet og hurtig afgørelse af tvister.

Der er flere og flere grænseoverskridende tvister, som involverer mere end én EU-medlemsstat. Det kan dreje sig om mange forskellige situationer: personer, der er indblandet i et trafikuheld i udlandet, eller personer, der i udlandet køber varer, som senere viser sig at være defekte. Indehavere af mindre virksomheder kan også støde på problemer, hvis de vil forfølge et krav i en anden medlemsstat, f.eks. en hotelejer, der står tilbage med en ubetalt regning og gerne vil forfølge sit berettigede krav.

Besværet med at opnå en hurtig og billig retsafgørelse øges betydeligt i en grænseoverskridende tvist, hvor det f.eks. ofte vil være nødvendigt at hyre to advokater, hvor der er yderligere udgifter til oversættelse og tolkning, og hvor diverse andre faktorer som ekstra rejseomkostninger for parterne, vidner, advokater osv. også spiller ind. De udgifter, der er forbundet med at opnå en retsafgørelse over for en sagsøgt i en anden medlemsstat, er ofte uforholdsmæssigt store, hvis tvisten kun drejer sig om et beskedent beløb.

Tilsvarende udgør de forsinkelser og udgifter, som man kan forvente, når modparten har bopæl i en anden medlemsstat, en større hindring for en reel adgang til domstolene i de tilfælde, hvor sagsøgte ikke bestrider kravets berettigelse. Denne situation giver dårlige betalere en fordel i grænseoverskridende tvister og kan afholde erhvervsdrivende fra at udvide deres aktiviteter uden for hjemlandet.

Fællesskabsret

Udfordringen for EU er nu at sikre, at borgerne og virksomhederne i et ægte europæisk retsområde ikke forhindres i eller afskrækkes fra at udøve deres rettigheder som følge af uforenelige eller komplicerede retssystemer i medlemsstaterne.

Fællesskabsreglerne for forenklede og hurtige procedurer begrænser sig for øjeblikket til artikel 5 i direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, som forpligter medlemsstaterne til at indføre inddrivelsesprocedurer for ubestridte krav, som sikrer, at der normalt inden 90 kalenderdage kan opnås et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Direktivet kræver dog ikke, at medlemsstaterne vedtager en bestemt procedure eller ændrer eksisterende retsprocedurer på en bestemt måde. Det er derfor uvist, om gennemførelsen af artikel 5 vil medføre større ændringer i medlemsstaternes retsplejeregler.

TopTop

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Tammerfors i oktober 1999 til en forbedring af adgangen til domstolene i Europa. Det udtalte, at i et ægte, europæisk område med retfærdighed bør enkeltpersoner og virksomheder ikke forhindres i eller afskrækkes fra at udøve deres rettigheder som følge af uforenelige eller komplicerede retlige og administrative systemer i medlemsstaterne. Det Europæiske Råd opfordrede fællesskabsinstitutionerne til at fastlægge særlige fælles procedureregler for forenklet og hurtig afgørelse af grænseoverskridende tvister om mindre krav på handels- og forbrugerområdet samt ubestridte krav.

Programmet med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, som blev vedtaget af Rådet den 30. november 2000, fastlægger en tretrinsplan for vedtagelsen af foranstaltningerne på området. Første trin er indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav samt forenklet og hurtig afgørelse af grænseoverskridende tvister om mindre krav.

På baggrund af Tammerfors-konklusionerne og programmet for gensidig anerkendelse vedtog Kommissionen i december 2002 en grønbog om en procedure for et europæisk betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og hurtigere afgørelse af tvister om mindre krav. I grønbogen blev der rejst en række spørgsmål med henblik på at undersøge, hvad indholdet i mulige fællesskabstekster på de to områder skulle være.

Den 19. marts 2004 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure. Den nye ensartede europæiske procedure, som både kan anvendes i grænseoverskridende og rent indenlandske tvister, er baseret på anvendelsen af brugervenlige standardskemaer, som er til rådighed for sagens parter og domstolen. Sagsøger skal klart identificere kravet og kort anføre begrundelserne for kravet. Hvis de relevante betingelser er opfyldt, udsteder den kompetente domstol en betalingsmeddelelse, uden at den behøver at vurdere kravets berettigelse. Hvis debitor ikke har afgivet svarskrift inden for en frist på tre uger fra forkyndelsen af meddelelsen, udstedes der et eksigibelt betalingspåbud.

TopTop

Den 15. marts 2005 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Formålet med forslaget er at forenkle og fremskynde krav af mindre værdi og at nedbringe omkostningerne ved at indføre en europæisk småkravsprocedure PDF File (PDF File 177 KB), som skal stå til rådighed for parterne i retssager som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivning, som ikke berøres. Forslaget afskaffer også de mellemliggende foranstaltninger, som stadig er nødvendige for at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af domme. En dom, der er afsagt i en europæisk småkravsprocedure, anerkendes og er eksigibel i en anden medlemsstat uden behov for en eksigibilitetserklæring og uden mulighed for at gøre indsigelse mod anerkendelsen.

Referencedokumenter

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige